అరణ్యకాండము - సర్గము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ఏకోనచత్వారింశః సర్గః |౩-౩౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం అస్మి తదా ముక్తః కథంచిత్ తేన సంయుగే |

ఇదానీం అపి యత్ వృత్తం తత్ శౄణుష్వ యత్ ఉత్తరం |౩-౩౯-౧|

రాక్షాభ్యాం అహం ద్వాభ్యాం అనిర్విణ్ణః తథా కృతః |

సహితో మృగ రూపాభ్యాం ప్రవిష్టో దండకా వనే |౩-౩౯-౨|

దీప్త జిహ్వో మహాదంష్ట్రః తీక్ష్ణ శృంగో మహాబలః |

వ్యచరన్ దండాకారణ్యం మాంస భక్షో మహామృగః |౩-౩౯-౩|

అగ్నిహోత్రేషు తీర్థేషు చైత్య వృక్షేషు రావణ |

అత్యంత ఘోరో వ్యచరన్ తాపసాన్ సంప్రధర్షయన్ |౩-౩౯-౪|

నిహత్య దండకారణ్యే తాపసాన్ ధర్మచరిణః |

రుధిరాణి పిబంతః తేషాం తన్ మాంసాని చ భక్షయన్ |౩-౩౯-౫|

ఋషి మాంస అశనః క్రూరః త్రాసయన్ వనగోచరాన్ |

తదా రుధిర మత్తో అహం వ్యచరన్ దండకా వనం |౩-౩౯-౬|

తదా అహం దండకారణ్యే విచరన్ ధర్మ దూషకః |

ఆసాదయం తదా రామం తాపసం ధర్మం ఆశ్రితం |౩-౩౯-౭|

వైదేహి చ మహాభాగాం లక్ష్మణం చ మహరథం |

తాపసం నియత ఆహారం సర్వ బూత హితే రతం |౩-౩౯-౮|

సః అహం వన గతం రామం పరిభూయ మహాబలం |

తాపసో అయం ఇతి జ్ఞాత్వా పూర్వ వైరం అనుస్మరన్ |౩-౩౯-౯|

అభ్యధావం సుసంక్రుద్ధః తీక్ష్ణ శృంగో మృగ ఆకృతిః |

జిఘాంసుః అకృతప్రజ్ఞః తం ప్రహారం అనుస్మరన్ |౩-౩౯-౧౦|

తేన త్యక్తాః త్రయో బాణాః శితాః శత్రు నిబర్హణాః |

వికృష్య సుమహత్ చాపం సుపర్ణ అనిల తుల్య గాః |౩-౩౯-౧౧|

తే బాణా వజ్ర సంకాశాః సుఘోరా రక్త భోజనాః |

ఆజగ్ముః సహితాః సర్వే త్రయః సంనతపర్వణః |౩-౩౯-౧౨|

పరాక్రమజ్ఞో రామస్య శఠో దృష్ట భయః పురా |

సముత్క్రాంతః తతః ముక్తః తౌ ఉభౌ రాక్షసౌ హతౌ |౩-౩౯-౧౩|

శరేణ ముక్తో రామస్య కథంచిత్ ప్రాప్యజీవితం |

ఇహ ప్రవ్రాజితో యుక్తః తాపసో అహం సమాహితః |౩-౩౯-౧౪|

వృక్షే వృక్షే హి పశ్యామి చీర కృష్ణ అజిన అంబరం |

గృహీత ధనుషం రామం పాశ హస్తం ఇవ అంతకం |౩-౩౯-౧౫|

అపి రామ సహస్రాణి భీతః పశ్యామి రావణ |

రామ భూతం ఇదం సర్వం అరణ్యం ప్రతిభాతి మే |౩-౩౯-౧౬|

రామం ఏవ హి పశ్యామి రహితే రాక్షసేశ్వర |

దృష్ట్వా స్వప్న గతం రామం ఉద్ భ్రమామి విచేతనః |౩-౩౯-౧౭|

ర కార అదీని నామాని రామ త్రస్తస్య రవణ |

రత్నాని చ రథాః చ ఏవ విత్రాసం జనయంతి మే |౩-౩౯-౧౮|

అహం తస్య ప్రభావజ్ఞో న యుద్ధం తేన తే క్షమం |

బలిం వా నముచిం వా అపి హన్యద్ధి రఘునంఅందన |౩-౩౯-౧౯|

రణే రామేణ యుద్ధ్స్వ క్షమాం వా కురు రావణ |

న తే రామ కథా కార్యా యది మాం ద్రష్టుం ఇచ్ఛసి |౩-౩౯-౨౦|

బహవః సాధవో లోకే యుక్తా ధర్మం అనుష్టితాః |

పరేషాం అపరాధేన వినష్టాః స పరిచ్ఛదాః |౩-౩౯-౨౧|

సః అహం పర అపరాధేన వినాశేయం నిశాచర |

కురు యత్ తే క్షమం తత్ త్వం అహం త్వాం న అనుయామి వై |౩-౩౯-౨౨|

రామః చ హి మహాతేజా మహాసత్త్వో మహాబలః |

అపి రాక్షస లోకస్య భవేత్ అంతకరో అపి హి |౩-౩౯-౨౩|

యది శూర్పణఖా హేతోః జనస్థాన గత ఖరః |

అతి వృత్తో హతః పూర్వం రామేణ అక్లిష్ట కర్మణా |

అత్ర బ్రూహి యథావత్ త్వం కో రామస్య వ్యతిక్రమః |౩-౩౯-౨౪|

ఇదం వచో బంధు హిత అర్థినా మయా

యథా ఉచ్యమానం యది న అభిపత్స్యసే |

స బాంధవః త్యక్ష్యసి జీవితం రణే

హతో అద్య రామేణ శరైః జిహ్మగైః |౩-౩౯-౨౫|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ఏకోనచత్వారింశః సర్గః |౩-౩౯|