అరణ్యకాండము - సర్గము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే త్రిచత్వారింశః సర్గః |౩-౪౩|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సా తం సంప్రేక్ష్య సుశ్రోణీ కుసుమాని విచిన్వతీ |

హేమ రాజత వర్ణాభ్యాం పార్శ్వాభ్యాం ఉపశోభితం |౩-౪౩-౧|

ప్రహృష్టా చ అనవద్యాంగీ మృష్ట హాటక వర్ణినీ |

భర్తారం అపి చ ఆక్రంద లక్ష్మణం చైవ సాయుధం |౩-౪౩-౨|

ఆహూయ ఆహూయ చ పునః తం మృగం సాధు వీక్షతే |

ఆగచ్ఛ ఆగచ్ఛ శీఘ్రం వై ఆర్యపుత్ర సహ అనుజ |౩-౪౩-౩|

తయా ఆహూతౌ నరవ్యాఘ్రౌ వైదేహ్యా రామ లక్ష్మణౌ |

వీక్షమాణౌ తు తం దేశం తదా దదృశతుః మృగం |౩-౪౩-౪|

శంకమానః తు తం దృష్ట్వా లక్ష్మణో రామం అబ్రవీత్ |

తం ఏవ ఏనం అహం మన్యే మారీచం రాక్షసం మృగం |౩-౪౩-౫|

చరంతో మృగయాం హృష్టాః పాపేన ఉపాధినా వనే |

అనేన నిహతా రామ రాజానః కామ రూపిణా |౩-౪౩-౬|

అస్య మాయావిదో మాయా మృగ రూపం ఇదం కృతం |

భానుమత్ పురుషవ్యాఘ్ర గంధర్వ పుర సంనిభం |౩-౪౩-౭|

మృగో హి ఏవం విధో రత్న విచిత్రో న అస్తి రాఘవ |

జగత్యాం జగతీనాథ మాయా ఏషా హి న సంశయః |౩-౪౩-౮|

ఏవం బ్రువాణం కాకుత్స్థం ప్రతివార్య శుచి స్మితా |

ఉవాచ సీతా సంహృష్టా చద్మనా హృత చేతనా |౩-౪౩-౯|

ఆర్యపుత్ర అభిరామో అసౌ మృగో హరతి మే మనః |

ఆనయ ఏనం మహాబాహో క్రీడార్థం నః భవిష్యతి |౩-౪౩-౧౦|

ఇహ ఆశ్రమ పదే అస్మాకం బహవః పుణ్య దర్శనాః |

మృగాః చరంతి సహితాః చమరాః సృమరాః తథా |౩-౪౩-౧౧|

ఋక్షాః పృషత సంఘాః చ వానరాః కినరాః తథా |

విచరంతి మహాబాహో రూప శ్రేష్ఠా మహాబలాః |౩-౪౩-౧౨|

న చ అస్య సదృశో రాజన్ దృష్ట పూర్వో మృగః మయా |

తేజసా క్షమయా దీప్త్యా యథా అయం మృగ సత్తమః |౩-౪౩-౧౩|

నానా వర్ణ విచిత్ర అంగో రత్న భూతో మమ అగ్రతః |

ద్యోతయన్ వనం అవ్యగ్రం శోభతే శశి సంనిభః |౩-౪౩-౧౪|

అహో రూపం అహో లక్ష్మీః స్వర సంపత్ చ శోభనా |

మృగో అద్భుతో విచిత్రాంగో హృదయం హరతి ఇవ మే |౩-౪౩-౧౫|

యది గ్రహణం అభ్యేతి జీవన్ ఏవ మృగః తవ |

ఆశ్చర్య భూతం భవతి విస్మయం జనయిష్యతి |౩-౪౩-౧౬|

సమాప్త వన వాసానాం రాజ్య స్థానాం చ నః పునః |

