అరణ్యకాండము - సర్గము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ఏకవింశః సర్గః |౩-౨౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

స పునః పతితాం దృష్ట్వా క్రోధాత్ శూర్పణఖాం ఖరః |

ఉవాచ వ్యక్తతా వాచా తాం అనర్థ అర్థం ఆగతాం |౩-౨౧-౧|

మయా తు ఇదానీం శూరాః తే రాక్షసా పిశిత అశనాః |

త్వత్ ప్రియార్థం వినిర్దిష్టాః కిం అర్థం రుద్యతే పునః |౩-౨౧-౨|

భక్తాః చైవ అనురక్తాః చ హితాః చ మమ నిత్యశః |

హన్యమానా అపి న హన్యంతే న న కుర్యుః వచో మమ |౩-౨౧-౩|

కిం ఏతత్ శ్రోతుం ఇచ్ఛామి కారణం యత్ కృతే పునః |

హా నాథ ఇతి వినర్దంతీ సర్పవత్ చేష్టసే క్షితౌ |౩-౨౧-౪|

అనాథ వత్ విలపసి కిం ను నాథే మయి స్థితే |

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ మా మైవం వైక్లవ్యం త్యజ్యతాం ఇతి |౩-౨౧-౫|

ఇతి ఏవం ఉక్తా దుర్ధర్షా ఖరేణ పరిసాంత్వితా |

విమృజ్య నయనే స అస్రే ఖరం భ్రాతరం అబ్రవీత్ |౩-౨౧-౬|

అస్మి ఇదానీం అహం ప్రప్తా హత శ్రవణ నాసికా |

శోణిత ఓఘ పరిక్లిన్నా త్వయా చ పరిసమన్వితా |౩-౨౧-౭|

ప్రేషితాః చ త్వయా శూరా రాక్షసాః తే చతుర్ దశ |

నిహంతుం రాఘవం ఘోరాం మత్ ప్రియార్థం స లక్ష్మణం |౩-౨౧-౮|

తే తు రామేణ సామర్షాః శూల పట్టిస పాణయః |

సమరే నిహతాః సర్వే సాయకైః మర్మ భేదిభిః |౩-౨౧-౯|

తాన్ భూమౌ పతితాన్ దృష్ట్వా క్షణేన ఏవ మహాజవాన్ |

రామస్య చ మహత్ కర్మ మహాన్ త్రాసో అభవన్ మమ |౩-౨౧-౧౦|

సా అస్మి భీతా సముద్విగ్నా విషణ్ణా చ నిశాచర |

శరణం త్వాం పునః ప్రాప్తా సర్వతో భయ దర్శినీ |౩-౨౧-౧౧|

విషాద నక్ర అధ్యుషితే పరిత్రాస ఊర్మి మాలిని |

కిం మాం న త్రాయసే మగ్నాం విపులే శోక సాగరే |౩-౨౧-౧౨|

ఏతే చ నిహతా భూమౌ రామేణ నిశితైః శరైః |

యే చ మే పదవీం ప్రాప్తా రాక్షసాః పిశిత అశనాః |౩-౨౧-౧౩|

మయి తే యది అనుక్రోశో యది రక్షఃసు తేషు చ |

రామేణ యది శక్తిః తే తేజో వా అస్తి నిశా చర |౩-౨౧-౧౪|

దణ్డకారణ్య నిలయం జహి రాక్షస కణ్టకం |

యది రామం అమిత్రఘ్నం న త్వం అద్య వధిష్యసి |౩-౨౧-౧౫|

తవ చైవ అగ్రతః ప్రాణాన్ త్యక్ష్యామి నిరపత్రపా |

బుద్ధ్యా అహం అనుపశ్యామి న త్వం రామస్య సంయుగే |౩-౨౧-౧౬|

స్థాతుం ప్రతి ముఖే శక్తః స బలో అపి మహా రణే |

శూరమానీ న శూరః త్వం మిథ్యా ఆరోపిత విక్రమః |౩-౨౧-౧౭|

అపయాహి జన స్థానాత్ త్వరితః సహ బాంధవః |

జహి త్వం సమరే మూఢాన్ యథా తు కులపాంసన |౩-౨౧-౧౮|

మానుషౌ తౌ న శక్నోషి హంతుం వై రామ లక్ష్మణౌ |

నిఃసత్త్వస్య అల్ప వీర్యస్య వాసః తే కీదృశః తు ఇహ |౩-౨౧-౧౯|

రామ తేజో అభిభూతో హి త్వం క్షిప్రం వినశిష్యసి |

స హి తేజః సమాయుక్తో రామో దశరథాత్మజః |౩-౨౧-౨౦|

భ్రాతా చ అస్య మహా వీర్యో యేన చ అస్మి విరూపితా |

ఏవం విలాప్య బహుశో రాక్ష్సీ ప్రదరోదరీ |౩-౨౧-౨౧|

భ్రాతుః సమీపే శోక ఆర్తా నష్ట సంజ్ఞా బభూవ హ |

కరాభ్యాం ఉదరం హత్వా రురోద భృశ దుఃఖితా |౩-౨౧-౨౨|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ఏకవింశః సర్గః |౩-౨౧|