అయోధ్యాకాండము - సర్గము 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సుసమ్రబ్ధం తు సౌమిత్రిం లక్ష్మణం క్రొధ మూర్చితం |

రామహ్ తు పరిసాంత్వ్య అథ వచనం చ ఇదం అబ్రవీత్ || 2-97-1

కిం అత్ర ధనుషా కార్యం అసినా వా సచర్మణా |

మహా ఇష్వాసె మహా ప్రాజ్ఞె భరతె స్వయం ఆగతె || 2-97-2

పితుస్సత్యం ప్రతిష్రుత్య హత్వా భరతమాగతం |

కిం కరిశ్యామి రాజ్యెన సాపవాదెన లక్శ్మణ || 2-97-3

యద్ద్రవ్యం బాందవానాం వా మిత్రాణాం వాక్శయె భవత్ |

నాహం తప్త్ప్రతిగృ్ఇహ్ణీయాం భక్శాన్విశకృ్ఇతానివ 2-97-4

ధర్మమర్థం చ కామం చ పృ్ఇథివీం చాపి లక్శణ |

ఇచ్చ్హామి భవతామర్థె ఎతత్ ప్రతిషృ్ఇణొమి తె || 2-97-5

భ్రాతృ్ఈణాం సంగ్రహార్థం చ సుఖార్థం చాపి లక్శ్మణ |

రాజ్యమప్యహమిచ్చ్హామి సత్యెనాయుధమాలభె || 2-97-6

నెయం మమ మహీ సౌమ్య దుర్లభా సాగరాంబరా |

న హీచ్చ్హెయమధర్మెణ షక్రత్వమపి లక్శ్మణ || 2-97-7

యద్వినా భరతం త్వాం చ షత్రుఘ్నం చాపి మానద |

భవెన్మమ సుఖం కించిద్భస్మ తత్కురుతాం షిఖీ || 2-97-8

మన్యె.అహమాగతొ.అయెధ్యాం భరతొ భ్రాతృ్ఇవత్సలహ్ |

మమ ప్రాణాత్ర్పియతరహ్ కులధర్మమనుస్మరన్ || 2-97-9

ష్రుత్వా ప్రవ్రాజితం మాం హి జటావల్కలధారిణం |

జానక్యాసహితం వీర త్వయా చ పురుశర్శభ || 2-97-10

స్నెహెనాక్రాంతహృ్ఇదయహ్ షికెనాకులితెంద్రియహ్ |

ద్రశ్టుమభ్యాగతొ హ్యెశ భరతొ నాన్యథ.అ.అగతహ్ || 2-97-11

అంబాం చ కైకయీం రుశ్య పరుశం చాప్రియం వదన్ |

ప్రసాద్య పితరం స్రీమాన్ రాజ్యం మె దాతుమాగతహ్ || 2-97-12

ప్రాప్త కాలం యద్ ఎషొ అస్మాన్ భరతొ ద్రష్టుం ఇగ్చ్ఛతి |

అస్మాసు మనసా అప్య్ ఎష న అహితం కించిద్ ఆచరెత్ || 2-97-13

విప్రియం కృ్ఇత పూర్వం తె భరతెన కదా న కిం |

ఈదృ్ఇషం వా భయం తె అద్య భరతం యొ అత్ర షంకసె || 2-97-14

న హి తె నిష్ఠురం వాచ్యొ భరతొ న అప్రియం వచహ్ |

అహం హ్య్ అప్రియం ఉక్తహ్ స్యాం భరతస్య అప్రియె కృ్ఇతె || 2-97-15

కథం ను పుత్రాహ్ పితరం హన్యుహ్ కస్యాంచిద్ ఆపది |

భ్రాతా వా భ్రాతరం హన్యాత్ సౌమిత్రె ప్రాణం ఆత్మనహ్ || 2-97-16

యది రాజ్యస్య హెతొహ్ త్వం ఇమాం వాచం ప్రభాషసె |

వక్ష్యామి భరతం దృ్ఇష్ట్వా రాజ్యం అస్మై ప్రదీయతాం || 2-97-17

ఉచ్యమానొ హి భరతొ మయా లక్ష్మణ తత్త్వతహ్ |

రాజ్యం అస్మై ప్రయగ్చ్ఛ ఇతి బాఢం ఇత్య్ ఎవ వక్ష్యతి || 2-97-18

తథా ఉక్తొ ధర్మ షీలెన భ్రాత్రా తస్య హితె రతహ్ |

లక్ష్మణహ్ ప్రవివెష ఇవ స్వాని గాత్రాణి లజ్జయా || 2-97-19

తద్వాక్యం లక్శ్మణహ్ ష్రుత్వా వ్రీషితహ్ ప్రత్యువాచ హ |

త్వ మన్యె ద్రశ్టుమాయాతహ్ పితా దషరథహ్ స్వయం || 2-97-20

వ్రీడితం లక్ష్మణం దృ్ఇష్ట్వా రాఘవహ్ ప్రత్యువాచ హ |

ఎష మన్యె మహా బాహుర్ ఇహ అస్మాన్ ద్రష్టుం ఆగతహ్ || 2-97-21

అథవా నౌ ధ్రువం మన్యె మన్యమానహ్ సుఖొచితౌ |

వన వాసం అనుధ్యాయ గృ్ఇహాయ ప్రతినెష్యతి || 2-97-22

ఇమాం వా అప్య్ ఎష వైదెహీం అత్యంత సుఖ సెవినీం |

ఎతౌ తౌ సంప్రకాషెతె గొత్రవంతౌ మనొ రమౌ || 2-97-23

ఎతౌ తౌ సంప్రకాషెతె గొత్రవంతౌ మనొరమౌ |

వాయు వెగ సమౌ వీర జవనౌ తురగ ఉత్తమౌ || 2-97-24

స ఎష సుమహా కాయహ్ కంపతె వాహినీ ముఖె |

నాగహ్ షత్రుంజయొ నామ వృ్ఇద్ధహ్ తాతస్య ధీమతహ్ || 2-97-25

న తు పష్యామి తచ్చ్హత్రం పాణ్డరం లొకసత్కృ్ఈం |

పితుర్దివ్యం మహాబాహొ సంషయొ భవతీహ మె 2-97-26

వృ్ఇక్శాగ్రాదవరొహ త్వం కురు లక్శ్మ్మణ మద్వచహ్ |

ఇతీవ రామొ ధర్మాత్మా సౌమిత్రిం తమువాచ హ || 2-97-27

అవతీర్య తు సాల అగ్రాత్ తస్మాత్ స సమితిం జయహ్ |

లక్ష్మణహ్ ప్రాంజలిర్ భూత్వా తస్థౌ రామస్య పార్ష్వతహ్ || 2-97-28

భరతెన అథ సందిష్టా సమ్మర్దొ న భవెద్ ఇతి |

సమంతాత్ తస్య షైలస్య సెనా వాసం అకల్పయత్ || 2-97-29

అధ్యర్ధం ఇష్క్వాకు చమూర్ యొజనం పర్వతస్య సా |

పార్ష్వె న్యవిషద్ ఆవృ్ఇత్య గజ వాజి రథ ఆకులా || 2-97-30

సా చిత్ర కూటె భరతెన సెనా |

ధర్మం పురహ్ కృ్ఇత్య విధూయ దర్పం |

ప్రసాదన అర్థం రఘు నందనస్య |

విరొచతె నీతిమతా ప్రణీతా || 2-97-31