అరణ్యకాండము - సర్గము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే త్రయోదశః సర్గః |౩-౧౩|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

రామ ప్రీతో అస్మి భద్రం తే పరితుష్టో అస్మి లక్ష్మణ |

అభివాదయితుం యన్ మాం ప్రాప్తౌ స్థః సహ సీతయా |౩-౧౩-౧|

అధ్వ శ్రమేణ వాం ఖేదో బాధతే ప్రచుర శ్రమః |

వ్యక్తం ఉత్కణ్ఠతే వా అపి మైథిలీ జనక ఆత్మజా |౩-౧౩-౨|

ఏషా చ సుకుమారీ చ ఖేదైః చ న విమానితా |

ప్రాజ్య దోషం వనం ప్రప్తా భర్తృ స్నేహ ప్రచోదితా |౩-౧౩-౩|

యథా ఏషా రమతే రామ ఇహ సీతా తథా కురు |

దుష్కరం కృతవతీ ఏషా వనే త్వాం అభిగచ్ఛతీ |౩-౧౩-౪|

ఏషా హి ప్రకృతిః స్త్రీణాం ఆసృష్టే రఘునందన |

సమస్థం అనురంజంతే విషమస్థం త్యజంతి చ |౩-౧౩-౫|

శత హ్రదానాం లోలత్వం శస్త్రాణాం తీక్ష్ణతాం తథా |

గరుడ అనిలయోః శైఘ్ర్యం అనుగచ్ఛంతి యోషితః |౩-౧౩-౬|

ఇయం తు భవతో భార్యా దోషైర్ ఏతైర్ వివర్జితాః |

శ్లాఘ్యా చ వ్యపదేశ్యా చ యథా దేవీ హి అరుంధతీ |౩-౧౩-౭|

అలంకృతో అయం దేశః చ యత్ర సౌమిత్రిణా సహ |

వైదేహ్యా చ అనయా రామ వత్స్యసి త్వం అరిందమ |౩-౧౩-౮|

ఏవం ఉక్తః తు మునినా రాఘవః సంయత అంజలిః |

ఉవాచ ప్రశ్రితం వాక్యం ఋషిం దీప్తం ఇవ అనలం |౩-౧౩-౯|

ధన్యోస్మి అనుగృహీతోస్మి యస్య మే ముని పుంగవః |

గుణైః సభ్రాతృ భార్యస్య గురుః నః పరితుష్యతి |౩-౧౩-౧౦|

కింతు వ్యాదిశ మే దేశం స ఉదకం బహు కాననం |

యత్ర ఆశ్రమ పదం కృత్వా వసేయం నిరతః సుఖం |౩-౧౩-౧౧|

తతో అబ్రవీత్ ముని శ్రేష్ఠః శ్రుత్వా రామస్య భాషితం |

ధ్యాత్వా ముహూర్తం ధర్మాత్మా ధీరో ధీరతరం వచః |౩-౧౩-౧౨|

ఇతో ద్వి యోజనే తాత బహు మూల ఫల ఉదకః |

దేశో బహు మృగః శ్రీమాన్ పంచవటి అభివిశ్రుతః |౩-౧౩-౧౩|

తత్ర గత్వా ఆశ్రమ పదం కృత్వా సౌమిత్రిణా సహ |

రమస్వ త్వం పితుర్ వాక్యం యథా ఉక్తం అనుపాలయన్ |౩-౧౩-౧౪|

విదితో హి ఏష వృత్తాంతో మమ సర్వః తవ అనఘ |

తపసః చ ప్రభావేణ స్నేహాద్ దశరథస్య చ |౩-౧౩-౧౫|

హృదయస్థః చ తే ఛందో విజ్ఞాతః తపసా మయా |

ఇహ వాసం ప్రతిజ్ఞాయ మయా సహ తపో వనే |౩-౧౩-౧౬|

అతః చ త్వాం అహం బ్రూమి గచ్ఛ పంచవటీం ఇతి |

స హి రమ్యో వనోద్దేశో మైథిలీ తత్ర రంస్యతే |౩-౧౩-౧౭|

స దేశః శ్లాఘనీయః చ న అతిదూరే చ రాఘవ |

గోదావర్యాః సమీపే చ మైథిలీ తత్ర రంస్యతే |౩-౧౩-౧౮|

ప్రాజ్య మూల ఫలైః చైవ నానా ద్విజ గణైర్ యుతః |

వివిక్తః చ మహాబాహో పుణ్యో రమ్యః తథైవ చ |౩-౧౩-౧౯|

భవాన్ అపి సదాచారః చ శక్తః చ పరిరక్షణే |

అపి చ అత్ర వసన్ రామ తాపసాన్ పాలయిష్యసి |౩-౧౩-౨౦|

ఏతత్ ఆలక్ష్యతే వీర మధూకానాం మహత్ వనం |

ఉత్తరేణ అస్య గంతవ్యం న్యగ్రోధం అపి గచ్ఛతా |౩-౧౩-౨౧|

తతః స్థలం ఉపారుహ్య పర్వతస్య అవిదూరతః |

ఖ్యాతః పంచవటీ ఇతి ఏవ నిత్య పుష్పిత కాననః |౩-౧౩-౨౨|

అగస్త్యేన ఏవం ఉక్తః తు రామః సౌమిత్రిణా సహ |

సత్కృత్య ఆమంత్రయామాస తం ఋషిం సత్య వాదినం |౩-౧౩-౨౩|

తౌ తు తేన అభ్యనుజ్ఞాతౌ కృత పాద అభివందనౌ |

తం ఆశ్రమం పంచవటీం జగ్మతుః సహ సీతయా |౩-౧౩-౨౪|

గృహీత చాపౌ తు నరాధిప ఆత్మజౌ|

విషక్త తూణీ సమరేషు అకాతరౌ |

యథా ఉపదిష్టేన పథా మహర్షిణా |

ప్రజగ్మతుః పంచవటీం సమాహితౌ |౩-౧౩-౨౫|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే త్రయోదశః సర్గః |౩-౧౩|