అరణ్యకాండము - సర్గము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే తృతీయః సర్గః |౩-౩|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అథ ఉవాచ పునర్ వాక్యం విరాధః పూరయన్ వనం |

పృచ్ఛతో మమ హి బ్రూతం కౌ యువాం క్వ గమిష్యథః |౩-౩-౧|

తం ఉవాచ తతో రామో రాక్షసం జ్వలిత ఆననం |

పృచ్ఛంతం సుమహాతేజా ఇక్ష్వాకు కులం ఆత్మనః |౩-౩-౨|

క్షత్రియౌ వృత్త సంపన్నౌ విద్ధి నౌ వనగోచరౌ |

త్వాం తు వేదితుం ఇచ్ఛావః కః త్వం చరసి దణ్డకాన్ |౩-౩-౩|

తం ఉవాచ విరాధః తు రామం సత్య పరాక్రమం |

హంత వక్ష్యామి తే రాజన్ నిబోధ మమ రాఘవ |౩-౩-౪|

పుత్రః కిల జవస్య అహం మాతా మమ శతహ్రదా |

విరాధ ఇతి మాం ఆహుః పృథివ్యాం సర్వ రాక్షసాః |౩-౩-౫|

తపసా చ అభి సంప్రాప్తా బ్రహ్మణో హి ప్రసాదజా |

శస్త్రేణ అవధ్యతా లోకే అచ్ఛేద్య అభేద్యత్వం ఏవ చ |౩-౩-౬|

ఉత్సృజ్య ప్రమదాం ఏనాం అనపేక్షౌ యథా ఆగతం |

త్వరమాణౌ పలాయేథాం న వాం జీవితం ఆదదే |౩-౩-౭|

తం రామః ప్రతి ఉవాచ ఇదం కోప సంరక్త లోచనః |

రాక్షసం వికృత ఆకారం విరాధం పాప చేతసం |౩-౩-౮|

క్షుద్ర ధిక్త్వాం తు హీనార్థం మృత్యుం అన్వేషసే ధ్రువం |

రణే ప్రాప్స్యసి సంతిష్ఠ న మే జీవన్ విమోక్ష్యసే |౩-౩-౯|

తతః సజ్యం ధనుః కృత్వా రామః సునిశితాన్ శరాన్ |

సు శీఘ్రం అభిసంధాయ రాక్షసం నిజఘాన హ |౩-౩-౧౦|

ధనుషా జ్యా గుణవతా సప్త బాణాన్ ముమోచ హ |

రుక్మ పుంఖాన్ మహావేగాన్ సుపర్ణ అనిల తుల్య గాన్ |౩-౩-౧౧|

తే శరీరం విరాధస్య భిత్త్వా బర్హిణ వాససః |

నిపేతుః శోణితా దిగ్ధా ధరణ్యాం పావకోపమాః |౩-౩-౧౨|

స విద్ధో న్యస్య వైదేహీం శూలం ఉద్యమ్య రాక్షసః |

అభ్యద్రవత్ సుసంక్రుద్ధః తదా రామం స లక్ష్మణం |౩-౩-౧౩|

స వినద్య మహానాదం శూలం శక్ర ధ్వజ ఉపమం |

ప్రగృహ్య అశోభత తదా వ్యాత్తానన ఇవ అంతకః |౩-౩-౧౪|

అథ తౌ భ్రాతరౌ దీప్తం శర వర్షం వవర్షతుః |

విరాధే రాక్షసే తస్మిన్ కాలాంతక అయం ఉపమే |౩-౩-౧౫|

స ప్రహస్య మహా రౌద్రః స్థిత్వా అజృంభత రాక్షసః |

జృంభమాణస్య తే బాణాః కాయాత్ నిష్పేతుర్ అశుగాః |౩-౩-౧౬|

స్పర్శాత్ తు వర దానేన ప్రాణాన్ సంరోధ్య రాక్షసః |

విరాధః శూలం ఉద్యమ్య రాఘవౌ అభ్యధావత |౩-౩-౧౭|

తత్ శూలం వజ్ర సంకాశం గగనే జ్వలన ఉపమం |

ద్వాభ్యాం శరాభ్యాం చిచ్ఛేద రామః శస్త్రభృతాం వరః |౩-౩-౧౮|

తత్ రామ విశిఖైః ఛిన్నం శూలం తస్య ఆపతత్ భువిః |

పపాత అశనినా చిన్నం మేరోర్ ఇవ శిలా తలం |౩-౩-౧౯|

తౌ ఖడ్గౌ క్షిప్రం ఉద్యమ్య కృష్ణ సర్పౌ ఇవ ఉద్యతౌ |

తూర్ణం ఆపేతతుః తస్య తదా ప్రహారతాం బలాత్ |౩-౩-౨౦|

స వధ్యమాన సుభృశం భుజాభ్యాం పరిగృహ్య తౌ |

అప్రకంప్యౌ నరవ్యాఘ్రౌ రౌద్రః ప్రస్థాతుం ఐచ్ఛత |౩-౩-౨౧|

తస్య అభిప్రాయం అజ్ఞాయ రామో లక్ష్మణం అబ్రవీత్ |

వహతు అయం అలం తావత్ పథానేన తు రాక్షసః |౩-౩-౨౨|

యథా చ ఇచ్ఛతి సోఉమిత్రే తథా వహతు రాక్షసః |

అయం ఏవ హి నః పంథా యేన యాతి నిశాచరః |౩-౩-౨౩|

స తు స్వ బల వీర్యేణ సముత్క్షిప్య నిశాచరః |

బాలాః ఇవ స్కంధ గతౌ చకార అతి బలోద్ధతః |౩-౩-౨౪|

తౌ ఆరోప్య తతః స్కంధం రాఘవో రజనీ చరః |

విరాధో వినదన్ ఘోరం జగామ అభిముఖో వనం |౩-౩-౨౫|

వనం మహా మేఘ నిభం ప్రవిష్టోద్రుమైః మహద్భిః వివిధైః ఉపేతం |

నానా విధైః పక్షి కులైః విచిత్రంశివ ఆయుతం వ్యాల మృగైః వికీర్ణం |౩-౩-౨౬|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే తృతీయః సర్గః |౩-౩|