అరణ్యకాండము - సర్గము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే షోడశః సర్గః |౩-౧౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

వసతః తస్య తు సుఖం రాఘవస్య మహాత్మనః |

శరద్ వ్యపాయే హేమంతఋతుర్ ఇష్టః ప్రవర్తత |౩-౧౬-౧|

స కదాచిత్ ప్రభాతాయాం శర్వర్యాం రఘునందనః |

ప్రయయావ అభిషేకార్థం రమ్యం గోదావరీం నదీం |౩-౧౬-౨|

ప్రహ్వః కలశ హసతః తం సీతయా సహ వీర్యవాన్ |

పృష్ఠతో అనువ్రజన్ భ్రాతా సౌమిత్రిర్ ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౧౬-౩|

అయం స కాలః సంప్రాప్తః ప్రియో యః తే ప్రియంవద |

అలంకృత ఇవ ఆభాతి యేన సంవత్సరః శుభః |౩-౧౬-౪|

నీహార పరుషో లోకః పృథివీ సస్య మాలినీ |

జలాని అనుపభోగ్యాని సుభగో హవ్య వాహనః |౩-౧౬-౫|

నవ ఆగ్రయణ పూజాభిర్ అభ్యర్చ్య పితృ దేవతాః |

కృత ఆగ్రయణకాః కాలే సంతో విగత కల్మషాః |౩-౧౬-౬|

ప్రాజ్యకామా జనపదాః సంపన్నతర గో రసాః |

విచరంతి మహీపాలా యాత్ర అర్థం విజిగీషవః |౩-౧౬-౭|

సేవమానే దృఢం సూర్యే దిశం అంతక సేవితాం |

విహీన తిలకా ఇవ స్త్రీ న ఉత్తరా దిక్ ప్రకాశతే |౩-౧౬-౮|

ప్రకృత్యా హిమ కోశ ఆఢ్యో దూర సూర్యాః చ సాంప్రతం |

యథార్థ నామా సువ్యక్తం హిమవాన్ హిమవాన్ గిరిః |౩-౧౬-౯|

అత్యంత సుఖ సంచారా మధ్యాహ్నే స్పర్శతః సుఖాః |

దివసాః సుభగ ఆదిత్యాః ఛాయా సలిల దుర్భగాః |౩-౧౬-౧౦|

మృదు సూర్యాః సనీహారాః పటు శీతాః సమారుతాః |

శూన్య అరణ్యా హిమ ధ్వస్తా దివసా భాంతి సాంప్రతం |౩-౧౬-౧౧|

నివృత్త ఆకాశ శయనాః పుష్యనీతా హిమ అరుణాః |

శీతా వృద్ధతర ఆయామః త్రి యామా యాంతి సాంప్రతం |౩-౧౬-౧౨|

రవి సంక్రాంత సౌభాగ్యః తుషార అరుణ మణ్డలః |

నిఃశ్వాస అంధ ఇవ ఆదర్శాః చంద్రమా న ప్రకాశతే |౩-౧౬-౧౩|

జ్యోత్స్నా తుషార మలినా పౌర్ణమాస్యాం న రాజతే |

సీతా ఇవ చ ఆతప శ్యామా లక్ష్యతే న తు శోభతే |౩-౧౬-౧౪|

ప్రకృత్యా శీతల స్పర్శో హిమ విద్ధాః చ సాంప్రతం |

ప్రవాతి పశ్చిమో వాయుః కాలే ద్వి గుణ శీతలః |౩-౧౬-౧౫|

బాష్ప చ్ఛన్నాని అరణ్యాని యవ గోధూమవంతి చ |

శోభంతే అభ్యుదితే సూర్యే నదద్భిః క్రౌంచ సారసైః |౩-౧౬-౧౬|

ఖర్జూర పుష్ప ఆకృతిభిః శిరోభిః పూర్ణ తణ్డులైః |

శోభంతే కించిద్ ఆలంబాః శాలయః కనక ప్రభాః |౩-౧౬-౧౭|

మయూఖైః ఉపసర్పద్భిః హిమ నీహార సంవృతైః |

దూరం అభ్యుదితః సూర్యః శశాంక ఇవ లక్ష్యతే |౩-౧౬-౧౮|

అగ్రాహ్య వీర్యః పూర్వాహ్ణే మధ్యాహ్నే స్పర్శతః సుఖః |

సంరక్తః కించిద్ ఆపాణ్డుః ఆతపః శోభతే క్షితౌ |౩-౧౬-౧౯|

అవశ్యాయ నిపాతేన కించిత్ ప్రక్లిన్న శాద్వలా |

వనానాం శోభతే భూమిర్ నివిష్ట తరుణ ఆతపా |౩-౧౬-౨౦|

స్పృశన్ తు సువిపులం శీతం ఉదకం ద్విరదః సుఖం |

అత్యంత తృషితో వన్యః ప్రతిసంహరతే కరం |౩-౧౬-౨౧|

