అరణ్యకాండము - సర్గము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే పఞ్చత్రింశః సర్గః |౩-౩౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః శూర్పణఖా వాక్యం తత్ శ్రుత్వా రోమ హర్షణం |

సచివాన్ అభ్యనుజ్ఞాయ కార్యం బుద్ధ్వా జగామ హ |౩-౩౫-౧|

తత్ కార్యం అనుగమ్యాంతర్ యథావత్ ఉపలభ్య చ |

దోషాణాం చ గుణానాం చ సంప్రధార్య బల అబలం |౩-౩౫-౨|

ఇతి కర్తవ్యం ఇతి ఏవ కృత్వా నిశ్చయం ఆత్మనః |

స్థిర బుద్ధిః తతో రమ్యాం యాన శాలాం జగామ హ |౩-౩౫-౩|

యాన శాలాం తతో గత్వా ప్రచ్ఛన్నం రాక్షస అధిపః |

సూతం సంచోదయామాస రథః సంయుజ్యతాం ఇతి |౩-౩౫-౪|

ఏవం ఉక్తః క్షణేన ఏవ సారథిః లఘు విక్రమః |

రథం సంయోజయామాస తస్య అభిమతం ఉత్తమం |౩-౩౫-౫|

కాంచనం రథం ఆస్థాయ కామగం రత్న భూషితం |

పిశాచ వదనైః యుక్తం ఖరైః కనక భూషణైః |౩-౩౫-౬|

మేఘ ప్రతిమ నాదేన స తేన ధనద అనుజః |

రాక్షసాధిపతిః శ్రీమాన్ యయౌ నద నదీ పతిం |౩-౩౫-౭|

స శ్వేత వాల వ్యజనః శ్వేతః ఛత్రో దశాననః |

స్నిగ్ధ వైదూర్య సంకాశ తప్త కాంచన భూషణః |౩-౩౫-౮|

దశగ్రీవో వింశతి భుజో దర్శనీయ పరిచ్ఛదః |

త్రిదశ అరిః మునీంద్ర ఘ్నో దశ శీర్ష ఇవ అద్రి రాట్ |౩-౩౫-౯|

కామగం రథం ఆస్థాయ శుశుభే రాక్షసాధిపః |

విద్యున్ మణ్డలవాన్ మేఘః స బలాక ఇవ అంబరే |౩-౩౫-౧౦|

స శైలం సాగర అనూపం వీర్యవాన్ అవలోకయన్ |

నానా పుష్ప ఫలైర్ వృక్షైర్ అనుకీర్ణం సహస్రశః |౩-౩౫-౧౧|

శీత మంగల తోయాభిః పద్మినీభిః సమంతతః |

విశాలైః ఆశ్రమ పదైః వేదిమద్భిః అలంకృతం |౩-౩౫-౧౨|

కదల్య అటవి సంశోభం నాలికేర ఉపశోభితం |

సాలైః తాలైః తమాలైః చ తరుభిః చ సుపుష్పితైః |౩-౩౫-౧౩|

అత్యంత నియత ఆహారైః శోభితం పరమ ఋషిభిః |

నాగైః సుపర్ణైః గంధర్వైః కింనరైః చ సహస్రశః |౩-౩౫-౧౪|

జిత కామైః చ సిద్ధైః చ చారణైః చ ఉపశోభితం |

ఆజైః వైఖానసైః మాషైః వాలఖిల్యైః మరీచిపైః |౩-౩౫-౧౫|

దివ్య ఆభరణ మాల్యాభిః దివ్య రూపాభిః ఆవృతం |

క్రీడా రతి విధిజ్ఞాభిః అప్సరోభిః సహస్రశః |౩-౩౫-౧౬|

సేవితం దేవ పత్నీభిః శ్రీమతీభిః ఉపాసితం |

దేవ దానవ సంఘైః చ చరితం తు అమృత అశిభిః |౩-౩౫-౧౭|

హంస క్రౌంచ ప్లవ ఆకీర్ణం సారసైః సంప్రణాదితం |

వైదూర్య ప్రస్తరం స్నిగ్ధం సాంద్రం సాగర తేజసా |౩-౩౫-౧౮|

పాణ్డురాణి విశాలాని దివ్య మాల్య యుతాని చ |

తూర్య గీత అభిజుష్టాని విమానాని సమంతతః |౩-౩౫-౧౯|

తపసా జిత లోకానాం కామగాన్ అభిసంపతన్ |

గంధర్వ అప్సరసః చైవ దదర్శ ధనదానుజః |౩-౩౫-౨౦|

నిర్యాస రస మూలానాం చందనానాం సహస్రశః |

