అరణ్యకాండము - సర్గము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ద్విచత్వారింశః సర్గః |౩-౪౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం ఉక్త్వా తు పరుషం మారీచో రావణం తతః |

గచ్ఛావః ఇతి అబ్రవీత్ దీనో భయాత్ రాత్రిం చర ప్రభోః |౩-౪౨-౧|

దృష్టాః చ అహం పునః తేన శర చాప అసి ధారిణా |

మద్వధో ఉద్యత శస్త్రేణ వినష్టం జీవితం చ మే |౩-౪౨-౨|

న హి రామం పరాక్రమ్య జీవన్ ప్రతి నివర్తతే |

వర్తతే ప్రతి రూపో అసౌ యమ దణ్డ హతస్య తే |౩-౪౨-౩|

కిం ను కర్తుం మయా శక్యం ఏవం త్వయి దురాత్మని |

ఏష గచ్ఛామి అహం తాత స్వస్తి తే అస్తు నిశాచరః |౩-౪౨-౪|

ప్రహృష్టః తు అభవత్ తేన వచనేన స రాక్షసః |

పరిష్వజ్య సుసంశ్లిష్టం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |౩-౪౨-౫|

ఏతత్ శౌణ్డీర్య - చౌత్తిర్య -న్యుక్తం తే మత్ చ్ఛంద వశ వర్తినః |

ఇదానీం అసి మారీచః పూర్వం అన్యో నిశాచరః |౩-౪౨-౬|

ఆరుహ్యతాం శీఘ్రం ఖగో రత్న విభూషితః |

మయా సహ రథో యుక్తః పిశాచ వదనైః ఖరైః |౩-౪౨-౭|

ప్రలోభయిత్వా వైదేహీం యథా ఇష్టం గంతుం అర్హసి |

తాం శూన్యే ప్రసభం సీతాం ఆనయిష్యామి మైథిలీం |౩-౪౨-౮|

తథా ఇతి ఉవాచ ఏనం రావణం తాటకా సుతః |

తతో రావణ మారీచౌ విమానం ఇవ తం రథం |౩-౪౨-౯|

ఆరుహ్య యయతుః శీఘ్రం తస్మాత్ ఆశ్రమ మణ్డలాత్ |

తథైవ తత్ర పశ్యంతౌ పత్తనాని వనాని చ |౩-౪౨-౧౦|

గిరీం చ సరితాః సర్వా రాష్ట్రాణి నగరాణి చ |

సమేత్య దణ్డక అరణ్యం రాఘవస్య ఆశ్రమం తతః |౩-౪౨-౧౧|

దదర్శ సహ మరీచో రావణో రాక్షసాధిపః |

అవతీర్య రథాత్ తస్మాత్ తతః కాంచన భూషణాత్ |౩-౪౨-౧౨|

హస్తే గృహీత్వా మారీచం రావణో వాక్యం అబ్రవీత్ |

ఏతత్ రామ ఆశ్రమ పదం దృశ్యతే కదలీ వృతం |౩-౪౨-౧౩|

క్రియతాం తత్ సఖే శీఘ్రం యత్ అర్థం వయం ఆగతాః |

స రావణ వచః శ్రుత్వా మారీచో రాక్షసః తదా |౩-౪౨-౧౪|

మృగో భూత్వా ఆశ్రమ ద్వారి రామస్య విచచార హ |

స తు రూపం సమాస్థాయ మహత్ అద్భుత దర్శనం |౩-౪౨-౧౫|

మణిప్రవర శృంగాగ్రః సిత అసిత ముఖాకృతిః |

రక్తపద్మోత్పల ముఖ ఇంద్రనీలోత్పల శ్రవాః |౩-౪౨-౧౬|

కించిత్ అభ్యున్నత గ్రీవ ఇంద్రనీల నిభ ఉదరః |

మధూక నిభ పార్శ్వః చ కంజ కింజల్క సమ్నిభః |౩-౪౨-౧౭|

