అరణ్యకాండము - సర్గము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే సప్తదశః సర్గః |౩-౧౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

కృత అభిషేకో రామః తు సీతా సౌమిత్రిర్ ఏవ చ |

తస్మాత్ గోదావరీ తీరాత్ తతో జగ్ముః స్వం ఆశ్రమం |౩-౧౭-౧|

ఆశ్రమం తం ఉపాగమ్య రాఘవః సహ లక్ష్మణః |

కృత్వా పౌర్వాహ్ణికం కర్మ పర్ణశాలాం ఉపాగమత్ |౩-౧౭-౨|

ఉవాస సుఖితః తత్ర పూజ్యమానో మహర్షభః|

స రామః పర్ణ శాలాయాం ఆసీనః సహ సీతయా |౩-౧౭-౩|

విరరాజ మహా బాహుః చిత్రయా చంద్రమా ఇవ |

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా చకార వివిధాః కథాః |౩-౧౭-౪|

తదా ఆసీనస్య రామస్య కథా సంసక్త చేతసః |

తం దేశం రాక్షసీ కాచిద్ ఆజగామ యదృచ్ఛయా |౩-౧౭-౫|

సా తు శూర్పణఖా నామ దశగ్రీవస్య రక్షసః |

భగినీ రామం ఆసాద్య దదర్శ త్రిదశ ఉపమం |౩-౧౭-౬|

దీప్తాస్యం చ మహాబాహుం పద్మ పత్రాయత ఈక్షణం |

గజ విక్రాంత గమనం జటా మణ్దల ధారిణం |౩-౧౭-౭|

సుకుమారం మహా సత్త్వం పార్థివ వ్యంజన అన్వితం |

రామం ఇందీవర శ్యామం కందర్ప సదృశ ప్రభం |౩-౧౭-౮|

బభూవ ఇంద్రోపమం దృష్ట్వా రాక్షసీ కామ మోహితా |

సుముఖం దుర్ముఖీ రామం వృత్త మధ్యం మహోదరీ |౩-౧౭-౯|

విశాలాక్షం విరూపాక్షీ సుకేశం తామ్ర మూర్ధజా |

ప్రియరూపం విరూపా సా సుస్వరం భైరవ స్వనా |౩-౧౭-౧౦|

తరుణం దారుణా వృద్ధా దక్షిణం వామ భాషిణీ |

న్యాయ వృత్తం సుదుర్వృత్తా ప్రియం అప్రియ దర్శనా |౩-౧౭-౧౧|

శరీరజ సమావిష్టా రాక్షసీ రామం అబ్రవీత్ |

జటీ తాపస రూపేణ సభార్యః శర చాప ధృక్ |౩-౧౭-౧౨|

ఆగతః త్వం ఇమం దేశం కథం రాక్షస సేవితం |

కిం ఆగమన కృత్యం తే తత్ త్వం ఆఖ్యాతుం అర్హసి |౩-౧౭-౧౩|

ఏవం ఉక్తః తు రాక్షస్యా శూర్పణఖ్యా పరంతపః |

ఋజు బుద్ధితయా సర్వం ఆఖ్యాతుం ఉపచక్రమే |౩-౧౭-౧౪|

ఆసీత్ దశరథో నామ రాజా త్రిదశ విక్రమః |

తస్య అహం అగ్రజః పుత్రో రామో నామ జనైః శ్రుతః |౩-౧౭-౧౫|

భ్రాతా అయం లక్ష్మణో నామ యవీయాన్ మాం అనువ్రతః |

ఇయం భార్యా చ వైదేహీ మమ సీతేతి విశ్రుతా |౩-౧౭-౧౬|

నియోగాత్ తు నరేంద్రస్య పితుర్ మాతుః చ యంత్రితః |

ధర్మార్థం ధర్మకాంక్షీ చ వనం వస్తుం ఇహ ఆగతః |౩-౧౭-౧౭|

త్వాం తు వేదితుం ఇచ్ఛామి కస్య త్వం కా అసి కస్య వా |

త్వం హి తావన్మనోజ్ఞాంగీ రాక్షసీ ప్రతిభాసి మే |౩-౧౭-౧౮|

ఇహ వా కిం నిమిత్తం త్వం ఆగతా బ్రూహి తత్త్వతః |

సా అబ్రవీత్ వచనం శ్రుత్వా రాక్షసీ మదన అర్దితా |౩-౧౭-౧౯|

శ్రూయతాం రామ వక్ష్యామి తత్త్వార్థం వచనం మమ |

అహం శూర్పణఖా నామ రాక్షసీ కామరూపిణీ |౩-౧౭-౨౦|

అరణ్యం విచరామి ఇదం ఏకా సర్వ భయంకరా |

రావణో నామ మే భ్రాతా యది తే శ్రోత్రం ఆగతః |౩-౧౭-౨౧|

వీరో విశ్రవసః పుత్రో యది తే శ్రోత్రం ఆగతః |

ప్రవృద్ధ నిద్రః చ సదా కుంభకర్ణో మహాబలః |౩-౧౭-౨౨|

విభీషణః తు ధర్మాత్మా న తు రాక్షస చేష్టితః |

ప్రఖ్యాత వీర్యౌ చ రణే భ్రాతరౌ ఖర దూషణౌ |౩-౧౭-౨౩|

తాన్ అహం సమతిక్రాంతా రామ త్వా పూర్వ దర్శనాత్ |

సముపేతా అస్మి భావేన భర్తారం పురుషోత్తమం |౩-౧౭-౨౪|

అహం ప్రభావ సంపన్నా స్వచ్ఛంద బల గామినీ |

చిరాయ భవ భర్తా మే సీతయా కిం కరిష్యసి |౩-౧౭-౨౫|

వికృతా చ విరూపా చ న సా ఇయం సదృశీ తవ |

అహం ఏవ అనురూపా తే భార్యా రూపేణ పశ్య మాం |౩-౧౭-౨౬|

ఇమాం విరూపాం అసతీం కరాలాం నిర్ణత ఉదరీం |

అనేన సహ తే భ్రాత్రా భక్షయిష్యామి మానుషీం |౩-౧౭-౨౭|

తతః పర్వత శృంగాణి వనాని వివిధాని చ |

పశ్యన్సహమయాకామీదణ్డకాన్విచరిష్యసి - యద్వా - పశ్యన్ సహ మయా కామీ దణ్డకాన్ విచరిష్యసి |౩-౧౭-౨౮|

ఇతి ఏవం ఉక్తః కాకుత్స్థః ప్రహస్య మదిర ఈక్షణాం |

ఇదం వచనం ఆరేభే వక్తుం వాక్య విశారదః |౩-౧౭-౨౯|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే సప్తదశః సర్గః |౩-౧౭|