అరణ్యకాండము - సర్గము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ద్వాదశః సర్గః |౩-౧౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

స ప్రవిశ్య ఆశ్రమ పదం లక్ష్మణో రాఘవ అనుజః |

అగస్త్య శిష్యం ఆసాద్య వాక్యం ఏతద్ ఉవాచ హ |౩-౧౨-౧|

రాజా దశరథో నామ జ్యేష్ఠః తస్య సుతో బలీ |

రామః ప్రాప్తో మునిం ద్రష్టుం భార్యయా సహ సీతయా |౩-౧౨-౨|

లక్ష్మణో నామ తస్య అహం భ్రాతా తు అవరజో హితః |

అనుకూలః చ భక్తః చ యది తే శ్రోత్రం ఆగతః |౩-౧౨-౩|

తే వయం వనం అత్యుగ్రం ప్రవిష్టాః పితృ శాసనాత్ |

ద్రష్టుం ఇచ్ఛామహే సర్వే భగవంతం నివేద్యతాం |౩-౧౨-౪|

తస్య తద్ వచనం శ్రుత్వా లక్ష్మణస్య తపోధనః |

తథా ఇతి ఉక్త్వా అగ్ని శరణం ప్రవివేశ నివేదితుం |౩-౧౨-౫|

స ప్రవిశ్య మునిశ్రేష్ఠం తపసా దుష్ప్రధర్షణం |

కృత అంజలిః ఉవాచ ఇదం రామ ఆగమనం అఞ్జసా |౩-౧౨-౬|

యథా ఉక్తం లక్ష్మణేన ఏవ శిష్యః తస్య అగస్తస్య సంమతః |

పుత్రౌ దశరథస్య ఇమౌ రామో లక్ష్మణ ఏవ చ |౩-౧౨-౭|

ప్రవిష్టౌ ఆశ్రమపదం సీతయా సహ భార్యయా |

ద్రష్టుం భవంతం ఆయాతౌ శుశ్రూషార్థం అరిందమౌ |౩-౧౨-౮|

యద్ అత్ర అనంతరం తత్ త్వం ఆజ్ఞాపయితుం అర్హసి |

తతః శిష్యాత్ ఉపశ్రుత్య ప్రాప్తం రామం స లక్ష్మణం |౩-౧౨-౯|

వైదేహీం చ మహాభాగాం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |

దిష్ట్యా రామః చిరస్య అద్య ద్రష్టుం మాం సముపాగతః |౩-౧౨-౧౦|

మనసా కాంక్షితం హి అస్య మయా అపి ఆగమనం ప్రతి |

గమ్యతాం సత్కృతో రామః స భార్యః సహ లక్ష్మణః |౩-౧౨-౧౧|

ప్రవేశ్యతాం సమీపం మే కిం అసౌ న ప్రవేశితః | ఏవం ఉక్తః తు మునినా ధర్మజ్ఞేన మహాత్మనా |౩-౧౨-౧౨|