ఏతే హి సముపాసీనా విహగా జలచారిణః |

న అవగాహంతి సలిలం అప్రగల్భా ఇవ ఆవహం |౩-౧౬-౨౨|

అవశ్యాయ తమో నద్ధా నీహార తమసా ఆవృతాః |

ప్రసుప్తా ఇవ లక్ష్యంతే విపుష్పా వన రాజయః |౩-౧౬-౨౩|

బాష్ప సంచన్న సలిలా రుత విజ్ఞేయ సారసాః |

హిమార్ద్ర వాలుకైః తీరైః సరితో భాంతి సాంప్రతం |౩-౧౬-౨౪|

తుషార పతనాత్ చైవ మృదుత్వాత్ భాస్కరస్య చ |

శైత్యాత్ అగ అగ్రస్థం అపి ప్రాయేణ రసవత్ జలం |౩-౧౬-౨౫|

జరా జర్జరితైః పత్రైః శీర్ణ కేసర కర్ణికైః |

నాల శేషా హిమ ధ్వస్తా న భాంతి కమలాకరాః |౩-౧౬-౨౬|

అస్మిన్ తు పురుషవ్యాఘ్ర కాలే దుఃఖ సమన్వితః |

తపశ్చరతి ధర్మాత్మా త్వత్ భక్త్యా భరతః పురే |౩-౧౬-౨౭|

త్యక్త్వా రాజ్యం చ మానం చ భోగాంశ్చ వివిధాన్ బహూన్ |

తపస్వీ నియతాహారః శేతే శీతే మహీతలే |౩-౧౬-౨౮|

సోఽపి వేలాం ఇమాం నూనం అభిషేక అర్థం ఉద్యతః |

వృతః ప్రకృతిభిర్ నిత్యం ప్రయాతి సరయూం నదీం |౩-౧౬-౨౯|

అత్యంత సుఖ సంవృద్ధః సుకుమారో హిమార్దితః |

కథం తు అపర రాత్రేషు సరయూం అవగాహతే |౩-౧౬-౩౦|

పద్మపత్రేక్షణః శ్యామః శ్రీమాన్ నిరుదరో మహాన్ |

ధర్మజ్ఞః సత్యవాదీ చ హ్రీ నిషేధో జితేంద్రియః |౩-౧౬-౩౧|

ప్రియాభిభాషీ మధురో దీర్ఘబాహుః అరిందమః |

సంత్యజ్య వివిధాన్ భోగాన్ ఆర్యం సర్వాత్మనా ఆశ్రితః |౩-౧౬-౩౨|

జితః స్వర్గః తవ భ్రాత్రా భరతేన మహాత్మనా |

వనస్థం అపి తాపస్యే యః త్వాం అనువిధీయతే |౩-౧౬-౩౩|

న పిత్ర్యం అనువరంతంతే మాతృకం ద్విపదా ఇతి |

ఖ్యాతో లోక ప్రవాదో అయం భరతేన అన్యథా కృతః |౩-౧౬-౩౪|

భర్తా దశరథో యస్యాః సాధుః చ భరతః సుతః |

కథం ను సా అంబా కైకేయీ తాదృశీ క్రూరదర్శినీ |౩-౧౬-౩౫|

ఇతి ఏవం లక్ష్మణే వాక్యం స్నేహాత్ వదతి ధర్మికే |

పరివాదం జనన్యః తం అసహన్ రాఘవో అబ్రవీత్ |౩-౧౬-౩౬|

న తే అంబా మధ్యమా తాత గర్హితవ్యా కథంచన |

తాం ఏవ ఇక్ష్వాకు నాథస్య భరతస్య కథాం కురు |౩-౧౬-౩౭|

నిశ్చితా ఏవ హి మే బుద్ధిః వన వాసే దృఢ వ్రతా |

భరత స్నేహ సంతప్తా బాలిశీ క్రియతే పునః |౩-౧౬-౩౮|

సంస్మరామి అస్య వాక్యాని ప్రియాణి మధురాణి చ |

హృద్యాని అమృత కల్పాని మనః ప్రహ్లాదాని చ |౩-౧౬-౩౯|

కదా హి అహం సమేష్యామి భరతేన మహాత్మనా |

శత్రుఘ్నేన చ వీరేణ త్వయా చ రఘునందన |౩-౧౬-౪౦|

ఇతి ఏవం విలపన్ తత్ర ప్రాప్య గోదావరీం నదీం |

చక్రే అభిషేకం కాకుత్స్థః సానుజః సహ సీతయా |౩-౧౬-౪౧|

తర్పయిత్వా అథ సలిలైః తైః పితౄన్ దైవతాని చ |

స్తువంతి స్మ ఉదితం సూర్యం దేవతాః చ తథా అనఘాః|౩-౧౬-౪౨|

కృతాభిషేకః స రరాజ రామః సీతా ద్వితీయః సహ లక్ష్మణేన |

కృత అభిషేకో తు అగ రాజ పుత్ర్యా రుద్రః స నందిః భగవాన్ ఇవ ఈశః |౩-౧౬-౪౩|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే షోడశః సర్గః |౩-౧౬|