అరణ్యకాండము - సర్గము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే షట్త్రింశః సర్గః |౩-౩౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

మారీచ శ్రూయతాం తాత వచనం మమ భాషతః |

ఆర్తో అస్మి మమ చ ఆర్తస్య భవాన్ హి పరమా గతిః |౩-౩౬-౧|

జానీషే త్వం జనస్థానే భ్రాతా యత్ర ఖరో మమ |

దూషణః చ మహాబాహుః స్వసా శూర్పణఖా చ మే |౩-౩౬-౨|

త్రిశిరాః చ మహాతేజా రాక్షసః పిశిత అశనః |

అన్యే చ బహవః శూరా లబ్ధ లక్షా నిశాచరాః |౩-౩౬-౩|

వసంతి మత్ నియోగేన అధివాసం చ రాక్షసః |

బాధమానా మహారణ్యే మునీన్ యే ధర్మ చారిణః |౩-౩౬-౪|

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమ కర్మణాం |

శూరాణాం లబ్ధ లక్షాణాం ఖర చిత్త అనువర్తినాం |౩-౩౬-౫|

తే తు ఇదానీం జనస్థానే వసమానా మహాబలాః |

సంగతాః పరమ ఆయత్తా రామేణ సహ సంయుగే |౩-౩౬-౬|

నానా శస్త్ర ప్రహరణాః ఖర ప్రముఖ రాక్షసః |

తేన సంజాత రోషేణ రామేణ రణ మూర్ధని |౩-౩౬-౭|

అనుక్త్వా పరుషం కించిత్ శరైర్ వ్యాపారితం ధనుః |

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం ఉగ్ర తేజసాం |౩-౩౬-౮|

నిహతాని శరైః దీప్తైః మానుషేణ పదాతినా |

ఖరః చ నిహతః సంఖ్యే దూషణః చ నిపాతితః |౩-౩౬-౯|

హత్వా త్రిశిరసం చ అపి నిర్భయా దణ్డకాః కృతాః |

పిత్రా నిరస్తః క్రుద్ధేన స భార్యః క్షీణ జీవితః |౩-౩౬-౧౦|

స హంతా తస్య సైన్యస్య రామః క్షత్రియ పాంసనః |

అశీలః కర్కశః తీక్ష్ణో మూర్ఖో లుబ్ధో అజిత ఇంద్రియః |౩-౩౬-౧౧|

త్యక్త ధర్మః తు అధర్మ ఆత్మా భూతానాం అహితే రతః |

యేన వైరం వినా అరణ్యే సత్త్వం ఆశ్రిత్య కేవలం |౩-౩౬-౧౨|

కర్ణ నాస అపహారేణ భగినీ మే విరూపితా |

తస్య భార్యాం జనస్థానాత్ సీతాం సుర సుత ఉపమాం |౩-౩౬-౧౩|

ఆనయిష్యామి విక్రమ్య సహాయః తత్ర మే భవ |

త్వయా హి అహం సహాయేన పార్శ్వస్థేన మహాబల |౩-౩౬-౧౪|

భ్రాతృభిః చ సురాన్ యుద్ధే సమగ్రాన్ న అభిచింతయే |

తత్ సహాయో భవ త్వం మే సమర్థో హి అసి రాక్షస |౩-౩౬-౧౫|

వీర్యే యుద్ధే చ దర్పే చ న హి అస్తి సదృశః తవ |

ఉపాయతో మహాన్ శూరో మహా మాయ విశారదః |౩-౩౬-౧౬|

ఏతత్ అర్థం అహం ప్రాప్తః త్వత్ సమీపం నిశాచర |

శృణు తత్ కర్మ సాహాయ్యే యత్ కార్యం వచనాత్ మమ |౩-౩౬-౧౭|

సౌవర్ణః త్వం మృగో భూత్వా చిత్రో రజత బిందుభిః |

ఆశ్రమే తస్య రామస్య సీతాయాః ప్రముఖే చర |౩-౩౬-౧౮|

త్వాం తు నిఃసంశయం సీతా దృష్ట్వా తు మృగ రూపిణం |

గృహ్యతాం ఇతి భర్తారం లక్ష్మణం చ అభిధాస్యతి |౩-౩౬-౧౯|

తతః తయోః అపాయే తు శూన్యే సీతాం యథా సుఖం |

నిరాబాధో హరిష్యామి రాహుః చంద్ర ప్రభాం ఇవ |౩-౩౬-౨౦|

తతః పశ్చాత్ సుఖం రామే భార్యా ఆహరణ కర్శితే |

విస్రబ్ధం ప్రహరిష్యామి కృత అర్థేన అంతర్ ఆత్మనా |౩-౩౬-౨౧|

తస్య రామ కథాం శ్రుత్వా మారీచస్య మహాత్మనః |

శుష్కం సమభవత్ వక్త్రం పరిత్రస్తో బభూవ చ |౩-౩౬-౨౨|

ఓష్టౌ పరిలిహన్ శుష్కౌ నేత్రైః అనిమిషైః ఇవ |

మృత భూత ఇవ ఆర్తః తు రావణం సముత్ ఈక్షతః |౩-౩౬-౨౩|

స రావణం త్రస్త విషణ్ణ చేతా

మహావనే రామ పరాక్రమజ్ఞః |

కృత అంజలిః తత్త్వం ఉవాచ వాక్యం

హితం చ తస్మై హితం ఆత్మనః చ |౩-౩౬-౨౪|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే షట్త్రింశః సర్గః |౩-౩౬|