వైదూర్య సంకాశ ఖురః తను జంఘః సుసంహతః |

ఇంద్ర ఆయుధ సవర్ణేన పుచ్ఛేన ఊర్ధ్వం విరాజితః |౩-౪౨-౧౮|

మనోహర స్నిగ్ధ వర్ణో రత్నైః నానా విధైః వృతః |

క్షణేన రాక్షసో జాతో మృగః పరమ శోభనః |౩-౪౨-౧౯|

వనం ప్రజ్వలయన్ రమ్యం రామ ఆశ్రమ పదం చ తత్ |

మనోహరం దర్శనీయం రూపం కృత్వా స రాక్షసః |౩-౪౨-౨౦|

ప్రలోభనార్థం వైదేహ్యా నానా ధాతు విచిత్రితం |

విచరన్ గచ్ఛతే సమ్యక్ శాద్వలాని సమంతతః |౩-౪౨-౨౧|

రోప్యైః బిందు శతైః చిత్రో భూత్వా చ ప్రియ దర్శనః |

విటపీనాం కిసలయాన్ భక్షయన్ విచచార హ |౩-౪౨-౨౨|

కదలీ గృహకం గత్వా కర్ణికారాని తతః తతః |

సమాశ్రయన్ మందగతిః సీతా సందర్శనం తతః |౩-౪౨-౨౩|

రాజీవ చిత్ర పృష్ఠః స విరరాజ మహామృగః |

రామ ఆశ్రమ పద అభ్యాశే విచచార యథా సుఖం |౩-౪౨-౨౪|

పునర్ గత్వా నివృత్తః చ విచచార మృగోత్తమః |

గత్వా ముహూర్తం త్వరయా పునః ప్రతి నివర్తతే |౩-౪౨-౨౫|

విక్రీడన్ చ పునర్ భూమౌ పునర్ ఏవ నిషీదతి |

ఆశ్రమ ద్వారం ఆగమ్య మృగ యూథాని గచ్ఛతి |౩-౪౨-౨౬|

మృగ యూథైః అనుగతః పునర్ ఏవ నివర్తతే |

సీతా దర్శనం ఆకాంక్షన్ రాక్షసో మృగతాం గతః |౩-౪౨-౨౭|

పరిభ్రమతి చిత్రాణి మణ్డలాని వినిష్పతన్ |

సముద్వీక్ష్య చ సర్వే తం మృగా యే అన్యే వనేచరాః |౩-౪౨-౨౮|

ఉపగమ్య సమాఘ్రాయ విద్రవంతి దిశో దశ |

రాక్షసః సో అపి తాన్ వన్యాన్ మృగాన్ మృగవధే రతః |౩-౪౨-౨౯|

ప్రచ్ఛాదనార్థం భావస్య న భక్షయతి సంస్పృశన్ |

తస్మిన్ ఏవ తతః కాలే వైదేహీ శుభలోచనా |౩-౪౨-౩౦|

కుసుమ అపచయే వ్యగ్రా పాదపాన్ అభ్యవర్తత |

కర్ణికారాన్ అశోకాన్ చ చూతాం చ మదిరేక్షణా |౩-౪౨-౩౧|

కుసుమాని అపచిన్వంతీ చచార రుచిరాననా |

అనర్హా అరణ్య వాసస్య సా తం రత్నమయం మృగం |౩-౪౨-౩౨|

ముక్తా మణి విచిత్ర అంగం దదర్శ పరమ అంగనా |

తం వై రుచిర దంత ఓష్ఠం రూప్య ధాతు తనూ రుహం |౩-౪౨-౩౩|

విస్మయాత్ ఉత్ఫుల్ల నయనా స స్నేహం సముదైక్షత |

స చ తాం రామ దయితాం పశ్యన్ మాయామయో మృగః |౩-౪౨-౩౪|

విచచార తతః తత్ర దీపయన్ ఇవ తత్ వనం |

అదృష్ట పూర్వం దృష్ట్వా తం నానా రత్నమయం మృగం |

విస్మయం పరమం సీతా జగామ జనక ఆత్మజా |౩-౪౨-౩౫|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ద్విచత్వారింశః సర్గః |౩-౪౨|