అరణ్యకాండము - సర్గము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే అష్టాత్రింశః సర్గః |౩-౩౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

కదాచిత్ అపి అహం వీర్యాత్ పర్యటన్ పృథివీం ఇమాం |

బలం నాగ సహస్రస్య ధారయన్ పర్వతోపమః |౩-౩౮-౧|

నీల జీమూత సంకాశః తప్త కాంచన కుణ్డలః |

భయం లోకస్య జనయన్ కిరీటీ పరిఘ ఆయుధః |౩-౩౮-౨|

వ్యచరం దణ్డక అరణ్యం ఋషి మాంసాని భక్షయన్ |

విశ్వామిత్రో అథ ధర్మాత్మా మత్ విత్రస్తో మహామునిః |౩-౩౮-౩|

స్వయం గత్వా దశరథం నరేంద్రం ఇదం అబ్రవీత్ |

అయం రక్షతు మాం రామః పర్వ కాలే సమాహితః |౩-౩౮-౪|

మారీచాత్ మే భయం ఘోరం సముత్పన్నం నరేశ్వర |

ఇతి ఏవం ఉక్తో ధర్మాత్మా రాజా దశరథః తదా |౩-౩౮-౫|

ప్రత్యువాచ మహాభాగం విశ్వామిత్రం మహామునిం |

ఊన ద్వాదశ వర్షో అయం అకృత అస్త్రః చ రాఘవః |౩-౩౮-౬|

కామం తు మమ యత్ సైన్యం మయా సహ గమిష్యతి |

బలేన చతురంగేణ స్వయం ఏత్య నిశాచరం |౩-౩౮-౭|

వధిష్యామి మునిశ్రేష్ఠ శత్రుం తవ యథా ఈప్సితం |

ఏవం ఉక్తః స తు మునీ రాజానం ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౩౮-౮|

