అరణ్యకాండము - సర్గము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే షడ్వింశః సర్గః |౩-౨౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

దూషణః తు స్వకం సైన్యం హన్యమానం విలోక్య చ |

సందిదేశ మహాబాహుః భీమ వేగాన్ నిశాచరాన్ |౩-౨౬-౧|

రాక్షసాన్ పంచ సాహస్రాన్ సమరేషు అనివర్తినః |

తే శూలైః పట్టిశైః కదగైః శిలా వరషైః ద్రుమైః |౩-౨౬-౨|

శర వర్షైః విచ్ఛిన్నం వవర్షుః తం సమంతతః |

తత్ ద్రుమాణాం శిలానాం చ వర్షం ప్రాణ హరం మహత్ |౩-౨౬-౩|

ప్రతిజగ్రాహ ధర్మాత్మా రాఘవః తీక్ష్ణ సాయకైః |

ప్రతిగృహ్య చ తద్ వర్షం నిమీలిత ఇవ ఋషభః |౩-౨౬-౪|

రామః క్రోధం పరం లేభే వధ అర్థం సర్వ రక్షసాం |

తతః క్రోధ సమావిష్టః ప్రదీప్త ఇవ తేజసా |౩-౨౬-౫|

శరైః అభ్యకిరత్ సైన్యం సర్వతః సహ దూషణం |

తతః సేనా పతిః క్రుద్ధో దూషణః శత్రు దూషణః |౩-౨౬-౬|

శరైః అశని కల్పైః తం రాఘవం సమవారయత్ |

తతో రామః సంక్రుద్ధః క్షురేణ అస్య మహత్ ధనుః |౩-౨౬-౭|

చిచ్ఛేద సమరే వీరః చతుర్భిః చతురో హయాన్ |

హత్వా చ అశ్వాన్ శరైః తీక్ష్ణైః అర్థ చంద్రేణ సారథే |౩-౨౬-౮|

శిరో జహార తద్ రక్షః త్రిభిర్ వివ్యాధ వక్షసి |

స చ్ఛిన్న ధన్వా విరథో హత అశ్వో హత సారథిః |౩-౨౬-౯|

జగ్రాహ గిరి శృంగ ఆభం పరిఘం రోమ హర్షణం |

వేష్టితం కాంచనైః పట్టైః దేవ సైన్య అభిమర్దనం |౩-౨౬-౧౦|

ఆయసైః శంకుభిః తీక్ష్ణైః కీర్ణం పర వసా ఉక్షితాం |

వజ్ర అశని సమ స్పర్శం పర గోపుర దారణం |౩-౨౬-౧౧|

తం మహా ఉరగ సంకాశం ప్రగృహ్య పరిఘం రణే |

దూషణో అభ్యపతత్ రామం క్రూర కర్మా నిశాచరః |౩-౨౬-౧౨|

తస్య అభిపతమానస్య దూషణస్య స రాఘవః |

ద్వాభ్యాం శరాభ్యాం చిచ్ఛేద స హస్త ఆభరణౌ భుజౌ |౩-౨౬-౧౩|

భ్రష్టః తస్య మహాకాయః పపాత రణ మూర్ధని |

పరిఘః ఛిన్న హస్తస్య శక్ర ధ్వజ ఇవ అగ్రతః |౩-౨౬-౧౪|

కరాభ్యాం చ వికీర్ణాభ్యాం పపాత భువి దూషణః |

విషాణాభ్యాం విశీర్ణాభ్యాం మనస్వీ ఇవ మహాగజః |౩-౨౬-౧౫|

దృష్ట్వా తం పతితం భూమౌ దూషణం నిహతం రణే |

సాధు సాధు ఇతి కాకుత్స్థం సర్వ భూతాని అపూజయన్ |౩-౨౬-౧౬|

ఏతస్మిన్ అంతరే క్రుద్ధాః త్రయః సేనా అగ్ర యాయినః |

సంహత్య అభ్యద్రవన్ రామం మృత్యు పాశ అవపాశితాః |౩-౨౬-౧౭|

మహాకపాలః స్థూలాక్షః ప్రమాథీ చ మహాబలః | మహాకపాలో విపులం శూలం ఉద్యమ్య రాక్షసః |౩-౨౬-౧౮|

