అయోధ్యాకాండము - సర్గము 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

నివెష్య సెనాం తు విభుహ్ పద్భ్యాం పాదవతాం వరహ్ |

అభిగంతుం స కాకుత్స్థం ఇయెష గురు వర్తకం || 2-98-1

నివిష్ట మాత్రె సైన్యె తు యథా ఉద్దెషం వినీతవత్ |

భరతొ భ్రాతరం వాక్యం షత్రుఘ్నం ఇదం అబ్రవీత్ || 2-98-2

క్షిప్రం వనం ఇదం సౌమ్య నర సంఘైహ్ సమంతతహ్ |

లుబ్ధైహ్ చ సహితైర్ ఎభిహ్ త్వం అన్వెషితుం అర్హసి || 2-98-3

గుహొ జ్ఝ్ణాతిసహస్రెణ షరచాపాసిధారిణా |

సమన్వెశతు కాకుత్థ్సమస్మిన్ పరివృ్ఇతహ్ స్వయం || 2-98-4

అమాత్యైహ్ సహ పౌరైష్చ గురుభిష్చ ద్విజాతిభిహ్ |

వనం సర్వం చరిశ్యామి పద్భ్యాం పరివృ్ఇతహ్ స్వయం || 2-98-5

యావన్ న రామం ద్రక్ష్యామి లక్ష్మణం వా మహా బలం |

వైదెహీం వా మహా భాగాం న మె షాంతిర్ భవిష్యతి || 2-98-6

యావన్ న చంద్ర సంకాషం ద్రక్ష్యామి షుభం ఆననం |

భ్రాతుహ్ పద్మ పలాష అక్షం న మె షాంతిర్ భవిష్యతి || 2-98-7

యావన్ న చరణౌ భ్రాతుహ్ పార్థివ వ్యంజన అన్వితౌ |

షిరసా ధారయిష్యామి న మె షాంతిర్ భవిష్యతి || 2-98-8

యావన్ రాజ్యె రాజ్య అర్హహ్ పితృ్ఇ పైతామహె స్థితహ్ |

అభిషెక జల క్లిన్నొ న మె షాంతిర్ భవిష్యతి || 2-98-9

సిద్ధార్థహ్ ఖలు సౌమిత్రిర్యష్చంద్రవిమలొవమం |

ముఖం పష్యతి రామస్య రాజీవాక్శం మహాద్యుతి || 2-98-10

కృ్ఇత కృ్ఇత్యా మహా భాగా వైదెహీ జనక ఆత్మజా |

భర్తారం సాగర అంతాయాహ్ పృ్ఇథివ్యా యా అనుగగ్చ్ఛతి || 2-98-11

సుభగహ్ చిత్ర కూటొ అసౌ గిరి రాజ ఉపమొ గిరిహ్ |

యస్మిన్ వసతి కాకుత్స్థహ్ కుబెర ఇవ నందనె || 2-98-12

కృ్ఇత కార్యం ఇదం దుర్గం వనం వ్యాల నిషెవితం |

యద్ అధ్యాస్తె మహా తెజా రామహ్ షస్త్రభృ్ఇతాం వరహ్ || 2-98-13