అరణ్యకాండము - సర్గము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే చతుశ్చత్వారింశః సర్గః |౩-౪౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తథా తు తం సమాదిశ్య భ్రాతరం రఘునందనః |

బబంధ అసిం మహాతేజా జాంబూనదమయః త్సరుం |౩-౪౪-౧|

తతః త్రి వినతం చాపం ఆదాయ ఆత్మ విభూషణం |

ఆబధ్య చ కలాపౌ ద్వౌ జగామ ఉదగ్ర విక్రమః |౩-౪౪-౨|

తం వంచయానో రాజేంద్రం ఆపతంతం నిరీక్ష్య వై |

బభూవ అంతర్హితః త్రాసాత్ పునః సందర్శనే అభవత్ |౩-౪౪-౩|

బద్ధ అసిః ధనుః ఆదాయ ప్రదుద్రావ యతో మృగః |

తం స్మ పశ్యతి రూపేణ ద్యోతమానం ఇవ అగ్రతః |౩-౪౪-౪|

అవేక్ష్య అవేక్ష్య ధావంతం ధనుష్ పాణిః మహావనే |

అతివృత్తం ఇషోః పాతాత్ లోభయానం కదాచన |౩-౪౪-౫|

శంకితం తు సముద్ భ్రాంతం ఉత్పతంతం ఇవ అంబరే |

దృఅశ్యమానం అదృశ్యం చ వన ఉద్దేశేషు కేషుచిత్ |౩-౪౪-౬|

చిన్న అభ్రైః ఇవ సంవీతం శారదం చంద్ర మణ్డలం |

ముహూర్తాత్ ఏవ దదృశే ముహుర్ దూరాత్ ప్రకాశతే |౩-౪౪-౭|

దర్శన అదర్శనేన ఏవ సః అపాకర్షత రాఘవం |

సుదూరం ఆశ్రమస్య అస్య మారిచో మృగతాం గతః |౩-౪౪-౮|

ఆసీత్ క్రుద్ధః తు కాకుత్స్థో వివశః తేన మోహితః |

అథ అవతస్థే సుశ్రాంతః చ్ఛాయాం ఆశ్రిత్య శాద్వలే |౩-౪౪-౯|

స తం ఉన్మాదయామాస మృగరూపో నిశాచర |

మృగైః పరివృతో అథ వన్యైః అదూరాత్ ప్రత్యదృశ్యత |౩-౪౪-౧౦|

గ్రహీతు కామం దృష్ట్వా తం పునః ఏవ అభ్యధావత |

తత్ క్షణాత్ ఏవ సంత్రాసాత్ పునర్ అంతర్హితో అభవత్ |౩-౪౪-౧౧|

పునర్ ఏవ తతో దూరాత్ వృక్ష ఖణ్డాత్ వినిఃసృతః |

దృష్ట్వా రామో మహాతేజాః తం హంతుం కృత నిశ్చయః |౩-౪౪-౧౨|

భూయః తు శరం ఉద్ధృత్య కుపితః తత్ర రాఘవః |

సూర్య రశ్మి ప్రతీకాశం జ్వలంతం అరి మర్దనం |౩-౪౪-౧౩|

సంధాయ సుదృఢే చాపే వికృష్య బలవత్ బలీ |

తం ఏవ మృగం ఉద్దిశ్య శ్వసంతం ఇవ పన్నగం |౩-౪౪-౧౪|

ముమోచ జ్వలితం దీప్తం అస్త్రం బ్రహ్మ వినిర్మితం |

శరీరం మృగ రూపస్య వినిర్భిద్య శరోత్తమః |౩-౪౪-౧౫|

మారీచస్య ఏవ హృదయం విభేద అశని సంనిభః |

తాల మాత్రం అథ ఉత్ప్లుత్య న్యపతత్ స భృశ ఆతురః |౩-౪౪-౧౬|

వ్యనదత్ భైరవం నాదం ధరణ్యాం అల్ప జీవితః |

మ్రియమాణః తు మారీచో జహౌ తాం కృత్రిమాం తనుం |౩-౪౪-౧౭|

స్మృత్వా తత్ వచనం రక్షో దధ్యౌ కేన తు లక్ష్మణం |

ఇహ ప్రస్థాపయేత్ సీతా తాం శూన్యే రావణే హరేత్ |౩-౪౪-౧౮|

స ప్రాప్త కాలం అజ్ఞాయ చకార చ తతః స్వరం |

సదృశం రాఘవస్య ఏవ హా సీతే లక్ష్మణ ఇతి చ |౩-౪౪-౧౯|

తేన మర్మణి నిర్విద్ధం శరేణ అనుపమేన హి |

మృగ రూపం తు తత్ త్యక్త్వా రాక్షసం రూపం ఆస్థితః |౩-౪౪-౨౦|

చక్రే స సుమహా కాయం మారీచో జీవితం త్యజన్ |

తం దృష్ట్వా పతితం భూమౌ రాక్షసం భీమ దర్శనం |౩-౪౪-౨౧|

రామో రుధిర సిక్త అంగం చేష్టమానం మహీతలే |

జగామ మనసా సీతాం లక్ష్మణస్య వచః స్మరన్ |౩-౪౪-౨౨|

మారీచస్య తు మాయ ఏషా పూర్వ ఉక్తం లక్ష్మణేన తు |

తత్ తదా హి అభవత్ చ అద్య మారీచో అయం మయా హతః |౩-౪౪-౨౩|

హా సీతే లక్ష్మణ ఇతి ఏవం ఆక్రుశ్య తు మహా స్వనం |

మమార రాక్షసః సో అయం శ్రుత్వా సీతా కథం భవేత్ |౩-౪౪-౨౪|

లక్ష్మణః చ మహాబాహుః కాం అవస్థాం గమిష్యతి |

ఇతి సంచింత్య ధర్మాత్మా రామో హృష్ట తనూ రుహః |౩-౪౪-౨౫|

తత్ర రామం భయం తీవ్రం ఆవివేశ విషాదజం |

రాక్షసం మృగ రూపం తం హత్వా శ్రుత్వా చ తత్ స్వనం |౩-౪౪-౨౬|

నిహత్య పృషతం చ అన్యం మాంసం ఆదాయ రాఘవః |

త్వరమాణో జనస్థానం ససార అభిముఖః తదా |౩-౪౪-౨౭|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే చతుశ్చత్వారింశః సర్గః |౩-౪౪|