అరణ్యకాండము - సర్గము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే అష్టచత్వారింశః సర్గః |౩-౪౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం బ్రువత్యాం సీతాయాం సంరబ్ధః పరుష అక్షరం |

లలాటే భ్రుకుటీం కృత్వా రావణః ప్రతి ఉవాచ హ |౩-౪౮-౧|

భ్రాతా వైశ్రవణస్య అహం సాపత్నో వరవర్ణిని |

రావణో నామ భద్రం తే దశగ్రీవః ప్రతాపవాన్ |౩-౪౮-౨|

యస్య దేవాః స గంధర్వాః పిశాచ పతగ ఉరగాః |

విద్రవంతి భయాత్ భీతా మృత్యోః ఇవ సదా ప్రజాః |౩-౪౮-౩|

యేన వైశ్రవణో భ్రాతా వైమాత్రః కారణాంతరే |

ద్వంద్వం ఆసాదితః క్రోధాత్ రణే విక్రమ్య నిర్జితః |౩-౪౮-౪|

మత్ భయ ఆర్తః పరిత్యజ్య స్వం అధిష్ఠానం ఋద్ధిమత్ |

కైలాసం పర్వత శ్రేష్ఠం అధ్యాస్తే నర వాహనః |౩-౪౮-౫|

యస్య తత్ పుష్పకం నామ విమానం కామగం శుభం |

వీర్యాద్ ఆవర్జితం భద్రే యేన యామి విహాయసం |౩-౪౮-౬|

మమ సంజాత రోషస్య ముఖం దృష్ట్వా ఏవ మైథిలి |

విద్రవంతి పరిత్రస్తాః సురాః శక్ర పురోగమాః |౩-౪౮-౭|

యత్ర తిష్ఠామి అహం తత్ర మారుతో వాతి శంకితః |

తీవ్ర అంశుః శిశిర అంశుః చ భయాత్ సంపద్యతే రవిః |౩-౪౮-౮|

నిష్కంప పత్రాః తరవో నద్యః చ స్తిమిత ఉదకాః |

భవంతి యత్ర తత్ర అహం తిష్ఠామి చ చరామి చ |౩-౪౮-౯|

మమ పారే సముద్రస్య లంకా నామ పురీ శుభా |

సంపూర్ణా రాక్షసైః ఘోరైః యథా ఇంద్రస్య అమరావతీ |౩-౪౮-౧౦|

ప్రాకారేణ పరిక్షిప్తా పాణ్డురేణ విరాజితా |

హేమ కక్ష్యా పురీ రమ్యా వైదూర్యమయ తోరణా |౩-౪౮-౧౧|

హస్తి అశ్వ రథ సంభాధా తూర్య నాద వినాదితా |

సర్వ కామ ఫలైః వృక్షైః సంకుల ఉద్యాన భూషితా |౩-౪౮-౧౨|

తత్ర త్వం వస హే సీతే రాజపుత్రి మయా సహ |

న స్మరిష్యసి నారీణాం మానుషీణాం మనస్విని |౩-౪౮-౧౩|

భుంజానా మానుషాన్ భోగాన్ దివ్యాన్ చ వరవర్ణిని |

న స్మరిష్యసి రామస్య మానుషస్య గత ఆయుషః |౩-౪౮-౧౪|

స్థాపయిత్వా ప్రియం పుత్రం రాజ్ఞా దశరథేన యః |

మంద వీర్యః సుతో జ్యేష్ఠః తతః ప్రస్థాపితో వనం |౩-౪౮-౧౫|

తేన కిం భ్రష్ట రాజ్యేన రామేణ గత చేతసా |

కరిష్యసి విశాలాక్షి తాపసేన తపస్వినా |౩-౪౮-౧౬|

సర్వ రాక్షస భర్తారం కామయ - కామాత్ - స్వయం ఆగతం |

న మన్మథ శర ఆవిష్టం ప్రతి ఆఖ్యాతుం త్వం అర్హసి |౩-౪౮-౧౭|

ప్రతి ఆఖ్యాయ హి మాం భీరు పరితాపం గమిష్యసి |

చరణేన అభిహత్య ఇవ పురూరవసం ఊర్వశీ |౩-౪౮-౧౮|

అంగుల్యా న సమో రామో మమ యుద్ధే స మానుషః |

తవ భాగ్యేన్ సంప్రాప్తం భజస్వ వరవర్ణిని |౩-౪౮-౧౯|

ఏవం ఉక్తా తు వైదేహీ క్రుద్ధా సంరక్త లోచనా |

అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం రహితే రాక్షస అధిపం |౩-౪౮-౨౦|

కథం వైశ్రవణం దేవం సర్వ దేవ నమస్కృతం |

భ్రాతరం వ్యపదిశ్య త్వం అశుభం కర్తుం ఇచ్ఛసి |౩-౪౮-౨౧|

అవశ్యం వినశిష్యంతి సర్వే రావణ రాక్షసాః |

యేషాం త్వం కర్కశో రాజా దుర్బుద్ధిః అజిత ఇంద్రియః |౩-౪౮-౨౨|

అపహృత్య శచీం భార్యాం శక్యం ఇంద్రస్య జీవితుం |

న హి రామస్య భార్యాం మాం అపనీయ అస్తి జీవితం |౩-౪౮-౨౩|

జీవేత్ చిరం వజ్ర ధరస్య హస్తాత్

శచీం ప్రధృష్య అప్రతిరూప రూపాం |

న మా దృశీం రాక్షస ధర్షయిత్వా

పీత అమృతస్య అపి తవ అస్తి మోక్షః |౩-౪౮-౨౪|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే అష్టచత్వారింశః సర్గః |౩-౪౮|