అరణ్యకాండము - సర్గము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే అష్టావింశః సర్గః |౩-౨౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

నిహతం దూషణం దృష్ట్వా రణే త్రిశిరసా సహ |

ఖరస్య అపి అభవత్ త్రాసో దృష్ట్వా రామస్య విక్రమం |౩-౨౮-౧|

స దృష్ట్వా రాక్షసం సైన్యం అవిషహ్యం మహాబలం |

హతం ఏకేన రామేణ దూషణః త్రిశిరా అపి |౩-౨౮-౨|

తద్ బలం హత భూయిష్ఠం విమనాః ప్రేక్ష్య రాక్షసః |

ఆససాద ఖరో రామం నముచిర్ వాసవం యథా |౩-౨౮-౩|

వికృష్య బలవత్ చాపం నారాచాన్ రక్త భోజనాన్ |

ఖరః చిక్షేప రామాయ క్రుద్ధాన్ ఆశీ విషాన్ ఇవ |౩-౨౮-౪|

జ్యాం విధున్వన్ సుబహుశః శిక్షయా అస్త్రాణి దర్శయన్ |

చచార సమరే మార్గాన్ శరై రథ గతః ఖరః |౩-౨౮-౫|

స సర్వాః చ దిశో బాణైః ప్రదిశః చ మహారథః |

పూరయామాస తం దృష్ట్వా రామో అపి సుమహత్ ధనుః |౩-౨౮-౬|

స సాయకైః దుర్విషహైః స స్ఫులింగైః ఇవ అగ్నిభిః |

నభః చకార అవివరం పర్జన్య ఇవ వృష్టిభిః |౩-౨౮-౭|

తద్ బభూవ శితైః బాణైః ఖర రామ విసర్జితైః |

పరి ఆకాశం అనాకాశం సర్వతః శర సంకులం |౩-౨౮-౮|

శర జాల ఆవృతః సూర్యో న తదా స్మ ప్రకాశతే |

అన్యోన్య వధ సంరంభాత్ ఉభయోః సంప్రయుధ్యతోః |౩-౨౮-౯|

తతో నాలీక నారాచైః తీక్ష్ణ అగ్రైః చ వికర్ణిభిః |

ఆజఘాన రణే రామం తోత్రైర్ ఇవ మహా ద్విపం |౩-౨౮-౧౦|

తం రథస్థం ధనుష్ పాణిం రాక్షసం పర్యవస్థితం |

దదృశుః సర్వ భూతాని పాశ హస్తం ఇవ అంతకం |౩-౨౮-౧౧|

హంతారం సర్వ సైన్యస్య పౌరుషే పర్యవస్థితం |

పరిశ్రంతం మహాసత్త్వం మేనే రామం ఖరః తదా |౩-౨౮-౧౨|

తం సింహం ఇవ విక్రాంతం సింహ విక్రాంత గామినం |

దృష్ట్వా న ఉద్విజతే రామః సింహః క్షుద్ర మృగం యథా |౩-౨౮-౧౩|

తతః సూర్య నికాశేన రథేన మహతా ఖరః |

ఆససాద అథ తం రామం పతంగ ఇవ పావకం |౩-౨౮-౧౪|

తతో అస్య సశరం చాపం ముష్టి దేశే మహాత్మనః |

ఖరః చిచ్ఛేద రామస్య దర్శయన్ హస్త లాఘవం |౩-౨౮-౧౫|

స పునః తు అపరాన్ సప్త శరాన్ ఆదాయ వర్మణి |

నిజఘాన రణే క్రుద్ధః శక్ర అశని సమ ప్రభాన్ |౩-౨౮-౧౬|

తతః శర సహస్రేణ రామం అప్రతిమ ఓజసం |

