అరణ్యకాండము - సర్గము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ఏకోనవింశః సర్గః |౩-౧౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తాం తథా పతితాం దృష్ట్వా విరూపాం శోణిత ఉక్షితాం |

భగినీం క్రోధ సంతప్తః ఖరః పప్రచ్ఛ రాక్షసః |౩-౧౯-౧|

ఉత్తిష్ఠ తావత్ ఆఖ్యాహి ప్రమోహం జహి సంభ్రమం |

వ్యక్తం ఆఖ్యాహి కేన త్వం ఏవం రూపా విరూపితా |౩-౧౯-౨|

కః కృష్ణ సర్పం అసీనం ఆశీ విషమ నాగసం |

తుదతి అభిసమాపన్నం అంగులి అగ్రేణ లీలయా |౩-౧౯-౩|

కాల పాశం సమాసజ్య కణ్ఠే మోహాత్ న జానతే |

యః త్వాం అద్య సమాసాద్య పీతవాన్ విషం ఉత్తమం |౩-౧౯-౪|

బల విక్రమ సంపన్నా కామగా కామ రూపిణీ |

ఇమాం అవస్థాం నీతా త్వం కేన అంతక సమా గతా |౩-౧౯-౫|

దేవ గంధర్వ భూతానాం ఋషీణాం చ మహాత్మనాం |

కో అయం ఏవం మహావీర్యః త్వాం విరూపాం చకార హ |౩-౧౯-౬|

న హి పశ్యామి అహం లోకే యః కుర్యాత్ మమ విప్రియం |

అమరేషు సహస్రాక్షం మహాఎంద్రం పాకశాసనం |౩-౧౯-౭|

అద్య అహం మార్గణైః ప్రాణాన్ ఆదాస్యే జీవితాంతగైః |

సలిలే క్షీరం ఆసక్తం నిష్పిబన్ ఇవ సారసః |౩-౧౯-౮|

నిహతస్య మయా సంఖ్యే శర సంకృత్త మర్మణః |

సఫేనం రుధిరం కస్య మేదినీ పాతుం ఇచ్ఛసి |౩-౧౯-౯|

కస్య పత్రరథాః కాయాత్ మాంసం ఉత్కృత్య సంగతాః |

ప్రహృష్టా భక్షయిష్యంతి నిహతస్య మయా రణే |౩-౧౯-౧౦|

తం న దేవా న గంధర్వా న పిశాచా న రాక్షసాః |

మయా అపకృష్టం కృపణం శక్తాః త్రాతుం ఇహ ఆహవే |౩-౧౯-౧౧|

ఉపలభ్య శనైః సంజ్ఞాం తం మే శంసితుం అర్హసి |

యేన త్వం దుర్వినీతేన వనే విక్రమ్య నిర్జితా |౩-౧౯-౧౨|

ఇతి భ్రాతుర్ వచః శ్రుత్వా క్రుద్ధస్య చ విశేషతః |

తతః శూర్పణఖా వాక్యం సబాష్పం ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౧౯-౧౩|

తరుణౌ రూప సంపన్నౌ సుకూమారౌ మహాబలౌ |

పుణ్డరీక విశాలాక్షౌ చీర కృష్ణ అజిన అంబరౌ |౩-౧౯-౧౪|

ఫల మూల అశినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ |

పుత్రౌ దశరథస్య ఆస్తాం భ్రాతరౌ రామ లక్ష్మనౌ |౩-౧౯-౧౫|

గంధర్వ రాజ ప్రతిమౌ పార్థివ వ్యంజన అన్వితౌ |

దేవౌ వా దానవౌ - మానుషౌ - వా తౌ న తర్కయితుం ఉత్సహే |౩-౧౯-౧౬|

తరుణీ రూపసంపన్నా సర్వాభరణ భూషితా |

దృష్టా తత్ర మయా నారీ తయోర్ మధ్యే సుమధ్యమా |౩-౧౯-౧౭|

తాభ్యాం ఉభాభ్యాం సంభూయ ప్రమదాం అధికృత్య తాం |

ఇమాం అవస్థాం నీతా అహం యథా అనాథా సతీ తథా |౩-౧౯-౧౮|

తస్యాః చ అనృజు వృత్తాయాః తయోః చ హతయోర్ అహం |

సఫేనం పాతుం ఇచ్ఛామి రుధిరం రణ మూర్ధని |౩-౧౯-౧౯|

ఏష మే ప్రథమః కామః కృతః తత్ర త్వయా భవేత్ |

తస్యాః తయోః చ రుధిరం పిబేయం అహం ఆహవే |౩-౧౯-౨౦|

ఇతి తస్యాం బ్రువాణాయాం చతుర్ దశ మహాబలాన్ |

వ్యాదిదేశ ఖరః క్రుద్ధో రాక్షసాన్ అంతకోపమాన్ |౩-౧౯-౨౧|

మానుషౌ శస్త్ర సంపన్నౌ చీర కృష్ణ అజిన అంబరౌ |

ప్రవిష్టౌ దణ్డకారణ్యం ఘోరం ప్రమదయా సహ |౩-౧౯-౨౨|

తౌ హత్వా తాం చ దుర్వృత్తాం ఉపావర్తితుం అర్హథ |

ఇయం చ రుధిరం తేషాం భగినీ మమ పాస్యతి |౩-౧౯-౨౩|

మనోరథో అయం ఇష్టో అస్యా భగిన్యా మమ రాక్షసాః |

శీఘ్రం సంపద్యతాం గత్వా తౌ ప్రమథ్య స్వ తేజసా |౩-౧౯-౨౪|

యుష్మాబిః నిర్హతో దృష్ట్వా తౌ ఉభౌ భ్రాతౌ రణే |

ఇయం ప్రహృష్టా ముదితా రుధిరం యుధి పాస్యతి |౩-౧౯-౨౫|

ఇతి ప్రతిసమాదిష్టా రాక్షసాః తే చతుర్ దశ |

తత్ర జగ్ముః తయా సార్ధం ఘనా వాతేరితాః యథా |౩-౧౯-౨౬|

తతస్తు తే తం సముదర్గ తేజసం<భృ>తథాపి తీక్ష్ణ ప్రదరా నిశాచరా |

న శేకుర్ ఏనం సహసా ప్రమర్దితుం<భృ>వనద్విపా దీప్త్వం ఇవ అగ్నిం ఉథితం |౩-౧౯-౨౭|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ఏకోనవింశః సర్గః |౩-౧౯|