అరణ్యకాండము - సర్గము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే పఞ్చదశః సర్గః |౩-౧౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః పంచవటీం గత్వా నానా వ్యాల మృగాయుతాం |

ఉవాచ భ్రాతరం రామో లక్ష్మణం దీప్త తేజసం |౩-౧౫-౧|

ఆగతాః స్మ యథా ఉద్దిష్టం యం దేశం మునిః అబ్రవీత్ |

అయం పంచవటీ దేశః సౌమ్య పుష్పిత కాననః |౩-౧౫-౨|

సర్వతః చార్యతాం దృష్టిః కాననే నిపుణో హి అసి |

ఆశ్రమః కతర అస్మిన్ నః దేశే భవతి సమ్మతః |౩-౧౫-౩|

రమతే యత్ర వైదేహీ త్వం అహం చైవ లక్ష్మణ |

తాదృశో దృశ్యతాం దేశః సంనికృష్ట జలాశయః |౩-౧౫-౪|

వన రామణ్యకం యత్ర జల రామణ్యకం తథా |

సంనికృష్టం చ యస్మిన్ తు సమిత్ పుష్ప కుశ ఉదకం |౩-౧౫-౫|

ఏవం ఉక్తః తు రామేణ లక్మణః సంయత అంజలిః |

సీతా సమక్షం కాకుత్స్థం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |౩-౧౫-౬|

పరవాన్ అస్మి కాకుత్స్థ త్వయి వర్ష శతం స్థితే |

స్వయం తు రుచిరే దేశే క్రియతాం ఇతి మాం వద |౩-౧౫-౭|

సుప్రీతః తేన వాక్యేన లక్ష్మణస్య మహాద్యుతిః |

విమృశన్ రోచయామాస దేశం సర్వ గుణ అన్వితం |౩-౧౫-౮|

స తం రుచిరం ఆక్రమ్య దేశం ఆశ్రమ కర్మణి |

హస్తే గృహీత్వా హస్తేన రామః సౌమిత్రిం అబ్రవీత్ |౩-౧౫-౯|

అయం దేశః సమః శ్రీమాన్ పుష్పితైర్ తరుభిర్ వృతః |

ఇహ ఆశ్రమ పదం సౌమ్య యథావత్ కర్తుం అర్హసి |౩-౧౫-౧౦|

ఇయం ఆదిత్య సంకాశైః పద్మైః సురభి గంధిభిః |

అదూరే దృశ్యతే రమ్యా పద్మినీ పద్మ శోభితా |౩-౧౫-౧౧|

యథా ఆఖ్యాతం అగస్త్యేన మునినా భావితాత్మనా |

ఇయం గోదావరీ రమ్యా పుష్పితైః తరుభిర్ వృతా |౩-౧౫-౧౨|

హంస కారణ్డవ ఆకీర్ణా చక్రవాక ఉపశోభితా |

న అతిదూరే న చ ఆసన్నే మృగ యూథ నిపీడితా |౩-౧౫-౧౩|

మయూర నాదితా రమ్యాః ప్రాంశవో బహు కందరాః |

దృశ్యంతే గిరయః సౌమ్య ఫుల్లైః తరుభిర్ ఆవృతాః |౩-౧౫-౧౪|

సౌవర్ణై రాజతైః తామ్రైః దేశే దేశే చ ధాతుభిః |

గవాక్షితా ఇవ ఆభాంతి గజాః పరమ భక్తిభిః |౩-౧౫-౧౫|

సాలైః తాలైః తమాలైః చ ఖర్జూరైః పనసైః ద్రుమైః |

నీవారైః తినిశైః చైవ పున్నాగైః చ ఉపశోభితాః |౩-౧౫-౧౬|

చూతైర్ అశోకైః తిలకైః కేతకైర్ అపి చంపకైః |

పుష్ప గుల్మ లతా ఉపేతైః తైః తైః తరుభిర్ ఆవృతాః |౩-౧౫-౧౭|

స్యందనైః చందనైః నీపైః పర్ణాసైః లకుచైః అపి |

ధవ అశ్వకర్ణ ఖదిరైః శమీ కింశుక పాటలైః |౩-౧౫-౧౮|

ఇదం పుణ్యం ఇదం రమ్యం ఇదం బహు మృగ ద్విజం |

ఇహ వత్స్యామ సౌమిత్రే సార్ధం ఏతేన పక్షిణా |౩-౧౫-౧౯|

ఏవం ఉక్తః తు రామేణ లక్ష్మణః పరవీరహా |

అచిరేణ ఆశ్రమం భ్రాతుః చకార సుమహాబలః |౩-౧౫-౨౦|

పర్ణశాలాం సువిపులాం తత్ర సంఘాత మృత్తికాం |

సుస్తంభాం మస్కరైర్ దీర్ఘైః కృత వంశాం సుశోభనాం |౩-౧౫-౨౧|

శమీ శాఖాభిః ఆస్తీర్య ధృఢ పాశావపాశితం |

కుశ కాశ శరైః పర్ణైః సుపరిచ్ఛాదితాం తథా |౩-౧౫-౨౨|

సమీకృత తలాం రమ్యాం చకార సుమహాబలః |

నివాసం రాఘవస్య అర్థే ప్రేక్ష్ణీయం అనుత్తమం |౩-౧౫-౨౩|

స గత్వా లక్ష్మణః శ్రీమాన్ నదీం గోదావరీం తదా |

స్నాత్వా పద్మాని చ ఆదాయ సఫలః పునర్ ఆగతః |౩-౧౫-౨౪|

తతః పుష్ప బలిం కృత్వా శాంతిం చ స యథావిధి |

దర్శయామాస రామాయ తద్ ఆశ్రమ పదం కృతం |౩-౧౫-౨౫|

స తం దృష్ట్వా కృతం సౌమ్యం ఆశ్రమం సహ సీతయా |

రాఘవః పర్ణశాలాయాం హర్షం ఆహారయత్ పరం |౩-౧౫-౨౬|

సుసంహృష్టః పరిష్వజ్య బాహుభ్యాం లక్ష్మణం తదా |

అతి స్నిగ్ధం చ గాఢం చ వచనం చ ఇదం అబ్రవీత్ |౩-౧౫-౨౭|

ప్రీతో అస్మి తే మహత్ కర్మ త్వయా కృతం ఇదం ప్రభో |

ప్రదేయో యన్ నిమిత్తం తే పరిష్వంగో మయా కృతః |౩-౧౫-౨౮|

భావజ్ఞేన కృతజ్ఞేన ధర్మజ్ఞేన చ లక్ష్మణ |

త్వయా పుత్రేణ ధర్మాత్మా న సంవృత్తః పితా మమ |౩-౧౫-౨౯|

ఏవం లక్ష్మణం ఉక్త్వా తు రాఘవో లక్ష్మివర్ధనః |

తస్మిన్ దేశే బహు ఫలే న్యవసత్ స సుఖం సుఖీ |౩-౧౫-౩౦|

కంచిత్ కాలం స ధర్మాత్మా సీతయా లక్ష్మణేన చ అన్వాస్యమానో న్యవసత్ స్వర్గ లోకే యథా అమరః |౩-౧౫-౩౧|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే పఞ్చదశః సర్గః |౩-౧౫|