అంతఃపురే విభూషార్థో మృగ ఏష భవిష్యతి |౩-౪౩-౧౭|

భరతస్య ఆర్యపుత్రస్య శ్వశ్రూణాం మమ చ ప్రభో |

మృగ రూపం ఇదం దివ్యం విస్మయం జనయిష్యతి |౩-౪౩-౧౮|

జీవన్ న యది తే అభ్యేతి గ్రహణం మృగ సత్తమః |

అజినం నరశార్దూల రుచిరం తు భవిష్యతి |౩-౪౩-౧౯|

నిహతస్య అస్య సత్త్వస్య జాంబూనదమయ త్వచి |

శష్ప బృస్యాం వినీతాయాం ఇచ్ఛామి అహం ఉపాసితుం |౩-౪౩-౨౦|

కామవృత్తం ఇదం రౌద్రం స్త్రీణాం అసదృశం మతం |

వపుషా తు అస్య సత్త్వస్య విస్మయో జనితో మమ |౩-౪౩-౨౧|

తేన కాంచన రోమ్ణా తు మణి ప్రవర శృంగిణా |

తరుణ ఆదిత్య వర్ణేన నక్షత్ర పథ వర్చసా |౩-౪౩-౨౨|

బభూవ రాఘవస్య అపి మనో విస్మయం ఆగతం |

ఏవం సీతా వచః శ్రుత్వా దృష్ట్వా చ మృగం అద్భుతం |౩-౪౩-౨౩|

లోబితః తేన రూపేణ సీతాయా చ ప్రచోదితః |

ఉవాచ రాఘవో హృష్టో భ్రాతరం లక్ష్మణం వచః |౩-౪౩-౨౪|

పశ్య లక్ష్మణ వైదేహ్యాః స్పృహాం ఉల్లసితాం ఇమాం |

రూప శ్రేష్ఠతయా హి ఏష మృగో అద్య న భవిష్యతి |౩-౪౩-౨౫|

న వనే నందనోద్దేశే న చైత్రరథ సంశ్రయే |

కుతః పృథివ్యాం సౌమిత్రే యో అస్య కశ్చిత్ సమో మృగః |౩-౪౩-౨౬|

ప్రతిలోమ అనులోమాః చ రుచిరా రోమ రాజయః |

శోభంతే మృగం ఆశ్రిత్య చిత్రాః కనక బిందుభిః |౩-౪౩-౨౭|

పశ్య అస్య జృంభమాణస్య దీప్తాం అగ్ని శిఖోపమాం |

జిహ్వాం ముఖాత్ నిఃసరంతీం మేఘాత్ ఇవ శత హ్రదాం |౩-౪౩-౨౮|

మసార గల్వర్క ముఖః శంఖ ముక్తా నిభ ఉదరః |

కస్య నామ అనిరూప్యః అసౌ న మనో లోభయేత్ మృగః |౩-౪౩-౨౯|

కస్య రూపం ఇదం దృష్ట్వా జాంబూనదమయ ప్రభం |

నానా రత్నమయం దివ్యం న మనో విస్మయం వ్రజేత్ |౩-౪౩-౩౦|

మాంస హేతోః అపి మృగాన్ విహారార్థం చ ధన్వినః |

ఘ్నంతి లక్ష్మణ రాజానో మృగయాయాం మహావనే |౩-౪౩-౩౧|

ధనాని వ్యవసాయేన విచీయంతే మహావనే |

ధాతవో వివిధాః చ అపి మణి రత్న సువర్ణినః |౩-౪౩-౩౨|

తత్ సారం అఖిలం నౄణాం ధనం నిచయ వర్ధనం |

మనసా చింతితం సర్వం యథా శుక్రస్య లక్ష్మణ |౩-౪౩-౩౩|

అర్థీ యేన అర్థ కృత్యేన సంవ్రజతి అవిచారయన్ |

తం అర్థం అర్థ శాస్త్రజ్ఞః ప్రాహుః అర్థ్యాః చ లక్ష్మణ |౩-౪౩-౩౪|

ఏతస్య మృగ రత్నస్య పరార్ధ్యే కాంచన త్వచి |

ఉపవేక్ష్యతి వైదేహీ మయా సహ సుమధ్యమా |౩-౪౩-౩౫|