రామాత్ న అన్యత్ బలం లోకే పర్యాప్తం తస్య రక్షసః |

దేవతానాం అపి భవాన్ సమరేషు అభిపాలకః |౩-౩౮-౯|

ఆసీత్ తవ కృతే కర్మ త్రిలోక విదితం నృప |

కామం అస్తి మహత్ సైన్యం తిష్టతు ఇహ పరంతప |౩-౩౮-౧౦|

బాలో అపి ఏష మహాతేజాః సమర్థః తస్య నిగ్రహే |

గమిష్యే రామం ఆదాయ స్వస్తి తే అస్తు పరంతపః |౩-౩౮-౧౧|

ఇతి ఏవం ఉక్త్వా స మునిః తం ఆదాయ నృపాత్మజం |

జగామ పరమ ప్రీతో విశ్వామిత్రః స్వం ఆశ్రమం |౩-౩౮-౧౨|

తం తదా దణ్డకారణ్యే యజ్ఞం ఉద్దిశ్య దీక్షితం |

బభూవ ఉపస్థితో రామః చిత్రం విస్ఫారయన్ ధనుః |౩-౩౮-౧౩|

అజాత వ్యంజనః శ్రీమాన్ బాలః శ్యామః శుభేక్షణః |

ఏక వస్త్ర ధరో ధన్వీ శిఖీ కనక మాలయా |౩-౩౮-౧౪|

శోభయన్ దణ్డకారణ్యం దీప్తేన స్వేన తేజసా |

అదృశ్యత తదా రామో బాల చంద్ర ఇవ ఉదితః |౩-౩౮-౧౫|

తతో అహం మేఘ సంకాశః తప్త కాంచన కుణ్డలః |

బలీ దత్త వరో దర్పాత్ ఆజగామ ఆశ్రమ అంతరం |౩-౩౮-౧౬|

తేన దృష్టః ప్రవిష్టో అహం సహసా ఏవ ఉద్యత ఆయుధః |

మాం తు దృష్ట్వా ధనుః సజ్యం అసంభ్రాంతః చకార హ |౩-౩౮-౧౭|

అవజానన్ అహం మోహాత్ బాలో అయం ఇతి రాఘవం |

విశ్వామిత్రస్య తాం వేదిం అభ్యధావం కృత త్వరః |౩-౩౮-౧౮|

తేన ముక్తః తతో బాణః శితః శత్రు నిబర్హణః |

తేన అహం తాడితః క్షిప్తః సముద్రే శత యోజనే |౩-౩౮-౧౯|

న ఇచ్ఛతా తాత మాం హంతుం తదా వీరేణ రక్షితః |

రామస్య శర వేగేన నిరస్తో భ్రాంత చేతనః |౩-౩౮-౨౦|

పాతితో అహం తదా తేన గంభీరే సాగర అంభసి |

ప్రాప్య సంజ్ఞాం చిరాత్ తాత లంకాం ప్రతి గతః పురీం |౩-౩౮-౨౧|

ఏవం అస్మి తదా ముక్తః సహాయాః తే - శాయాస్తు - నిపాతితాః |

అకృత అస్త్రేణ రామేణ బాలేన అక్లిష్ట కర్మణా |౩-౩౮-౨౨|

తత్ మయా వార్యమాణః త్వం యది రామేణ విగ్రహం |

కరిష్యసి ఆపదం ఘోరాం క్షిప్రం ప్రాప్య న శిష్యసి |౩-౩౮-౨౩|

క్రీడా రతి విధిజ్ఞానాం సమాజ ఉత్సవ శాలినాం |

రక్షసాం చైవ సంతాపం అనర్థం చ ఆహరిష్యసి |౩-౩౮-౨౪|

హర్మ్య ప్రాసాద సంబాధాం నానా రత్న విభూఉషితాం |

ద్రక్ష్యసి త్వం పురీం లంకాం వినష్టాం మైథిలీ కృతే |౩-౩౮-౨౫|

అకుర్వంతో అపి పాపాని శుచయః పాప సంశ్రయాత్ |

పర పాపైః వినశ్యంతి మత్స్యా నాగ హ్రదే యథా |౩-౩౮-౨౬|

దివ్యచందనదిగ్ధాంగాందివ్యాభరణభూషితాన్ -యద్వా-

దివ్య చందన దిగ్ధ అంగాన్ దివ్య ఆభరణ భూషితాన్ |

ద్రక్ష్యసి అభిహతాన్ భూమౌ తవ దోషాత్ తు రాక్షసాన్ |౩-౩౮-౨౭|

హృత దారాన్ స దారాన్ చ దశ విద్రవతో దిశః |

హత శేషాన్ అశరణాన్ ద్రక్ష్యసి త్వం నిశాచరాన్ |౩-౩౮-౨౮|

శర జాల పరిక్షిప్తాం అగ్ని జ్వాలా సమావృతాం |

ప్రదగ్ధ భవనాం లంకాం ద్రక్ష్యసి త్వం అసంశయం |౩-౩౮-౨౯|

పర దార అభిమర్షాత్ తు న అనయత్ పాప తరం మహత్ |

ప్రమదానాం సహస్రాణి తవ రాజన్ పరిగ్రహే |౩-౩౮-౩౦|

భవ స్వ దార నిరతః స్వ కులం రక్ష రాక్షస |

మానం వృద్ధిం చ రాజ్యం చ జీవితం చ ఇష్టం ఆత్మనః |౩-౩౮-౩౧|

కలత్రాణి చ సౌమ్యాని మిత్ర వర్గం తథైవ చ |

యది ఇచ్ఛసి చిరం భోక్తుం మా కృథా రామ విప్రియం |౩-౩౮-౩౨|

నివార్యమాణః సుహృదా మయా భృశం

ప్రసహ్య సీతాం యది ధర్షయిష్యసి |

గమిష్యసి క్షీణ బలః స బాంధవో

యమ క్షయం రామ శర ఆత్త జీవితః |౩-౩౮-౩౩|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే అష్టాత్రింశః సర్గః |౩-౩౮|