స్థూలాక్షః పట్టిశం గృహ్య ప్రమాథీ చ పరశ్వధం |

దృష్ట్వా ఏవ ఆపతతః తాం తు రాఘవః సాయకైః శితైః |౩-౨౬-౧౯|

తీక్ష్ణ అగ్రైః ప్రతిజగ్రాహ సంప్రాప్తాన్ అతిథీన్ ఇవ |

మహాకపాలస్య శిరః చిచ్ఛేద రఘునందనః |౩-౨౬-౨౦|

అసంఖ్యేయైః తు బాణ ఓఘైః ప్రమమాథ ప్రమాథినం |

స్థూలాక్షస్య అక్షిణీ స్థూలే పూరయామాస సాయకైః |౩-౨౬-౨౧|

స పపాత హతో భూమౌ విటపీ ఇవ మహాద్రుమః |

దూషణస్య అనుగాన్ పంచ సహస్రాన్ కుపితః క్షణాత్ |౩-౨౬-౨౨|

హత్వా తు పంచ సహస్రాన్ అనయత్ యమ సదనం |

దూషణం నిహతం శ్రుత్వా తస్య చ ఏవ పదానుగాన్ |౩-౨౬-౨౩|

వ్యాదిదేశ ఖరః క్రుద్ధో సేన అధ్యక్షాన్ మహాబలాన్ |

అయం వినిహతః సంఖ్యే దూషణః స పదానుగాః |౩-౨౬-౨౪|

మహత్యా సేనయా సార్ధం యుద్ధ్వా రామం కుమానుషం |

శస్త్రైః నానా విధ అకారైః హనధ్వం సర్వ రాక్షసాః |౩-౨౬-౨౫|

ఏవం ఉక్త్వా ఖరః క్రుద్ధో రామం ఏవ అభి దుద్రువే |

శ్యేనగామీ పృథుగ్రీవో యజ్ఞశత్రుర్ విహంగమః |౩-౨౬-౨౬|

దుర్జయః కరవీరాక్షః పరుషః కాలకార్ముకః |

హేమమాలీ మహామాలీ సర్పస్యో రుధిరాశనః |౩-౨౬-౨౭|

ద్వాదశ ఏతే మహావీర్యా బల అధ్యక్షాః |

స సైనికాఃరమం ఏవ అభ్యధావంత విసృజంతః శరోత్తమాన్ |౩-౨౬-౨౮|

తతః పావక సంకాశైః హేమ వజ్ర విభూషితైః |

జఘన శేషం తేజస్వీ తస్య సైన్యస్య సాయకైః |౩-౨౬-౨౯|

తే రుక్మ పుంఖా విశిఖాః స ధూమా ఇవ పావకాః |

నిజఘ్నుః తాని రక్షాంసి వజ్రా ఇవ మహాద్రుమాన్ |౩-౨౬-౩౦|

రక్షసాం తు శతం రామః శతేన ఏకేన కర్ణినా |

సహస్రం తు సహస్రేణ జఘాన రణ మూర్ధని |౩-౨౬-౩౧|

తైః భిన్న వర్మ ఆభరణాః ఛిన్న భిన్న శర ఆసనాః |

నిపేతుః శోణిత ఆదిగ్ధా ధరణ్యాం రజనీచరాః |౩-౨౬-౩౨|

తైః ముక్త కేశైః సమరే పతితైః శోణిత ఉక్షితైః |

విస్తీర్ణా వసుధా కృత్స్నా మహావేదిః కుశైః ఇవ |౩-౨౬-౩౩|

తత్ క్షణే తు మహా ఘోరం వనం నిహత రాక్షసం |

బభూవ నిరయ ప్రఖ్యం మాంస శోణిత కర్దమం |౩-౨౬-౩౪|

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమ కర్మణాం |

హతాని ఏకేన రామేణ మానుషేణ పదాతినా |౩-౨౬-౩౫|

తస్య సైన్యస్య సర్వస్య ఖరః శేషో మహారథః |

రాక్షసః త్రిశిరాః చైవ రామః చ రిపుసూదనః |౩-౨౬-౩౬|

శేషా హతా మహావీర్యా రాక్షసా రణ మూర్ధని |

ఘోరా దుర్విషహాః సర్వే లక్ష్మణస్య అగ్రజేన |౩-౨౬-౩౭|

తతః తు తద్ భీమ బలం మహా ఆహవేసమీక్ష్య రామేణ హతం బలీయసా |

రథేన రామం మహతా ఖరః తతఃసమాససాద ఇంద్ర ఇవ ఉద్యత అశనిః |౩-౨౬-౩౮|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే షడ్వింశః సర్గః |౩-౨౬|