అరణ్యకాండము - సర్గము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే వింశః సర్గః |౩-౨౦|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః శూర్పణఖా ఘోరా రాఘవ ఆశ్రమం ఆగతా |

రక్షసాన్ ఆచచక్షే తౌ భ్రాతరౌ సహ సీతయా |౩-౨౦-౧|

తే రామం పర్ణ శాలాయాం ఉపవిష్టం మహాబలం |

దదృశుః సీతయా సార్ధం లక్ష్మణేన అపి సేవితం |౩-౨౦-౨|

తాం దృష్ట్వా రాఘవః శ్రీమాన్ ఆగతాం తాం చ రాక్షసీం |

అబ్రవీత్ భ్రాతరం రామో లక్ష్మణం దీప్త తేజసం |౩-౨౦-౩|

ముహూర్తం భవ సౌమిత్రే సీతాయాః ప్రత్యనంతరః |

ఇమాన్ అస్యా వధిష్యామి పదవీం ఆగతాన్ ఇహ |౩-౨౦-౪|

వాక్యం ఏతత్ తతః శ్రుత్వా రామస్య విదిత ఆత్మనః |

తథా ఇతి లక్ష్మణో వాక్యం రామస్య ప్రత్యపూజయత్ |౩-౨౦-౫|

రాఘవో అపి మహత్ చాపం చామీకర విభూషితం |

చకార సజ్యం ధర్మాత్మా తాని రక్షాంసి చ అబ్రవీత్ |౩-౨౦-౬|

పుత్రౌ దశరథస్య ఆవాం భ్రాతరౌ రామ లక్ష్మణౌ |

ప్రవిష్టౌ సీతయా సార్ధం దుశ్చరం దణ్డకా వనం |౩-౨౦-౭|

ఫల మూల అశనౌ దాంతౌ తాపసౌ ధర్మ చారిణౌ |

వసంతౌ దణ్డకారణ్యే కిం అర్థం ఉపహింసథ |౩-౨౦-౮|

యుష్మాన్ పాప ఆత్మకాన్ హంతుం విప్రకారాన్ మహాహవే |

ఋషీణాం తు నియోగేన ప్రాప్తో అహం సశర ఆసనః |౩-౨౦-౯|

తిష్ఠత ఏవ అత్ర సంతుష్టా న ఉపవరితితుం అర్హథ |

యది ప్రాణైః ఇహ అర్థో వో నివర్తధ్వం నిశా చరాః |౩-౨౦-౧౦|

తస్య తద్ వచనం శ్రుత్వా రాక్షసాః తే చతుర్దశ |

ఊచుర్ వాచం సుసంక్రుద్ధా బ్రహ్మఘ్నః శూల పాణయః |౩-౨౦-౧౧|

సంరక్త నయనా ఘోరా రామం రక్తాంత లోచనం |

పరుషా మధుర ఆభాషం హృష్టాః అదృష్ట పరాక్రమం |౩-౨౦-౧౨|

క్రోధం ఉత్పాద్య నో భర్తుః ఖరస్య సుమహాత్మనః |

త్వం ఏవ హాస్యసే ప్రాణాన్ అద్య అస్మాభిర్ హతో యుధి |౩-౨౦-౧౩|

కా హి తే శక్తిర్ ఏకస్య బహూనాం రణ మూర్ధని |

అస్మాకం అగ్రతః స్థాతుం కిం పునర్ యోద్ధుం ఆహవే |౩-౨౦-౧౪|

ఏభిః బాహు ప్రయుక్తైః నః పరిఘైః శూల పట్టిశైః |

ప్రాణాం త్యక్ష్యసి వీర్యం చ ధనుః చ కర పీడితం |౩-౨౦-౧౫|

ఇతి ఏవం ఉక్త్వా సంరబ్ధా రాక్షసాః తే చతుర్దశ |

ఉద్యత ఆయుధ నిస్త్రింశా రామం ఏవ అభిదుద్రువుః |౩-౨౦-౧౬|

చిక్షిపుః తాని శూలాని రాఘవం ప్రతి దుర్జయం |

తాని శూలాని కాకుత్స్థః సమస్తాని చతుర్దశ |౩-౨౦-౧౭|

తావద్భిః ఏవ చిచ్ఛేద శరైః కాంచన భూషితైః |

తతః పశ్చాత్ మహాతేజా నారాచాన్ సూర్య సంనిభాన్ |౩-౨౦-౧౮|

జగ్రాహ పరమ క్రుద్ధః చతుర్దశ శిల అశితాన్ |

గృహీత్వా ధనుః ఆయమ్య లక్ష్యాన్ ఉద్దిశ్య రాక్షసాన్ |౩-౨౦-౧౯|

ముమోచ రాఘవో బాణాన్ వజ్రాన్ ఇవ శతక్రతుః |

తే భిత్త్వా రక్షసాం వేగాత్ వక్షాంసి రుధిర ఆప్లుతాః |౩-౨౦-౨౦|

వినిష్పేతుః తదా భూమౌ వల్మీకాత్ ఇవ పన్నగాః |

తైః భగ్న హృదయా బూమౌ ఛిన్న మూలా ఇవ ద్రుమాః |౩-౨౦-౨౧|

నిపేతుః శోణిత స్నాతా వికృతా విగత అసవః |

తాన్ భూమౌ పతితాన్ దృష్ట్వా రాక్షసీ క్రోధ మూర్చ్ఛితా |౩-౨౦-౨౨|

ఉపగమ్య ఖరం సా తు కించిత్ సంశుష్క శోణితా |

పపాత పునః ఏవ ఆర్తా సనిర్యాసా ఇవ వల్లరీ |౩-౨౦-౨౩|

భ్రాతుః సమీపే శోక ఆర్తా ససర్జ నినదం మహత్ |

సస్వరం ముమోచ బాష్పం వివర్ణ వదనా తదా |౩-౨౦-౨౪|

నిపాతితాన్ ప్రేక్ష్య రణే తు రాక్షసాన్ ప్రధావితా శూర్పణఖా పునః తతః |

వధం చ తేషాం నిఖిలేన రక్షసాం శశంస సర్వం భగినీ ఖరస్య సా |౩-౨౦-౨౫|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే వింశః సర్గః |౩-౨౦|