అర్దయిత్వా మహానాదం ననాద సమేరే ఖరః |౩-౨౮-౧౭|

తతః తత్ ప్రహతం బాణైః ఖర ముక్తైః సుపర్వభిః |

పపాత కవచం భూమౌ రామస్య ఆదిత్య వర్చసః |౩-౨౮-౧౮|

స శరైః అర్పితః క్రుద్ధః సర్వ గాత్రేషు రాఘవః |

రరాజ సమరే రామో విధూమో అగ్నిర్ ఇవ జ్వలన్ |౩-౨౮-౧౯|

తతో గంభీర నిర్హ్రాదం రామః శత్రు నిబర్హణః |

చకార అంతాయ స రిపోః సజ్యం అన్యన్ మహత్ ధనుః |౩-౨౮-౨౦|

సుమహత్ వైష్ణవం యత్ తత్ అతిసృష్టం మహర్షిణా |

వరం తత్ ధనుః ఉద్యమ్య ఖరం సమభిధావత |౩-౨౮-౨౧|

తతః కనక పుంఖైః తు శరైః సంనత పర్వభిః |

చిచ్ఛేద రామః సంక్రుద్ధః ఖరస్య సమరే ధ్వజం |౩-౨౮-౨౨|

స దర్శనీయో బహుధా విచ్ఛిన్నః కాంచనో ధ్వజః |

జగామ ధరణీం సూర్యో దేవతానాం ఇవ ఆజ్ఞయా |౩-౨౮-౨౩|

తం చతుర్భిః ఖరః క్రుద్ధో రామం గాత్రేషు మార్గణైః |

వివ్యాధ హృది మర్మజ్ఞో మాతంగం ఇవ తోమరైః |౩-౨౮-౨౪|

స రామో బహుభిః బాణైః ఖర కార్ముక నిఃసృతైః |

విద్ధో రుధిర సిక్తాంగో బభూవ రుషితో భృశం |౩-౨౮-౨౫|

స ధనుర్ ధన్వినాం శ్రేష్ఠః ప్రగృహ్య పరమ ఆహవే |

ముమోచ పరమ ఇష్వాసః షట్ శరాన్ అభిలక్షితాన్ |౩-౨౮-౨౬|

శిరసి ఏకేన బాణేన ద్వాభ్యాం బాహ్వోర్ అథ ఆర్పయత్ |

త్రిభిః చంద్ర అర్ధ వక్త్రైః చ వక్షసి అభిజఘాన హ |౩-౨౮-౨౭|

తతః పశ్చాత్ మహాతేజా నారాచాన్ భాస్కర ఉపమాన్ |

జఘాన రాక్షసం క్రుద్ధః త్రయోదశ శిలా అశితాన్ |౩-౨౮-౨౮|

రథస్య యుగం ఏకేన చతుర్భిః శబలాన్ హయాన్ |

షష్ఠేన చ శిరః సంఖ్యే చిచ్ఛేద ఖర సారథేః |౩-౨౮-౨౯|

త్రిభిః త్రివేణూన్ బలవాన్ ద్వాభ్యాం అక్షం మహాబలః |

ద్వాదశేన తు బాణేన ఖరస్య స శరం ధనుః |౩-౨౮-౩౦|

ఛిత్త్వా వజ్ర నికాశేన రాఘవః ప్రహసన్ ఇవ |

త్రయోదశేన ఇంద్ర సమో బిభేద సమరే ఖరం |౩-౨౮-౩౧|

ప్రభగ్న ధన్వా విరథో హత అశ్వో హత సారథిః |

గదా పాణిః అవప్లుత్య తస్థౌ భూమౌ ఖరః తదా |౩-౨౮-౩౨|

తత్ కర్మ రామస్య మహారథస్యసమేత్య దేవాః చ మహర్షయః చ |

అపూజయన్ ప్రాంజలయః ప్రహృష్టాఃతదా విమాన అగ్ర గతాః సమేతాః |౩-౨౮-౩౩|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే అష్టావింశః సర్గః |౩-౨౮|