అరణ్యకాండము - సర్గము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే సప్తవింశః సర్గః |౩-౨౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఖరం తు రామ అభిముఖం ప్రయాంతం వాహినీ పతిః |

రాక్షసః త్రిశిరా నామ సంనిపత్య ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౨౭-౧|

మాం నియోజయ విక్రాంతం త్వం నివర్తస్వ సాహసాత్ |

పశ్య రామం మహాబాహుం సంయుగే వినిపాతితం |౩-౨౭-౨|

ప్రతిజానామి తే సత్యం ఆయుధం చ అహం ఆలభే |

యథా రామం వధిష్యామి వధార్హం సర్వ రక్షసాం |౩-౨౭-౩|

అహం వా అస్య రణే మృత్యుః ఏష వా సమరే మమ |

వినివర్త్య రణ ఉత్సాహం ముహూర్తం ప్రాశ్నికో భవ |౩-౨౭-౪|

ప్రహృష్టో వా హతే రామే జనస్థానం ప్రయాస్యసి |

మయి వా నిహతే రామం సంయుగాయ ప్రయాస్యసి |౩-౨౭-౫|

ఖరః త్రిశిరసా తేన మృత్యు లోభాత్ ప్రసాదితః |

గచ్ఛ యుధ్య ఇతి అనుజ్ఞాతో రాఘవ అభిముఖో యయౌ |౩-౨౭-౬|

త్రిశిరాః తు రథేన ఏవ వాజి యుక్తేన భాస్వతా |

అభ్యద్రవత్ రణే రామం త్రి శృంగ ఇవ పర్వతః |౩-౨౭-౭|

శర ధారా సమూహాన్ స మహామేఘ ఇవ ఉత్సృజన్ |

వ్యసృజత్ సదృశం నాదం జల ఆర్ద్రస్య ఇవ దుందుభేః |౩-౨౭-౮|

ఆగచ్ఛంతం త్రిశిరసం రాక్షసం ప్రేక్ష్య రాఘవః |

ధనుషా ప్రతిజగ్రాహ విధున్వన్ సాయకాన్ శితాన్ |౩-౨౭-౯|

స సంప్రహారః తుములో రామ త్రిశిరసోః తదా |

సంబభూవ అతీవ బలినోః సింహ కుం़జరయోః ఇవ |౩-౨౭-౧౦|

తతః త్రిశిరసా బాణైః లలాటే తాడితః త్రిభిః |

అమర్షీ కుపితో రామః సంరబ్ధం ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౨౭-౧౧|

అహో విక్రమ శూరస్య రాక్షసస్య ఈదృశం బలం |

పుష్పైః ఇవ శరైః యస్య లలాటే అస్మి పరిక్షతః |౩-౨౭-౧౨|

మమ అపి ప్రతిగృహ్ణీష్వ శరాన్ చాప గుణ చ్యుతాన్ |

ఏవం ఉక్త్వా సుసంరబ్ధః శరాన్ ఆశీవిష ఉపమాన్ |౩-౨౭-౧౩|

త్రిశిరో వక్షసి క్రుద్ధో నిజఘాన చతుర్ దశ |

చతుర్భిః తురగాన్ అస్య శరైః సంనత పర్వాభిః |౩-౨౭-౧౪|

న్యపాతయత తేజస్వీ చతురః తస్య వాజినః |

అష్టభిః సాయకైః సూతం రథ ఉపస్థే న్యపాతయత్ |౩-౨౭-౧౫|

రామః చిచ్ఛేద బాణేన ధ్వజం చ అస్య సముచ్ఛ్రితం |

తతో హత రథాత్ తస్మాత్ ఉత్పతంతం నిశాచరం |౩-౨౭-౧౬|

చిచ్ఛేద రామః తం బాణైః హృదయే సో అభవత్ జడః |

సాయకైః చ అప్రమేయ ఆత్మా సామర్షః తస్య రక్షసః |౩-౨౭-౧౭|

శిరాంసి అపాతయత్ త్రీణి వేగవద్భిః త్రిభిః శతైః |

స ధూమ శోణిత ఉద్గారీ రామ బాణ అభిపీడితః |౩-౨౭-౧౮|

న్యపతత్ పతితైః పూర్వం సమరస్థో నిశాచరః |

హత శేషాః తతో భగ్నా రాక్షసాః ఖర సంశ్రయాః |౩-౨౭-౧౯|

ద్రవంతి స్మ న తిష్ఠంతి వ్యాఘ్ర త్రస్తా మృగా ఇవ |

తాన్ ఖరో ద్రవతో దృష్ట్వా నివర్త్య రుషితః త్వరన్ |

రామం ఏవ అభిదుద్రావ రాహుః చంద్రమసం యథా |౩-౨౭-౨౦|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే సప్తవింశః సర్గః |౩-౨౭|