అరణ్యకాండము - సర్గము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః |౩-౩౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః శూర్పణఖాం దృష్ట్వా బ్రువంతీం పరుషం వచః |

అమాత్య మధ్యే సంకౄద్ధః పరిపప్రచ్ఛ రావణః |౩-౩౪-౧|

కః చ రామః కథం వీర్యః కిం రూపః కిం పరాక్రమః |

కిం అర్థం దణ్డకారణ్యం ప్రవిష్టః చ సుదుస్తరం |౩-౩౪-౨|

ఆయుధం కిం చ రామస్య యేన తే రాక్షసాః హతా |

ఖరః చ నిహతః సంఖ్యే దూషణః త్రిశిరాః తథా |౩-౩౪-౩|

తత్ త్వం బ్రూహి మనోజ్ఞాంగీ కేన త్వం చ విరూపితా |

ఇతి ఉక్తా రాక్షస ఇంద్రేణ రాక్షసీ క్రోధ మూర్చ్ఛితా |౩-౩౪-౪|

తతో రామం యథా న్యాయం ఆఖ్యాతుం ఉపచక్రమే |

దీర్ఘబాహుః విశాలాక్షః చీర కృష్ణ అజిన అంబరః |౩-౩౪-౫|

కందర్ప సమ రూపః చ రామో దశరథ ఆత్మజః |

శక్ర చాప నిభం చాపం వికృష్య కనకాంగదం |౩-౩౪-౬|

దీప్తాన్ క్షిపతి నారాచాన్ సర్పాన్ ఇవ మహా విషాన్ |

న ఆదదానం శరాన్ ఘోరాన్ న ముంచంతం మహాబలం |౩-౩౪-౭|

న కార్ముకం వికర్షంతం రామం పశ్యామి సంయుగే |

హన్యమానం తు తత్ సైన్యం పశ్యామి శర వృష్టిభిః |౩-౩౪-౮|

ఇంద్రేణ ఇవ ఉత్తమం సస్యం ఆహతం తు అశ్మ వృష్టిభిః |

రక్షసాం భీమ వీర్యాణాం సహస్రాణి చతుర్దశ |౩-౩౪-౯|

నిహతాని శరైః తీక్ష్ణైః తేన ఏకేన పదాతినా |

అర్ధాధిక ముహూర్తేన ఖరః చ సహ దూషణః |౩-౩౪-౧౦|

ఋషీణాం అభయం దత్తం కృత క్షేమాః చ దణ్డకాః |౩-౩౪-౧౧|

ఏకా కథంచిత్ ముక్తా అహం పరిభూయ మహాత్మనా |

స్త్రీ వధం శంకమానేన రామేణ విదితాత్మనా |౩-౩౪-౧౨|

భ్రాతా చ అస్య మహాతేజా గుణతః తుల్య విక్రమః |

అనురక్తః చ భక్తః చ లక్ష్మణో నామ వీర్యవాన్ |౩-౩౪-౧౩|

అమర్షీ దుర్జయో జేతా విక్రాంతో బుద్ధిమాన్ బలీ |

రామస్య దక్షిణే బాహుః నిత్యం ప్రాణో బహిః చరః |౩-౩౪-౧౪|

రామస్య తు విశాలాక్షీ పూర్ణేందు సదృశ ఆననా |

ధర్మ పత్నీ ప్రియా నిత్యం భర్తృః ప్రియ హితే రతా |౩-౩౪-౧౫|

సా సుకేశీ సునాసోరుః సురూపా చ యశస్వినీ |

దేవత ఇవ వనస్థ అస్యరాజతే శ్రీర్ ఇవ అపరా |౩-౩౪-౧౬|

తప్త కాంచన వర్ణ ఆభా రక్త తుంగ నఖీ శుభా |

సీతా నామ వరారోహా వైదేహీ తను మధ్యమా |౩-౩౪-౧౭|

న ఏవ దేవీ న గంధర్వా న యక్షీ న చ కింనరీ |

తథా రూపా మయా నారీ దృష్ట పూర్వా మహీతలే |౩-౩౪-౧౮|

యస్య సీతా భవేత్ భార్యా యం చ హృష్టా పరిష్వజేత్ |

అతి జీవేత్ స సర్వేషు లోకేషు అపి పురందరాత్ |౩-౩౪-౧౯|

సా సుశీలా వపుః శ్లాఘ్యా రూపేణ అప్రతిమా భువి |

తవ అనురూపా భార్యా సా త్వం చ తస్యాః పతిః వరః |౩-౩౪-౨౦|

తాం తు విస్తీర్ణ జఘనాం పీన ఉత్తుంగ పయో ధరాం |

భార్యా అర్థే తు తవ ఆనేతుం ఉద్యతా అహం వర ఆననాం |౩-౩౪-౨౧|

తాం తు దృష్ట్వా అద్య వైదేహీం పూర్ణ చంద్ర నిభ ఆననాం |౩-౩౪-౨౨|

మన్మథస్య శరాణాం చ త్వం విధేయో భవిష్యసి |

యది తస్యాం అభిప్రాయో భార్యా అర్థే తవ జాయతే |

శీఘ్రం ఉద్ ధ్రియతాం పాదో జయార్థం ఇహ దక్షిణః |౩-౩౪-౨౩|

రోచతే యది తే వాక్యం మమ ఏతత్ రాక్షసేశ్వర |

క్రియతాం నిర్విశంకేన వచనం మమ రావణ |౩-౩౪-౨౪|

విజ్ఞాయ ఇహ ఆత్మ శక్తిం చ క్రియతాం చ మహాబల |

సీతా తవ అనవద్యాంగీ భార్యత్వే రాక్షసేశ్వర |౩-౩౪-౨౫|

నిశమ్య రామేణ శరైః అజిహ్మగైః

హతాన్ జనస్థాన గతాన్ నిశాచరాన్ |

ఖరం చ దృష్ట్వా నిహతం చ దూషణం

త్వం అద్య కృత్యం ప్రతిపత్తుం అర్హసి |౩-౩౪-౨౬|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః |౩-౩౪|