అరణ్యకాండము - సర్గము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ఏకపఞ్చాశః సర్గః |౩-౫౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఇతి ఉక్తః క్రోధ తామ్రాక్షః తప్త కాంచన కుణ్డలః |

రాక్షసేంద్రో అభిదుద్రావ పతగేంద్రం అమర్షణః |౩-౫౧-౧|

స సంప్రహారః తుములః తయోః తస్మిన్ మహా మృధే |

బభూవ వాత ఉద్ధతయోః మేఘయోః గగనే యథా |౩-౫౧-౨|

తత్ బభూవ అద్భుతం యుద్ధం గృధ్ర రాక్షసయోః తదా |

సపక్షయోః మాల్యవతోః మహా పర్వతయోః ఇవ |౩-౫౧-౩|

తతో నాలీక నారాచైః తీక్ష్ణ అగ్రైః చ వికర్ణిభిః |

అభ్యవర్షత్ మహాఘోరైః గృధ్ర రాజం మహాబలః |౩-౫౧-౪|

స తాని శర జాలాని గృధ్రః పత్రరథ ఈశ్వరః |

జటాయుః ప్రతిజగ్రాహ రావణ అస్త్రాణి సంయుగే |౩-౫౧-౫|

తస్య తీక్ష్ణ నఖాభ్యాం తు చరణాభ్యాం మహాబలః |

చకార బహుధా గాత్రే వ్రణాన్ పతగ సత్తమః |౩-౫౧-౬|

అథ క్రోధాత్ దశగ్రీవః జగ్రాహ దశ మార్గణాన్ |

మృత్యు దణ్డ నిభాన్ ఘోరాన్ శత్రోర్ నిధన కాంక్షయా |౩-౫౧-౭|

స తైః బాణైః మహావీర్యః పూర్ణ ముక్తైః అజిహ్మ గైః |

బిభేద నిశితైః తీక్ష్ణైః గృధ్రం ఘోరైః శిలీ ముఖైః |౩-౫౧-౮|

స రాక్షస రథే పశ్యన్ జానకీం బాష్ప లోచనాం |

అచింతయిత్వా బాణాం తాన్ రాక్షసం సమభిద్రవత్ |౩-౫౧-౯|

తతో అస్య సశరం చాపం ముక్తా మణి విభూషితం |

చరణాభ్యాం మహాతేజా బభంజ పతగోత్తమః |౩-౫౧-౧౦|

తతో అన్యత్ ధనుః ఆదాయ రావణః క్రోధ మూర్చ్ఛితః |

వవర్ష శర వర్షాణి శతశో అథ సహస్రశః |౩-౫౧-౧౧|

శరైః ఆవారితః తస్య సంయుగే పతగేశ్వరః |

కులాయం అభిసంప్రాప్తః పక్షిః ఇవ బభౌ తదా |౩-౫౧-౧౨|

స తాని శర జాలాని పక్షాభ్యాం తు విధూయ హ |

చరణాభ్యాం మహాతేజా బభంజ అస్య మహత్ ధనుః |౩-౫౧-౧౩|

తత్ చ అగ్ని సదృశం దీప్తం రావణస్య శరావరం |

పక్షాభ్యాం చ మహాతేజా వ్యధునోత్ పతగేశ్వరః |౩-౫౧-౧౪|

కాంచన ఉరః ఛదాన్ దివ్యాన్ పిశాచ వదనాన్ ఖరాన్ |

తాన్ చ అస్య జవ సంపన్నాన్ జఘాన సమరే బలీ |౩-౫౧-౧౫|

అథ త్రివేణు సంపన్నం కామగం పావక అర్చిషం |

మణి సోపాన చిత్ర అంగం బభంజ చ మహారథం |౩-౫౧-౧౬|

పూర్ణ చంద్ర ప్రతీకాశం ఛత్రం చ వ్యజనైః సహ |

పాతయామాస వేగేన గ్రాహిభీ రాక్షసైః సహ |౩-౫౧-౧౭|

సారథేః చ అస్య వేగేన తుణ్డేన చ మహత్ శిరః |

పునః వ్యపాహరత్ శ్రీమాన్ పక్షిరాజో మహాబలః |౩-౫౧-౧౮|

స భగ్న ధన్వా విరథో హత అశ్వో హత సారథిః |

అంకేన ఆదాయ వైదేహీం పపాత భువి రావణః |౩-౫౧-౧౯|

దృష్ట్వా నిపతితం భూమౌ రావణం భగ్న వాహనం |

సాధు సాధు ఇతి భూతాని గృధ్ర రాజం అపూజయన్ |౩-౫౧-౨౦|

పరిశ్రాంతం తు తం దృష్ట్వా జరయా పక్షి యూథపం |

ఉత్పపాత పునర్ హృష్టో మైథిలీం గృహ్య రావణః |౩-౫౧-౨౧|

తం ప్రహృష్టం నిధాయ అంకే రావణం జనక ఆత్మజాం |

గచ్ఛంతం ఖడ్గ శేషం చ ప్రణష్ట హత సాధనం |౩-౫౧-౨౨|

గృధ్ర రాజః సముత్పత్య రావణం సమభిద్రవత్ |

సమావార్యం మహాతేజా జటాయుః ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౫౧-౨౩|