న కాదలీ న ప్రియకీ న ప్రవేణీ న చ అవికీ |

భవేత్ ఏతస్య సదృశీ స్పర్శనేన ఇతి మే మతిః |౩-౪౩-౩౬|

ఏష చైవ మృగః శ్రీమాన్ యః చ దివ్యో నభః చరః |

ఉభౌ ఏతౌ మృగౌ దివ్యౌ తారామృగ మహీమృగౌ |౩-౪౩-౩౭|

యది వా అయం తథా యత్ మాం భవేత్ వదసి లక్ష్మణ |

మాయా ఏషా రాక్షసస్య ఇతి కర్తవ్యో అస్య వధో మయా |౩-౪౩-౩౮|

ఏతేన హి నృశంసేన మారీచేన అకృత ఆత్మనా |

వనే విచరతా పూర్వం హింసితా ముని పుంగవాః |౩-౪౩-౩౯|

ఉత్థాయ బహవో అనేన మృగయాయాం జనాధిపాః |

నిహతాః పరమ ఇష్వాసాః తస్మాత్ వధ్యః తు అయం మృగః |౩-౪౩-౪౦|

పురస్తాత్ ఇహ వాతాపిః పరిభూయ తపస్వినః |

ఉదరస్థో ద్విజాన్ హంతి స్వ గర్భో అశ్వతరీం ఇవ |౩-౪౩-౪౧|

స కదాచిత్ చిరాత్ లోభాత్ ఆససాద మహామునిం |

అగస్త్యం తేజసా యుక్తం భక్ష్యః తస్య బభూవ హ |౩-౪౩-౪౨|

సముత్థానే చ తత్ రూపం కర్తు కామం సమీక్ష్య తం |

ఉత్స్మయిత్వా తు భగవాన్ వాతాపిం ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౪౩-౪౩|

త్వయా అవిగణ్య వాతాపే పరిభూతాః చ తేజసా |

జీవ లోకే ద్విజ శ్రేష్ఠాః తస్మాత్ అసి జరాం గతః |౩-౪౩-౪౪|

తత్ ఏతత్ న భవేత్ రక్షో వాతాపిః ఇవ లక్ష్మణ |

మత్ విధం యో అతిమన్యేత ధర్మ నిత్యం జితేంద్రియం |౩-౪౩-౪౫|

భవేత్ హతో అయం వాతాపిః అగస్త్యేన ఇవ మా గతః |

ఇహ త్వం భవ సంనద్ధో యంత్రితో రక్ష మైథిలీం |౩-౪౩-౪౬|

అస్యాం ఆయత్తం అస్మాకం యత్ కృత్యం రఘునందన |

అహం ఏనం వధిష్యామి గ్రహీష్యామి అథవా మృగం |౩-౪౩-౪౭|

యావత్ గచ్ఛామి సౌమిత్రే మృగం ఆనయితుం ద్రుతం |

పశ్య లక్ష్మణ వైదేహీం మృగ త్వచి గతాం స్పృహాం |౩-౪౩-౪౮|

త్వచా ప్రధానయా హి ఏష మృగో అద్య న భవిష్యతి |

అప్రమత్తేన తే భావ్యం ఆశ్రమస్థేన సీతయా |౩-౪౩-౪౯|

యావత్ పృషతం ఏకేన సాయకేన నిహన్మి అహం |

హత్వా ఏతత్ చర్మ చ ఆదాయ శీఘ్రం ఏష్యామి లక్ష్మణ |౩-౪౩-౫౦|

ప్రదక్షిణేన అతిబలేన పక్షిణా

జటాయుషా బుద్ధిమతా చ లక్ష్మణ |

భవ అప్రమత్తః ప్రతిగృహ్య మైథిలీం

ప్రతి క్షణం సర్వత ఏవ శంకితః |౩-౪౩-౫౧|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే త్రిచత్వారింశః సర్గః |౩-౪౩|