అరణ్యకాండము - సర్గము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ద్వావింశః సర్గః |౩-౨౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం ఆధర్షితః శూరః శూర్పణఖ్యా ఖరః తతః |

ఉవాచ రక్షసాం మధ్యే ఖరః ఖరతరం వచః |౩-౨౨-౧|

తవ అపమాన ప్రభవః క్రోధో అయం అతులో మమ |

న శక్యతే ధారయితుం లవణ అంభ ఇవ ఉల్బణం |౩-౨౨-౨|

న రామం గణయే వీర్యాన్ మానుషం క్షీణ జీవితం |

ఆత్మ దుశ్చరితైః ప్రాణాన్ హతో యో అద్య విమోక్ష్యతి |౩-౨౨-౩|

బాష్పః సంధార్యతాం ఏష సంభ్రమః చ విముచ్యతాం |

అహం రామం సహ భ్రాత్రా నయామి యమ సాదనం |౩-౨౨-౪|

పరశ్వధ హతస్య అద్య మంద ప్రాణస్య భూ తలే |

రామస్య రుధిరం రక్తం ఉష్ణం పాస్యసి రాక్షసి |౩-౨౨-౫|

సా ప్రహృష్ట్వా వచః శ్రుత్వా ఖరస్య వదనాత్ చ్యుతం |

ప్రశశంస పునర్ మౌర్ఖ్యాత్ భ్రాతరం రక్షసాం వరం |౩-౨౨-౬|

తయా పరుషితః పూర్వం పునర్ ఏవ ప్రశంసితః |

అబ్రవీత్ దూషణం నామ ఖరః సేనా పతిం తదా |౩-౨౨-౭|

చతుర్దశ సహస్రాణి మమ చిత్త అనువర్తినాం |

రక్షసాం భీమ వేగానాం సమరేషు అనివర్తినాం |౩-౨౨-౮|

నీల జీమూత వర్ణానాం లోక హింసా విహారాణాం |

సర్వ ఉద్యోగం ఉదీర్ణానాం రక్షసాం సౌమ్య కారయ |౩-౨౨-౯|

ఉపస్థాపయ మే క్షిప్రం రథం సౌమ్య ధనూంషి చ |

శరాన్ చ చిత్రాన్ ఖడ్గాం చ శక్తీ చ వివిధాః శితాః |౩-౨౨-౧౦|

అగ్రే నిర్యాతుం ఇచ్ఛామి పౌలస్త్యానాం మహాత్మనాం |

వధార్థం దుర్వినీతస్య రామస్య రణ కోవిద |౩-౨౨-౧౧|

ఇతి తస్య బ్రువాణస్య సూర్య వర్ణం మహారథం |

సత్ అశ్వైః శబలైః యుక్తం ఆచచక్షే అథ దూషణః |౩-౨౨-౧౨|

తం మేరు శిఖర ఆకారం తప్త కాంచన భూషణం |

హేమ చక్రం అసంబాధం వైదూర్యమయ కూబరం |౩-౨౨-౧౩|

మత్స్యైః పుష్పైః ద్రుమైః శైలైః చంద్ర సూర్యైః చ కాంచనైః |

మాంగల్యైః పక్షి సంఘైః చ తారాభిః చ సమావృతం |౩-౨౨-౧౪|

ధ్వజ నిస్త్రింశ సంపన్నం కింకిణీ వర భూషితం |

సత్ అశ్వ యుక్తం సః అమర్షాత్ ఆరురోహ ఖరః తదా |౩-౨౨-౧౫|

ఖరః తు తాన్ మహత్ సైన్యాం రథ చర్మ ఆయుధ ధ్వజాన్ |

నిర్యాత ఇతి అబ్రవీత్ ప్రేక్ష్య దూషణః సర్వ రాక్షసాన్ |౩-౨౨-౧౬|

తతః తద్ రాక్షసం సైన్యం ఘోర చర్మ ఆయుధ ధ్వజం |

నిర్జగామ జన స్థానాత్ మహానాదం మహాజవం |౩-౨౨-౧౭|

ముద్గరైః పట్టిశైః శూలైః సుతీక్ష్ణైః చ పరశ్వధైః |

ఖడ్గైః చక్రైః చ హస్తస్థైః భ్రాజమానైః స తోమరైః |౩-౨౨-౧౮|

శక్తిభిః పరిఘైః ఘోరైః అతిమాత్రైః చ కార్ముకైః |

గదా అసి ముసలైః వజ్రైః గృహీతైః భీమ దర్శనైః |౩-౨౨-౧౯|

రాక్షసానాం సుఘోరాణాం సహస్రాణి చతుర్దశ |

నిర్యాతాని జన స్థానాత్ ఖర చిత్త అనువర్తినాం |౩-౨౨-౨౦|

తాన్ తు నిర్ధావతో దృష్ట్వా రాక్షసాన్ భీమ దర్శనం |

ఖరస్య అథ రథః కించిత్ జగామ తత్ అనంతరం |౩-౨౨-౨౧|

తతః తాన్ శబలాన్ అశ్వాన్ తప్త కాంచన భూషితాన్ |

ఖరస్య మతం ఆజ్ఞాయ సారథిః పర్యచోదయత్ |౩-౨౨-౨౨|

సంచోదితో రథః శీఘ్రం ఖరస్య రిపు ఘాతినః |

శబ్దేన ఆపూరయామాస దిశః స ప్రదిశః తథా |౩-౨౨-౨౩|

ప్రవృద్ధ మన్యుః తు ఖరః ఖర స్వరేరిపోః వధ అర్థం త్వరితో యథా అంతకః |

అచూచుదత్ సారథిం ఉన్నదన్ పునర్మహాబలో మేఘ ఇవ అశ్మ వర్షవాన్ |౩-౨౨-౨౪|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ద్వావింశః సర్గః |౩-౨౨|