అరణ్యకాండము - సర్గము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే దశమః సర్గః |౩-౧౦|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

వాక్యం ఏతత్ తు వైదేహ్యా వ్యాహృతం భర్తృ భక్త్యా |

శ్రుత్వా ధర్మే స్థితో రామః ప్రత్యువాచ జానకీం |౩-౧౦-౧|

హితం ఉక్తం త్వయా దేవి స్నిగ్ధయా సదృశం వచః |

కులం వ్యపదిశంత్యా చ ధర్మజ్ఞే జనక ఆత్మజే |౩-౧౦-౨|

కిం ను వక్ష్యామి అహం దేవి త్వయా ఏవ ఉక్తం ఇదం వచః |

క్షత్రియైః ధార్యతే చాపో న ఆర్త శబ్దో భవేద్ ఇతి |౩-౧౦-౩|

తే చ ఆర్తా దణ్డకారణ్యే మునయః సంశిత వ్రతాః |

మాం సీతే స్వయం ఆగమ్య శరణ్యాః శరణం గతాః |౩-౧౦-౪|

వసంతః కాల కాలేషు వనే మూల ఫల అశనాః |

న లభంతే సుఖం భీరు రాక్షసైః క్రూర కర్మభిః |౩-౧౦-౫|

భక్ష్యంతే రాక్షసైః భీమైః నర మాంసోపజీవిభిః |

తే భక్ష్యమాణా మునయో దణ్డకారణ్య వాసినః |౩-౧౦-౬|

అస్మాన్ అభ్యవపద్య ఇతి మాం ఊచుర్ ద్విజ సత్తమాః |

మయా తు వచనం శ్రుత్వా తేషాం ఏవం ముఖాత్ చ్యుతం |౩-౧౦-౭|

కృత్వా వచన శుశ్రుషాం వాక్యం ఏతత్ ఉదాహృతం |

ప్రసీదంతు భవంతో మే హ్రీః ఏషా తు మమ అతులా |౩-౧౦-౮|

యద్ ఈదృశైః అహం విప్రైః ఉపస్థేయైః ఉపస్థితః |

కిం కరోమి ఇతి చ మయా వ్యాహృతం ద్విజ సంనిధౌ |౩-౧౦-౯|

సర్వైః ఏవ సమాగమ్య వాక్ ఇయం సముదాహృతా |

రాక్షసైః దణ్డకారణ్యే బహుభిః కామ రూపిభిః |౩-౧౦-౧౦|

అర్దితాః స్మ భృశం రామ భవాన్ నః తత్ర రక్షతు |

హోమ కాలే తు సంప్రాప్తే పర్వ కాలేషు చ అనఘ |౩-౧౦-౧౧|

ధర్షయంతి సుదుర్ధర్షా రాక్షసాః పిశిత అశనాః |

రాక్షసైః ధర్షితానాం చ తాపసానాం తపస్వినాం |౩-౧౦-౧౨|

గతిం మృగయమాణానాం భవాన్ నః పరమా గతిః |

కామం తపః ప్రభావేణ శక్తా హంతుం నిశాచరాన్ |౩-౧౦-౧౩|

చిరార్జితం న చ ఇచ్ఛామః తపః ఖణ్డయితుం వయం |

బహు విఘ్నం తపో నిత్యం దుఃశ్చరం చైవ రాఘవ |౩-౧౦-౧౪|

తేన శాపం న ముంచామో భక్ష్యమాణాః చ రాక్షసైః |

తద్ అర్ద్యమానాన్ రక్షోభిః దణ్డకారణ్య వాసిభిః |౩-౧౦-౧౫|

రక్ష నః త్వం సహ భ్రాత్రా త్వం నాథా హి వయం వనే |

మయా చ ఏతత్ వచః శ్రుత్వా కార్త్స్న్యేన పరిపాలనం |౩-౧౦-౧౬|

ఋషీణాం దణ్డకారణ్యే సంశ్రుతం జనకాత్మజే |

సంశ్రుత్య న చ శక్ష్యామి జీవమానః ప్రతిశ్రవం |౩-౧౦-౧౭|

మునీనాం అన్యథా కర్తుం సత్యం ఇష్టం హి మే సదా |

అపి అహం జీవితం జహ్యాం త్వాం వా సీతే స లక్ష్మణాం |౩-౧౦-౧౮|

న తు ప్రతిజ్ఞాం సంశ్రుత్య బ్రాహ్మణేభ్యో విశేషతః |

తత్ అవశ్యం మయా కార్యం ఋషీణాం పరిపాలనం |౩-౧౦-౧౯|

అనుక్తేన అపి వైదేహి ప్రతిజ్ఞాయ కథం పునః |

మమ స్నేహాత్ చ సౌహార్దాత్ ఇదం ఉక్తం త్వయా వచః |౩-౧౦-౨౦|

పరితుష్టో అస్మి అహం సీతే న హి అనిష్టో అనుశాస్యతే |

సదృశం చ అనురూపం చ కులస్య తవ శోభనే |

సధర్మ చారిణీ మే త్వం ప్రాణేభ్యో అపి గరీయసీ |౩-౧౦-౨౧|

ఇతి ఏవం ఉక్త్వా వచనం మహాత్మాసీతాం ప్రియాం మైథిల రాజ పుత్రీం |

రామో ధనుష్మాన్ సహ లక్ష్మణేనజగామ రమ్యాణి తపో వనాని |౩-౧౦-౨౨|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే దశమః సర్గః |౩-౧౦|