వర్జ సంస్పర్శ బాణస్య భార్యాం రామస్య రావణ |

అల్ప బుద్ధే హరసి ఏనాం వధాయ ఖలు రక్షసాం |౩-౫౧-౨౪|

స మిత్ర బంధుః స అమాత్యః స బలః స పరిచ్ఛదః |

విష పానం పిబసి ఏతత్ పిపాసిత ఇవ ఉదకం |౩-౫౧-౨౫|

అనుబంధం అజానంతః కర్మణాం అవిచక్షణాః |

శీఘ్రం ఏవ వినశ్యంతి యథా త్వం వినశిష్యసి |౩-౫౧-౨౬|

బద్ధః త్వం కాల పాశేన క్వ గతః తస్య మోక్ష్యసే |

వధాయ బడిశం గృహ్య స అమిషం జలజో యథా |౩-౫౧-౨౭|

న హి జాతు దురాధర్షౌ కాకుత్స్థౌ తవ రావణ |

ధర్షణం చ ఆశ్రమస్య అస్య క్షమిష్యేతే తు రాఘవౌ |౩-౫౧-౨౮|

యథా త్వయా కృతం కర్మ భీరుణా లోక గర్హితం |

తస్కర ఆచరితో మార్గో న ఏష వీర నిషేవితః |౩-౫౧-౨౯|

యుధ్యస్వ యది శూరో అసి ముహూర్తం తిష్ఠ రావణ |

శయిష్యసే హతో భూమౌ యథా భ్రాతా ఖరః తథా |౩-౫౧-౩౦|

పరేత కాలే పురుషో యత్ కర్మ ప్రతిపద్యతే |

వినాశాయ ఆత్మనో అధర్మ్యం ప్రతిపన్నో అసి కర్మ తత్ |౩-౫౧-౩౧|

పాప అనుబంధో వై యస్య కర్మణః కో ను తత్ పుమాన్ |

కుర్వీత లోక అధిపతిః స్వయంభూః భగవాన్ అపి |౩-౫౧-౩౨|

ఏవం ఉక్త్వా శుభం వాక్యం జటాయుః తస్య రక్షసః |

నిపపాత భృశం పృష్ఠే దశగ్రీవస్య వీర్యవాన్ |౩-౫౧-౩౩|

తం గృహీత్వా నఖైః తీక్ష్ణైః విదదార సమంతతః |

అధిరూఢో గజ ఆరోహో యథా స్యాత్ దుష్ట వారణం |౩-౫౧-౩౪|

విదదార నఖైః అస్య తుణ్డం పృష్ఠే సమర్పయన్ |

కేశాన్ చ ఉత్పాటయామాస నఖ పక్ష ముఖ ఆయుధః |౩-౫౧-౩౫|

స తథా గృధ్ర రాజేన క్లిశ్యమానో ముహుర్ ముహుః |

అమర్ష స్ఫురిత ఓష్ఠః సన్ ప్రాకంపత స రాక్షసః |౩-౫౧-౩౬|

సంపరిష్వజ్య వైదేహీం వామేన అంకేన రావణః |

తలేన అభిజఘాన ఆర్తో జటాయుం క్రోధ మూర్చితః |౩-౫౧-౩౭|

జటాయుః తం అతిక్రమ్య తుణ్డేన అస్య ఖగ అధిపః |

వామ బాహూన్ దశ తదా వ్యపాహరత్ అరిందమః |౩-౫౧-౩౮|

సంచ్ఛిన్న బాహోః సద్యో వై బాహవః సహసా అభవన్ |

విష జ్వాలావలీ యుక్తా వల్మీకత్ ఇవ పన్నగాః |౩-౫౧-౩౯|

తతః క్రోద్ధాత్ దశగ్రీవః సీతాం ఉత్సృజ్య వీర్యవాన్ |

ముష్టిభ్యాం చరణాభ్యాం చ గృధ్ర రాజం అపోథయత్ |౩-౫౧-౪౦|

తతో ముహూర్తం సంగ్రామో బభూవ అతుల వీర్యయోః |

రాక్షసానాం చ ముఖ్యస్య పక్షిణాం ప్రవరస్య చ |౩-౫౧-౪౧|

తస్య వ్యాయచ్ఛమానస్య రామస్య అర్థే అథ రావణః |

పక్షౌ పాదౌ చ పార్శ్వౌ చ ఖడ్గం ఉద్ధృత్య సో అచ్ఛినత్ |౩-౫౧-౪౨|

స ఛిన్న పక్షః సహసా రక్షసా రౌద్ర కర్మణా |

నిపపాత మహా గృధ్రో ధరణ్యాం అల్ప జీవితః |౩-౫౧-౪౩|

తం దృష్ట్వా పతితం భూమౌ క్షతజ ఆర్ద్రం జటాయుషం |

అభ్యధావత వైదేహీ స్వ బంధుం ఇవ దుఃఖితా |౩-౫౧-౪౪|

తం నీల జీమూత నికాశ కల్పం

సుపాణ్డుర ఉరస్కం ఉదార వీర్యం |

దదర్శ లంకా అధిపతిః పృథివ్యాం

జటాయుషం శాంతం ఇవ అగ్ని దావం |౩-౫౧-౪౫|

తతః తు తం పత్రరథం మహీ తలే

నిపాతితం రావణ వేగ మర్దితం |

పునః చ సంగృహ్య శశి ప్రభ ఆననా

రురోద సీతా జనక ఆత్మజా తదా |౩-౫౧-౪౬|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ఏకపఞ్చాశః సర్గః |౩-౫౧|