అయోధ్యాకాండము - సర్గము 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

నివిష్టాయాం తు సెనాయాం ఉత్సుకొ భరతహ్ తదా |

జగామ భ్రాతరం ద్రష్టుం షత్రుఘ్నం అనుదర్షయన్ || 2-99-1

ఋ్ఇషిం వసిష్ఠం సందిష్య మాతృ్ఇఋ్ఇర్ మె షీఘ్రం ఆనయ |

ఇతి తరితం అగ్రె స జాగమ గురు వత్సలహ్ || 2-99-2

సుమంత్రహ్ తు అపి షతుఘ్నం అదూరాద్ అన్వపద్యత |

రామ దార్షనజహ్ తర్షొ భరతస్య ఇవ తస్య చ || 2-99-3

గగ్చ్ఛన్న్ ఎవ అథ భరతహ్ తాపస ఆలయ సంస్థితాం |

భ్రాతుహ్ పర్ణ కుటీం ష్రీమాన్ ఉటజం చ దదర్ష హ || 2-99-4

షాలాయాహ్ తు అగ్రతహ్ తస్యా దదర్ష భరతహ్ తదా |

కాష్టాని చ అవభగ్నాని పుష్పాణ్య్ అవచితాని చ || 2-99-5

స లక్ష్మణస్య రామస్య దదర్షాష్రమమీయుశహ్ |

కృ్ఇతం వృ్ఇక్శెశ్వభిజ్ఝ్ణానం కుషచీరైహ్ క్వచిత్ క్వచిత్ || 2-99-6

స దదర్ష వనె తస్మిన్ మహతహ్ సంచయాన్ కృ్ఇతాన్ |

మృ్ఇగాణాం మహిషాణాం చ కరీషైహ్ షీత కారణాత్ || 2-99-7

గగ్చ్ఛన్ ఎవ మహా బాహుర్ ద్యుతిమాన్ భరతహ్ తదా |

షత్రుఘ్నం చ అబ్రవీద్ద్ హృ్ఇష్టహ్ తాన్ అమాత్యామ్హ్ చ సర్వషహ్ || 2-99-8

మన్యె ప్రాప్తాహ్ స్మ తం దెషం భరద్వాజొ యం అబ్రవీత్ |

న అతిదూరె హి మన్యె అహం నదీం మందాకినీం ఇతహ్ || 2-99-9

ఉచ్చైర్ బద్ధాని చీరాణి లక్ష్మణెన భవెద్ అయం |

అభిజ్ఞాన కృ్ఇతహ్ పంథా వికాలె గంతుం ఇగ్చ్ఛతా || 2-99-10

ఇదం చ ఉదాత్త దంతానాం కుంజరాణాం తరస్వినాం |

షైల పార్ష్వె పరిక్రాంతం అన్యొన్యం అభిగర్జతాం || 2-99-11

యం ఎవ ఆధాతుం ఇగ్చ్ఛంతి తాపసాహ్ సతతం వనె |

తస్య అసౌ దృ్ఇష్యతె ధూమహ్ సంకులహ్ కృ్ఇష్ట వర్త్మనహ్ || 2-99-12

అత్ర అహం పురుష వ్యాఘ్రం గురు సత్కార కారిణం |

ఆర్యం ద్రక్ష్యామి సమ్హృ్ఇష్టొ మహర్షిం ఇవ రాఘవం || 2-99-13

అథ గత్వా ముహూర్తం తు చిత్ర కూటం స రాఘవహ్ |

మందాకినీం అనుప్రాప్తహ్ తం జనం చ ఇదం అబ్రవీత్ || 2-99-14

జగత్యాం పురుష వ్యాఘ్ర ఆస్తె వీర ఆసనె రతహ్ |

జన ఇంద్రొ నిర్జనం ప్రాప్య ధిన్ మె జన్మ సజీవితం || 2-99-15

మత్ కృ్ఇతె వ్యసనం ప్రాప్తొ లొక నాథొ మహా ద్యుతిహ్ |

సర్వాన్ కామాన్ పరిత్యజ్య వనె వసతి రాఘవహ్ || 2-99-16

ఇతి లొక సమాక్రుష్టహ్ పాదెషు అద్య ప్రసాదయన్ |

రామస్య నిపతిష్యామి సీతాయాహ్ చ పునహ్ పునహ్ || 2-99-17

ఎవం స విలపమ్హ్ తస్మిన్ వనె దషరథ ఆత్మజహ్ |

దదర్ష మహతీం పుణ్యాం పర్ణ షాలాం మనొ రమాం || 2-99-18

సాల తాల అష్వ కర్ణానాం పర్ణైర్ బహుభిర్ ఆవృ్ఇతాం |

విషాలాం మృ్ఇదుభిహ్ తీర్ణాం కుషైర్ వెదిం ఇవ అధ్వరె || 2-99-19

షక్ర ఆయుధ నికాషైహ్ చ కార్ముకైర్ భార సాధనైహ్ |

రుక్మ పృ్ఇష్ఠైర్ మహా సారైహ్ షొభితాం షత్రు బాధకైహ్ || 2-99-20

అర్క రష్మి ప్రతీకాషైర్ ఘొరైహ్ తూణీ గతైహ్ షరైహ్ |

షొభితాం దీప్త వదనైహ్ సర్పైర్ భొగవతీం ఇవ || 2-99-21

