అరణ్యకాండము - సర్గము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే అష్టాదశః సర్గః |౩-౧౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తాం తు శూర్పణఖాం రామః కామ పాశ అవపాశితాం |

స్వచ్ఛయా శ్లక్ష్ణయా వాచా స్మిత పూర్వం అథ అబ్రవీత్ |౩-౧౮-౧|

కృత దారో అస్మి భవతి భార్యా ఇయం దయితా మమ |

త్వత్ విధానాం తు నారీణాం సుదుఃఖా ససపత్నతా |౩-౧౮-౨|

అనుజః తు ఏష మే భ్రాతా శీలవాన్ ప్రియ దర్శనః |

శ్రీమాన్ అకృత దారః చ లక్ష్మణో నామ వీర్యవాన్ |౩-౧౮-౩|

అపూర్వీ భార్యయా చ అర్థీ తరుణః ప్రియ దర్శనః |

అనురూపః చ తే భర్తా రూపస్య అస్య భవిష్యతి |౩-౧౮-౪|

ఏనం భజ విశాలాక్షి భర్తారం భ్రాతరం మమ |

అసపత్నా వరారోహే మేరుం అర్క ప్రభా యథా |౩-౧౮-౫|

ఇతి రామేణ సా ప్రోక్తా రాక్షసీ కామ మోహితా |

విసృజ్య రామం సహసా తతో లక్ష్మణం అబ్రవీత్ |౩-౧౮-౬|

అస్య రూపస్య తే యుక్తా భార్యా అహం వరవర్ణినీ |

మయా సహ సుఖం సర్వాన్ దణ్డకాన్ విచరిష్యసి |౩-౧౮-౭|

ఏవం ఉక్తః తు సౌమిత్రీ రాక్షస్యా వాక్య కోవిదః |

తతః శూర్పణఖీం స్మిత్వా లక్ష్మణో యుక్తం అబ్రవీత్ |౩-౧౮-౮|

కథం దాసస్య మే దాసీ భార్యా భవితుం ఇచ్ఛసి |

సో అహం ఆర్యేణ పరవాన్ భ్రాత్రా కమల వర్ణినీ |౩-౧౮-౯|

సమృద్ధ అర్థస్య సిద్ధార్థా ముదిత అమల వర్ణినీ |

ఆర్యస్య త్వం విశాలాక్షి భార్యా భవ యవీయసీ |౩-౧౮-౧౦|

ఏనాం విరూపాం అసతీం కరాలాం నిర్ణత ఉదరీం |

భార్యాం వృద్ధాం పరిత్యజ్య త్వాం ఏవ ఏష భజిష్యతి |౩-౧౮-౧౧|

కో హి రూపం ఇదం శ్రేష్ఠం సంత్యజ్య వరవర్ణిని |

మానుషేషు వరారోహే కుర్యాత్ భావం విచక్షణః |౩-౧౮-౧౨|

ఇతి సా లక్ష్మణేన ఉక్తా కరాలా నిర్ణతోదరీ |

మన్యతే తత్ వచః సత్యం పరిహాస అవిచక్షణా |౩-౧౮-౧౩|

సా రామం పర్ణశాలాయాం ఉపవిష్టం పరంతపం |

సీతయా సహ దుర్ధర్షం అబ్రవీత్ కామ మోహితా |౩-౧౮-౧౪|

ఇమాం విరూపాం అసతీం కరాలాం నిర్ణతోదరీం |

వృద్ధాం భార్యాం అవష్టభ్య న మాం త్వం బహు మన్యసే |౩-౧౮-౧౫|

అద్య ఇమాం భక్షయిష్యామి పశ్యతః తవ మానుషీం |

త్వయా సహ చరిష్యామి నిఃసపత్నా యథా సుఖం |౩-౧౮-౧౬|

ఇతి ఉక్త్వా మృగశావాక్షీం అలాత సదృశ ఈక్షణా |

అభ్యధావత్ సుసంక్రుద్ధా మహా ఉల్కా రోహిణీం ఇవ |౩-౧౮-౧౭|

తాం మృత్యు పాశ ప్రతిమాం ఆపతంతీం మహాబలః |

విగృహ్య రామః కుపితః తతో లక్ష్మణం అబ్రవీత్ |౩-౧౮-౧౮|

క్రూరైః అనార్యైః సౌమిత్రే పరిహాసః కథంచన |

న కార్యః పశ్య వైదేహీం కథంచిత్ సౌమ్య జీవతీం |౩-౧౮-౧౯|

ఇమాం విరూపాం అసతీం అతిమత్తాం మహోదరీం |

రాక్షసీం పురుషవ్యాఘ్ర విరూపయితుం అర్హసి |౩-౧౮-౨౦|

ఇతి ఉక్తో లక్ష్మణః తస్యాః క్రుద్ధో రామస్య పశ్యతః |

ఉద్ధృత్య ఖడ్గం చిచ్ఛేద కర్ణ నాసం మహాబలః |౩-౧౮-౨౧|

నికృత్త కర్ణ నాసా తు విస్వరం సా వినద్య చ |

యథా ఆగతం ప్రదుద్రావ ఘోరా శూర్పణఖా వనం |౩-౧౮-౨౨|

సా విరూపా మహాఘోరా రాక్షసీ శోణిత ఉక్షితా |

ననాద వివిధాన్ నాదాన్ యథా ప్రావృషి తోయదః |౩-౧౮-౨౩|

సా విక్షరంతీ రుధిరం బహుధా ఘోర దర్శనా |

ప్రగృహ్య బాహూ గర్జంతీ ప్రవివేశ మహావనం |౩-౧౮-౨౪|

తతః తు సా రాక్షస సంఘ సంవృతం ఖరం జన స్థాన గతం విరూపితా |

ఉపేత్య తం భ్రాతరం ఉగ్ర తేజసం పపాత భూమౌ గగనాద్ యథా అశనిః |౩-౧౮-౨౫|

తతః సభార్యం భయ మోహ మూర్చితా సలక్ష్మణం రాఘవం ఆగతం వనం |

విరూపణం చ ఆత్మని శోణిత ఉక్షితా శశంస సర్వం భగినీ ఖరస్య సా |౩-౧౮-౨౬|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే అష్టాదశః సర్గః |౩-౧౮|