అరణ్యకాండము - సర్గము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ద్వాత్రింశః సర్గః |౩-౩౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః శూర్పణఖా దృష్ట్వా సహస్రాణి చతుర్దశ |

హతాని ఏకేన రామేణ రక్షసాం భీమ కర్మణాం |౩-౩౨-౧|

దూషణం చ ఖరం చైవ హతం త్రిశిరసం రణే |

దృష్ట్వా పునర్ మహానాదం ననాద జలద ఉపమా |౩-౩౨-౨|

సా దృష్ట్వా కర్మ రామస్య కృతం అన్యైః సుదుష్కరం |

జగామ పరమ ఉద్విగ్నా లంకాం రావణ పాలితాం |౩-౩౨-౩|

సా దదర్శ విమాన అగ్రే రావణం దీప్త తేజసం |

ఉపోపవిష్టం సచివైః మరుద్భిః ఇవ వాసవం |౩-౩౨-౪|

ఆసీనం సూర్య సంకాశే కాంచనే పరమాసనే |

రుక్మ వేది గతం ప్రాజ్యం జ్వలంతం ఇవ పావకం |౩-౩౨-౫|

దేవ గంధర్వ భూతానాం ఋషీణాం చ మహాత్మనాం |

అజేయం సమరే ఘోరం వ్యాత్త ఆననం ఇవ అంతకం |౩-౩౨-౬|

దేవ అసుర విమర్దేషు వజ్ర అశని కృత వ్రణం |

ఐరావత విషాణ అగ్రైః ఉత్కృష్ట కిణ వక్షసం |౩-౩౨-౭|

వింశత్ భుజం దశ గ్రీవం దర్శనీయ పరిచ్ఛదం |

విశాల వక్షసం వీరం రాజ లక్ష్మణ లక్షితం |౩-౩౨-౮|

నద్ధ వైదూర్య సంకాశం తప్త కాంచన కుణ్డలం |

సుభుజం శుక్ల దశనం మహా ఆస్యం పర్వతోపమం |౩-౩౨-౯|

విష్ణు చక్ర నిపాతైః చ శతశో దేవ సంయుగే |

అన్యైః శస్త్రైః ప్రహారైః చ మహాయుద్ధేషు తాడితం |౩-౩౨-౧౦|

ఆహత అంగం సమస్తైః చ దేవ ప్రహరణైః తథా |

అక్షోభ్యాణాం సముద్రాణాం క్షోభణం క్షిప్ర కారిణం |౩-౩౨-౧౧|

క్షేప్తారం పర్వత అగ్రాణాం సురాణాం చ ప్రమర్దనం |

ఉచ్ఛేత్తారం చ ధర్మాణాం పర దార అభిమర్శనం |౩-౩౨-౧౨|

సర్వ దివ్య అస్త్ర యోక్తారం యజ్ఞ విఘ్న కరం సదా |

పురీం భోగవతీం గత్వా పరాజిత్య చ వాసుకిం |౩-౩౨-౧౩|

తక్షకస్య ప్రియాం భార్యాం పరాజిత్య జహార యః |

కైలాసం పర్వతం గత్వా విజిత్య నర వాహనం |౩-౩౨-౧౪|

విమానం పుష్పకం తస్య కామగం వై జహార యః |

వనం చైత్రరథం దివ్యం నలినీం నందనం వనం |౩-౩౨-౧౫|

వినాశయతి యః క్రోధాత్ దేవ ఉద్యానాని వీర్యవాన్ |

చంద్ర సూర్యౌ మహా భాగౌ ఉత్తిష్ఠంతౌ పరంతపౌ |౩-౩౨-౧౬|

నివారయతి బాహుభ్యాం యః శైల శిఖరోపమః |

దశ వర్ష సహస్రాణి తపః తప్త్వా మహావనే |౩-౩౨-౧౭|

పురా స్వయంభువే ధీరః శిరాంసి ఉపజహార యః |

దేవ దానవ గధర్వ పిశాచ పతగ ఉరగైః |౩-౩౨-౧౮|

అభయం యస్య సంగ్రామే మృత్యుతో మానుషాద్ ఋతే |

మంత్రైః అభితుష్టం పుణ్యం అధ్వరేషు ద్విజాతిభిః |౩-౩౨-౧౯|

హవిర్ధానేషు యః సోమం ఉపహంతి మహాబలః |

ప్రాప్త యజ్ఞ హరం దుష్టం బ్రహ్మ ఘ్నం క్రూర కారిణం |౩-౩౨-౨౦|

కర్కశం నిరనుక్రోశం ప్రజానాం అహితే రతం |

రావణం సర్వ భూతానాం సర్వ లోక భయావహం |౩-౩౨-౨౧|

రాక్షసీ భ్రాతరం క్రూరం సా దదర్శ మహాబలం |

తం దివ్య వస్త్ర ఆభరణం దివ్య మాల్య ఉపశోభితం |౩-౩౨-౨౨|

ఆసనే సూపవిష్టం తం కాలే కాలం ఇవ ఉద్యతం |

రాక్షసేంద్రం మహాభాగం పౌలస్త్య కుల నందనం |౩-౩౨-౨౩|

ఉపగమ్య అబ్రవీత్ వాక్యం రాక్షసీ భయ విహ్వలా |

రావణం శత్రు హంతారం మంత్రిభిః పరివారితం |౩-౩౨-౨౪|

తం అబ్రవీత్ దీప్త విశాల లోచనం

ప్రదర్శయిత్వా భయ లోభ మోహితా |

సుదారుణం వాక్యం అభీత చారిణీ

మహాత్మనా శూర్పణఖా విరూపితా |౩-౩౨-౨౫|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ద్వాత్రింశః సర్గః |౩-౩౨|