మహా రజత వాసొభ్యాం అసిభ్యాం చ విరాజితాం |

రుక్మ బిందు విచిత్రాభ్యాం చర్మభ్యాం చ అపి షొభితాం || 2-99-22

గొధా అంగులిత్రైర్ ఆసాక్తైహ్ చిత్రైహ్ కాంచన భూషితైహ్ |

అరి సంఘైర్ అనాధృ్ఇష్యాం మృ్ఇగైహ్ సిమ్హ గుహాం ఇవ || 2-99-23

ప్రాగ్ ఉదక్ స్రవణాం వెదిం విషాలాం దీప్త పావకాం |

దదర్ష భరతహ్ తత్ర పుణ్యాం రామ నివెషనె || 2-99-24

నిరీక్ష్య స ముహూర్తం తు దదర్ష భరతొ గురుం |

ఉటజె రామం ఆసీనాం జటా మణ్డల ధారిణం || 2-99-25

తం తు కృ్ఇష్ణ అజిన ధరం చీర వల్కల వాససం |

దదర్ష రామం ఆసీనం అభితహ్ పావక ఉపమం || 2-99-26

సిమ్హ స్కంధం మహా బాహుం పుణ్డరీక నిభ ఈక్షణం |

పృ్ఇథివ్యాహ్ సగర అంతాయా భర్తారం ధర్మ చారిణం || 2-99-27

ఉపవిష్టం మహా బాహుం బ్రహ్మాణం ఇవ షాష్వతం |

స్థణ్డిలె దర్భ ససంతీర్ణె సీతయా లక్ష్మణెన చ || 2-99-28

తం దృ్ఇష్ట్వా భరతహ్ ష్రీమాన్ దుహ్ఖ మొహ పరిప్లుతహ్ |

అభ్యధావత ధర్మ ఆత్మా భరతహ్ కైకయీ సుతహ్ || 2-99-29

దృ్ఇష్ట్వా చ విలలాప ఆర్తొ బాష్ప సందిగ్ధయా గిరా |

అషక్నువన్ ధారయితుం ధైర్యాద్ వచనం అబ్రవీత్ || 2-99-30

యహ్ సంసది ప్రకృ్ఇతిభిర్ భవెద్ యుక్త ఉపాసితుం |

వన్యైర్ మృ్ఇగైర్ ఉపాసీనహ్ సొ అయం ఆస్తె మమ అగ్రజహ్ || 2-99-31

వాసొభిర్ బహు సాహస్రైర్ యొ మహాత్మా పుర ఉచితహ్ |

మృ్ఇగ అజినె సొ అయం ఇహ ప్రవస్తె ధర్మం ఆచరన్ || 2-99-32

అధారయద్ యొ వివిధాహ్ చిత్రాహ్ సుమనసహ్ తదా |

సొ అయం జటా భారం ఇమం సహతె రాఘవహ్ కథం || 2-99-33

యస్య యజ్ఞైర్ యథా ఆదిష్టైర్ యుక్తొ ధర్మస్య సంచయహ్ |

షరీర క్లెష సంభూతం స ధర్మం పరిమార్గతె || 2-99-34

చందనెన మహా అర్హెణ యస్య అంగం ఉపసెవితం |

మలెన తస్య అంగం ఇదం కథం ఆర్యస్య సెవ్యతె || 2-99-35

మన్ నిమిత్తం ఇదం దుహ్ఖం ప్రాప్తొ రామహ్ సుఖ ఉచితహ్ |

ధిగ్ జీవితం నృ్ఇషంసస్య మమ లొక విగర్హితం || 2-99-36

ఇత్య్ ఎవం విలపన్ దీనహ్ ప్రస్విన్న ముఖ పంకజహ్ |

పాదాఉ అప్రాప్య రామస్య పపాత భరతొ రుదన్ || 2-99-37

దుహ్ఖ అభితప్తొ భరతొ రాజ పుత్రొ మహా బలహ్ |

ఉక్త్వా ఆర్య ఇతి సకృ్ఇద్ దీనం పునర్ న ఉవాచ కించన || 2-99-38

బాష్ప అపిహిత కణ్ఠహ్ చ ప్రెక్ష్య రామం యషస్వినం |

ఆర్య ఇత్య్ ఎవ అభిసంక్రుష్య వ్యాహర్తుం న అషకత్ తతహ్ || 2-99-39

షత్రుఘ్నహ్ చ అపి రామస్య వవందె చరణౌ రుదన్ |

తాఉ ఉభౌ స సమాలింగ్య రామొ అప్య్ అష్రూణ్య్ అవర్తయత్ || 2-99-40

తతహ్ సుమంత్రెణ గుహెన చైవ |

సమీయతూ రాజ సుతాఉ అరణ్యె |

దివా కరహ్ చైవ నిషా కరహ్ చ |

యథా అంబరె షుక్ర బృ్ఇహస్పతిభ్యాం || 2-99-41

తాన్ పార్థివాన్ వారణ యూథప ఆభాన్ |

సమాగతామ్హ్ తత్ర మహత్య్ అరణ్యె |

వన ఒకసహ్ తె అపి సమీక్ష్య సర్వె అప్య్ |

అష్రూణ్య్ అముంచన్ ప్రవిహాయ హర్షం || 2-99-42