అరణ్యకాండము - సర్గము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ఏకచత్వారింశః సర్గః |౩-౪౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఆజ్ఞప్తో రావణేన ఇత్థం ప్రతికూలం చ రాజవత్ |

అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం నిఃశంకో రాక్షసాధిపం |౩-౪౧-౧|

కేన అయం ఉపదిష్టః తే వినాశః పాప కర్మణా |

స పుత్రస్య స రాజ్యస్య స అమాత్యస్య నిశాచర |౩-౪౧-౨|

కః త్వయా సుఖినా రాజన్ న అభినందతి పాపకృత్ |

కేన ఇదం ఉపదిష్టం తే మృత్యు ద్వారం ఉపాయతః |౩-౪౧-౩|

శత్రవః తవ సువ్యక్తం హీన వీర్యా నిశా చర |

ఇచ్ఛంతి త్వాం వినశ్యంతం ఉపరుద్ధం బలీయసా |౩-౪౧-౪|

కేన ఇదం ఉపదిష్టం తే క్షుద్రేణ అహిత బుద్ధినా |

యః త్వాం ఇచ్ఛతి నశ్యంతం స్వ కృతేన నిశాచర |౩-౪౧-౫|

వధ్యాః ఖలు న వధ్యంతే సచివాః తవ రావణ |

యే త్వాం ఉత్పథం ఆరూఢం న నిగృహ్ణంతి సర్వశః |౩-౪౧-౬|

అమాత్యైః కామ వృత్తో హి రాజా కాపథం ఆశ్రితః |

నిగ్రాహ్యః సర్వథా సద్భిః న నిగ్రాహ్యో నిగృహ్యసే |౩-౪౧-౭|

ధర్మం అర్థం చ కామం చ యశః చ జయతాం వర |

స్వామి ప్రసాదాత్ సచివాః ప్రాప్నువంతి నిశాచర |౩-౪౧-౮|

విపర్యయే తు తత్ సర్వం వ్యర్థం భవతి రావణ |

వ్యసనం స్వామి వైగుణ్యాత్ ప్రాప్నువంతి ఇతరే జనాః |౩-౪౧-౯|

రాజ మూలో హి ధర్మః చ జయః చ జయతాం వర |

తస్మాత్ సర్వాసు అవస్థాసు రక్షితవ్యో నరాధిపాః |౩-౪౧-౧౦|

రాజ్యం పాలయితుం శక్యం న తీక్ష్ణేన నిశాచర |

న చ అపి ప్రతికూలేన న అవినీతేన రాక్షస |౩-౪౧-౧౧|

యే తీక్ష్ణ మంత్రాః సచివా భజ్యంతే సహ తేన వై |

విషమే తురగాః శీఘ్రా మంద సారథయో యథా |౩-౪౧-౧౨|

బహవః సాధవో లోకే యుక్త ధర్మం అనుష్ఠితాః |

పరేషాం అపరాధేన వినష్టాః స పరిచ్ఛదాః |౩-౪౧-౧౩|

స్వామినా ప్రతికూలేన ప్రజాః తీక్ష్ణేన రావణ |

రక్ష్యమాణా న వర్ధంతే మేషా గోమాయునా యథా |౩-౪౧-౧౪|

అవశ్యం వినశిష్యంతి సర్వే రావణ రాక్షసాః |

యేషాం త్వం కర్కశో రాజా దుర్బుద్ధిః అజిత ఇంద్రియః |౩-౪౧-౧౫|

తద్ ఇదం కాక తాలీయం ఘోరం ఆసాదితం మయా |

అత్ర త్వం శోచనీయో అసి స సైన్యో వినశిష్యసి |౩-౪౧-౧౬|

మాం నిహత్య తు రామో అసౌ అచిరాత్ త్వాం వధిష్యతి |

అనేన కృత కృత్యో అస్మి మ్రియే చ అపి అరిణా హతః |౩-౪౧-౧౭|

దర్శనాత్ ఏవ రామస్య హతం మాం అవధారయ |

ఆత్మానం చ హతం విద్ధి హృత్వా సీతాం స బాంధవం |౩-౪౧-౧౮|

ఆనయిష్యసి చేత్ సీతాం ఆశ్రమాత్ సహితో మయా |

న ఏవ త్వం అసి న ఏవ అహం న ఏవ లంకా న రాక్షసాః |౩-౪౧-౧౯|

నివార్యమాణః తు మయా హిత ఏషిణా

న మృష్యసే వాక్యం ఇదం నిశాచర |

పరేత కల్పా హి గత ఆయుషో నరా

హితం న గృహ్ణంతి సుహృద్భిః ఈరితం |౩-౪౧-౨౦|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ఏకచత్వారింశః సర్గః |౩-౪౧|