వనాని పశ్యన్ సౌమ్యాని ఘ్రాణ తృప్తి కరాణి చ |౩-౩౫-౨౧|

అగురూణాం చ ముఖ్యానాం వనాని ఉపవనాని చ |

తక్కోలానాం చ జాత్యానాం ఫలానాం చ సుగంధినాం |౩-౩౫-౨౨|

పుష్పాణి చ తమాలస్య గుల్మాని మరిచస్య చ |

ముక్తానాం చ సమూహాని శుష్యమాణాని తీరతః |౩-౩౫-౨౩|

శైలాని ప్రవరాన్ చైవ ప్రవాల నిచయాన్ తథా |

కాంచనాని చ శృంగాణి రాజతాని తథైవ చ |౩-౩౫-౨౪|

ప్రస్రవాణి మనోజ్ఞాని ప్రసన్నాని అద్భుతాని చ |

ధన ధాన్య ఉపపన్నాని స్త్రీ రత్నైః ఆవృతాని చ |౩-౩౫-౨౫|

హస్తి అశ్వ రథ గాఢాని నగరాణి విలోకయన్ |

తం సమం సర్వతః స్నిగ్ధం మృదు సంస్పర్శ మారుతం |౩-౩౫-౨౬|

అనూపే సింధు రాజస్య దదర్శ త్రిదివ ఉపమం |

తత్ర అపశ్యత్ స మేఘ ఆభం న్యగ్రోధం మునిభిర్ వృతం |౩-౩౫-౨౭|

సమంతాత్ యస్య తాః శాఖాః శత యోజనం ఆయతాః |

యస్య హస్తినం ఆదాయ మహా కాయం చ కచ్ఛపం |౩-౩౫-౨౮|

భక్షార్థం గరుడః శాఖాం ఆజగామ మహాబలః |

తస్య తాం సహసా శాఖాం భారేణ పతగోత్తమః |౩-౩౫-౨౯|

సుపర్ణః పర్ణ బహులాం బభంజ అథ మహాబలః |

తత్ర వైఖానసా మాషా వాలఖిల్యా మరీచిపాః |౩-౩౫-౩౦|

అజా బభూవుః ధూమ్రాః చ సంగతాః పరమర్షయః |

తేషాం దయార్థం గరుడః తాం శాఖాం శత యోజనాం |౩-౩౫-౩౧|

భగ్నం ఆదాయ వేగేన తౌ చ ఉభౌ గజ కచ్ఛపౌ |

ఏక పాదేన ధర్మ ఆత్మా భక్షయిత్వా తత్ ఆమిషం |౩-౩౫-౩౨|

నిషాద విషయం హత్వా శాఖయా పతగోత్తమః |

ప్రహర్షం అతులం లేభే మోక్షయిత్వా మహామునీన్ |౩-౩౫-౩౩|

స తేన తు ప్రహర్షేణ ద్విగుణీ కృత విక్రమః |

అమృత ఆనయనార్థం వై చకార మతిమాన్ మతిం |౩-౩౫-౩౪|

అయో జాలాని నిర్మథ్య భిత్త్వా రత్న గృహం వరం |

మహేంద్ర భవనాత్ గుప్తం ఆజహార అమృతం తతః |౩-౩౫-౩౫|

తం మహర్షి గణైః జుష్టం సుపర్ణ కృత లక్షణం |

నామ్నా సుభద్రం న్యగ్రోధం దదర్శ ధనద అనుజః |౩-౩౫-౩౬|

తం తు గత్వా పరం పారం సముద్రస్య నదీ పతేః |

దదర్శ ఆశ్రమం ఏకాంతే పుణ్యే రమ్యే వనాంతరే |౩-౩౫-౩౭|

తత్ర కృష్ణ అజిన ధరం జటా వల్కల ధారిణం |

దదర్శ నియత ఆహారం మారీచం నామ రాక్షసం |౩-౩౫-౩౮|

స రావణః సమాగమ్య విధివత్ తేన రక్షసా |

మారీచేన అర్చితో రాజా సర్వ కామైః అమానుషైః |౩-౩౫-౩౯|

తం స్వయం పూజయిత్వా చ భోజనేన ఉదకేన చ |

అర్థోపహితయా వాచా మారీచో వాక్యం అబ్రవీత్ |౩-౩౫-౪౦|

కచ్చిత్ తే కుశలం రాజన్ లంకాయాం రాక్షసేశ్వర |

కేన అర్థేన్ పునః త్వం వై తూర్ణం ఏవ ఇహ ఆగతః |౩-౩౫-౪౧|

ఏవం ఉక్తో మహాతేజా మారీచేన స రావణ |

తతః పశ్చాత్ ఇదం వాక్యం అబ్రవీత్ వాక్య కోవిదః |౩-౩౫-౪౨|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే పఞ్చత్రింశః సర్గః |౩-౩౫|