అభివాద్య అబ్రవీత్ శిష్యః తథా ఇతి నియత అంజలిః |

తదా నిష్క్రమ్య సంభ్రాంతః శిష్యో లక్ష్మణం అబ్రవీత్ |౩-౧౨-౧౩|

క్వ అసౌ రామో మునిం ద్రష్టుం ఏతు ప్రవిశతు స్వయం |

తతో గత్వా ఆశ్రమ పదం శిష్యేణ సహ లక్ష్మణః |౩-౧౨-౧౪|

దర్శయామాస కాకుత్స్థం సీతాం చ జనకాత్మజాం |

తం శిష్యః ప్రశ్రితం వాక్యం అగస్త్య వచనం బ్రువన్ |౩-౧౨-౧౫|

ప్రావేశయత్ యథా న్యాయం సత్కార అర్హ సుసత్కృతం |

ప్రవివేశ తతో రామః సీతయా సహ లక్ష్మణః |౩-౧౨-౧౬|

ప్రశాంత హరిణ ఆకీర్ణం ఆశ్రమం హి అవలోకయన్ |

స తత్ర బ్రహ్మణః స్థానం అగ్నేః స్థానం తథైవ చ |౩-౧౨-౧౭|

విష్ణోః స్థానం మహేంద్రస్య స్థానం చైవ వివస్వతః |

సోమ స్థానం భగ స్థానం స్థానం కౌబేరం ఏవ చ |౩-౧౨-౧౮|

ధాతుర్ విధాతుః స్థానం చ వాయోః స్థానం తథైవ చ |

స్థానం చ పాశ హస్తస్య వారుణస్య మహాత్మనః |౩-౧౨-౧౯|

స్థానం తథైవ గాయత్ర్యా వసూనాం స్థానం ఏవ చ |

స్థానం చ నాగరాజస్య గరుడ స్థానం ఏవ చ |౩-౧౨-౨౦|

కార్తికేయస్య చ స్థానం ధర్మ స్థానం చ పశ్యతి |

తతః శిష్యైః పరివృతో మునిర్ అపి అభినిష్పతత్ |౩-౧౨-౨౧|

తం దదర్శ అగ్రతో రామో మునీనాం దీప్త తేజసం |

అబ్రవీత్ వచనం వీరో లక్ష్మణం లక్ష్మివర్ధనం |౩-౧౨-౨౨|

బహిర్ లక్ష్మణ నిష్క్రామతి అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః | ఔదార్యేణ అవగచ్ఛామి నిధానం తపసాం ఇమం |౩-౧౨-౨౩|

ఏవం ఉక్త్వా మహాబాహుః అగస్త్యం సూర్య వర్చసం |

జగ్రాహ ఆపతత్ తస్య పాదౌ చ రఘునందన |౩-౧౨-౨౪|

అభివాద్య తు ధర్మాత్మా తస్థౌ రామః కృతాంజలిః |

సీతయా సహ వైదేహ్యా తదా రామః స లక్ష్మణః |౩-౧౨-౨౫|

ప్రతిగృహ్య చ కాకుత్స్థం అర్చయిత్వా ఆసన ఉదకైః |

కుశల ప్రశ్నం ఉక్త్వా చ ఆస్యతాం ఇతి సోఽబ్రవీత్ |౩-౧౨-౨౬|

అగ్నిం హుత్వా ప్రదాయ అర్ఘ్యం అతిథిన్ ప్రతిపూజ్య చ |

వానప్రస్థేన ధర్మేణ స తేషాం భోజనం దదౌ |౩-౧౨-౨౭|

ప్రథమం చ ఉపవిశ్య అథ ధర్మజ్ఞో మునిపుంగవః |

ఉవాచ రామం ఆసీనం ప్రాంజలిం ధర్మకోవిదం |౩-౧౨-౨౮|

అగ్నిం హుత్వా ప్రదాయ అర్ఘ్యం అతిథిం ప్రతిపూజయేత్ |

అన్యథా ఖలు కాకుత్స్థ తపస్వీ సముదాచరన్ |

దుఃసాక్షీ ఇవ పరే లోకే స్వాని మాంసాని భక్షయేత్ |౩-౧౨-౨౯|

రాజా సర్వస్య లోకస్య ధర్మచారీ మహారథః |

పూజనీయః చ మాన్యః చ భవాన్ ప్రాప్తః ప్రియ అతిథిః |౩-౧౨-౩౦|

ఏవం ఉక్త్వా ఫలైః మూలైః పుష్పైః చ అన్యైః చ రాఘవం |

పూజయిత్వా యథా కామం తతో అగస్త్యః తం అబ్రవీత్ |౩-౧౨-౩౧|

ఇదం దివ్యం మహత్ చాపం హేమ వజ్ర విభూషితం |

వైష్ణవం పురుషవ్యాఘ్ర నిర్మితం విశ్వకర్మణా |౩-౧౨-౩౨|

అమోఘః సూర్య సంకాశో బ్రహ్మదత్తః శర ఉత్తమః |

దత్తో మమ మహేంద్రేణ తూణీ చ అక్షయ సాయకౌ |౩-౧౨-౩౩|

సంపూర్ణౌ నిశితైః బాణైః జ్వలద్భిః ఇవ పావకైః |

మహా రజత కోశో అయం అసిః హేమవిభూషితః |౩-౧౨-౩౪|

అనేన ధనుషా రామ హత్వా సంఖ్యే మహాసురాన్ |

ఆజహార శ్రియం దీప్తాం పురా విష్ణుర్ దివ ఓకసాం |౩-౧౨-౩౫|

తత్ ధనుః తౌ చ తూణి చ శరం ఖడ్గం చ మానద |

జయాయ ప్రతిగృహ్ణీష్వ వజ్రం వజ్రధరో యథా |౩-౧౨-౩౬|

ఏవం ఉక్త్వా మహా తేజాః సమస్తం తత్ వర ఆయుధం |

దత్త్వా రామాయ భగవాన్ అగస్త్యః పునర్ అబ్రవీత్ |౩-౧౨-౩౭|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ద్వాదశః సర్గః |౩-౧౨|