అరణ్యకాండము - సర్గము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే సప్తత్రింశః సర్గః |౩-౩౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తత్ శ్రుత్వా రాక్షసేంద్రస్య వాక్యం వాక్య విశారదః |

ప్రత్యువాచ మహాప్రాజ్ఞో మారీచో రాక్షసేశ్వరం |౩-౩౭-౧|

సులభాః పురుషా రాజన్ సతతం ప్రియ వాదినః |

అప్రియస్య చ పథ్యస్య వక్తా శ్రోతా చ దుర్లభః |౩-౩౭-౨|

న నూనం బుధ్యసే రామం మహావీర్యం గుణ ఉన్నతం |

అయుక్త చారః చపలో మహేంద్ర వరుణ ఉపమం |౩-౩౭-౩|

అపి స్వస్తి భవేత్ తాత సర్వేషాం భువి రక్షసాం |

అపి రామో న సంక్రుద్ధః కుర్యాత్ లోకం అరాక్షసం |౩-౩౭-౪|

అపి తే జీవిత అంతాయ న ఉత్పన్నా జనకాత్మజా |

అపి సీతా నిమిత్తం చ న భవేత్ వ్యసనం మహత్ |౩-౩౭-౫|

అపి త్వాం ఈశ్వరం ప్రాప్య కామ వృత్తం నిరంకుశం |

న వినశ్యేత్ పురీ లంకా త్వయా సహ స రాక్షసా |౩-౩౭-౬|

త్వత్ విధః కామ వృత్తో హి దుఃశీలః పాప మంత్రితః |

ఆత్మానం స్వ జనం రాష్ట్రం స రాజా హంతి దుర్మతిః |౩-౩౭-౭|

న చ పిత్రా పరిత్యక్తో న అమర్యాదః కథంచన |

న లుబ్ధో న చ దుఃశీలో న చ క్షత్రియ పాంసనః |౩-౩౭-౮|

న చ ధర్మ గుణైర్ హీనైః కౌసల్యా ఆనంద వర్ధనః |

న చ తీక్ష్ణో హి భూతానాం సర్వ భూత హితే రతః |౩-౩౭-౯|

వంచితం పితరం దృష్ట్వా కైకేయ్యా సత్య వాదినం |

కరిష్యామి ఇతి ధర్మాత్మా తతః ప్రవ్రజితో వనం |౩-౩౭-౧౦|

కైకేయ్యాః ప్రియ కామార్థం పితుర్ దశరథస్య చ |

హిత్వా రాజ్యం చ భోగాన్ చ ప్రవిష్టో దణ్డకా వనం |౩-౩౭-౧౧|

న రామః కర్కశః తాత న అవిద్వాన్ న అజిత ఇంద్రియః |

అనృతం న శ్రుతం చైవ నైవ త్వం వక్తుం అర్హసి |౩-౩౭-౧౨|

రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః సాధుః సత్య పరాక్రమః |

రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవానాం ఇవ వాసవః |౩-౩౭-౧౩|

కథం ను తస్య వైదేహీం రక్షితాం స్వేన తేజసా |

ఇచ్ఛసే ప్రసభం హర్తుం ప్రభాం ఇవ వివస్వతః |౩-౩౭-౧౪|

శర అర్చిషం అనాధృష్యం చాప ఖడ్గ ఇంధనం రణే |

రామ అగ్నిం సహసా దీప్తం న ప్రవేష్టుం త్వం అర్హసి |౩-౩౭-౧౫|

ధనుర్ వ్యాదిత దీప్త ఆస్యం శర అర్చిషం అమర్షణం |

చాప బాణ ధరం తీక్ష్ణం శత్రు సేనా అపహారిణం |౩-౩౭-౧౬|

రాజ్యం సుఖం చ సంత్యజ్య జీవితం చ ఇష్టం ఆత్మనః |

న అతి ఆసాదయితుం తాత రామ అంతకం ఇహ అర్హసి |౩-౩౭-౧౭|

అప్రమేయం హి తత్ తేజో యస్య సా జనకాత్మజా |

న త్వం సమర్థః తాం హర్తుం రామ చాప ఆశ్రయాం వనే |౩-౩౭-౧౮|

తస్య వై నర సింహస్య సింహ ఉరస్కస్య భామినీ |

ప్రాణేభ్యో అపి ప్రియతరా భార్యా నిత్యం అనువ్రతా |౩-౩౭-౧౯|

న సా ధర్షయితుం శక్యా మైథిలీ ఓజస్వినః ప్రియా |

దీప్తస్య ఇవ హుత ఆశస్య శిఖా సీతా సుమధ్యమా |౩-౩౭-౨౦|

కిం ఉద్యమం వ్యర్థం ఇమం కృత్వా తే రాక్షసాధిప |

దృష్టః చేత్ త్వం రణే తేన తత్ అంతం తవ జీవితం |౩-౩౭-౨౧|

జీవితం చ సుఖం చైవ రాజ్యం చైవ సుదుర్లభం |

యత్ ఇచ్ఛసి చిరం భోక్తుం మా కృథా రామ విప్రియం |౩-౩౭-౨౨|

స సర్వైః సచివైః సార్ధం విభీషణ పురస్కృతైః |

మంత్రయిత్వా తు ధర్మిష్ఠైః కృత్వా నిశ్చయం ఆత్మనః |

దోషాణాం చ గుణానాం చ సంప్రధార్య బల అబలం |౩-౩౭-౨౩|

ఆత్మనః చ బలం జ్ఞాత్వా రాఘవస్య చ తత్త్వతః |

హితం హి తవ నిశ్చిత్య క్షమం త్వం కర్తుం అర్హసి |౩-౩౭-౨౪|

అహం తు మన్యే తవ న క్షమం రణే

సమాగమం కోసల రాజ సూనునా |

ఇదం హి భూయః శృణు వాక్యం ఉత్తమం

క్షమం చ యుక్తం చ నిశాచర అధిప |౩-౩౭-౨౫|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే సప్తత్రింశః సర్గః |౩-౩౭|