అయోధ్యాకాండము - సర్గము 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తాం తథా దర్షయిత్వా తు మైథిలీం గిరినిమ్నగాం |

నిశసాద గిరిప్రస్థె సీతాం మాంసెన చందయన్ || 2-96-1

ఇదం మెధ్యమిదం స్వాదు నిశ్టప్తమిదమగ్నినా |

ఎవమాస్తె స ధర్మాత్మా సీతయా సహ రాఘవహ్ || 2-96-2

తథా తత్ర ఆసతహ్ తస్య భరతస్య ఉపయాయినహ్ |

సైన్య రెణుహ్ చ షబ్దహ్ చ ప్రాదుర్ ఆస్తాం నభహ్ స్పృ్ఇషౌ || 2-96-3

ఎతస్మిన్న్ అంతరె త్రస్తాహ్ షబ్దెన మహతా తతహ్ |

అర్దితా యూథపా మత్తాహ్ సయూథా దుద్రువుర్ దిషహ్ || 2-96-4

స తం సైన్య సముద్భూతం షబ్దం షుష్రవ రాఘవహ్ |

తామ్హ్ చ విప్రద్రుతాన్ సర్వాన్ యూథపాన్ అన్వవైక్షత || 2-96-5

తామ్హ్ చ విద్రవతొ దృ్ఇష్ట్వా తం చ ష్రుత్వా స నిహ్స్వనం |

ఉవాచ రామహ్ సౌమిత్రిం లక్ష్మణం దీప్త తెజసం || 2-96-6

హంత లక్ష్మణ పష్య ఇహ సుమిత్రా సుప్రజాహ్ త్వయా |

భీమ స్తనిత గంభ్హిరహ్ తుములహ్ ష్రూయతె స్వనహ్ || 2-96-7

గజయూథాని వారణ్యె మహిశా వా మహావనె |

విత్రాసితా మృ్ఇగాహ్ సింహైహ్ సహసా ప్రద్రుతా దిషహ్ 2-96-8

రాజా వా రాజ మాత్రొ వా మృ్ఇగయాం అటతె వనె |

అన్యద్ వా ష్వా పదం కించిత్ సౌమిత్రె జ్ఞాతుం అర్హసి || 2-96-9

సుదుష్చరొ గిరిష్చాయం పక్శిణామపి లక్శ్మణ |

సర్వం ఎతద్ యథా తత్త్వం అచిరాజ్ జ్ఞాతుం అర్హసి || 2-96-10

స లక్ష్మణహ్ సంత్వరితహ్ సాలం ఆరుహ్య పుష్పితం |

ప్రెక్షమాణొ దిషహ్ సర్వాహ్ పూర్వాం దిషం అవైక్షత || 2-96-11

ఉదన్ ముఖహ్ ప్రెక్షమాణొ దదర్ష మహతీం చమూం |

రథ అష్వ గజ సంబాధాం యత్తైర్ యుక్తాం పదాతిభిహ్ || 2-96-12

తాం అష్వ గజ సంపూర్ణాం రథ ధ్వజ విభూషితాం |

షషంస సెనాం రామాయ వచనం చ ఇదం అబ్రవీత్ || 2-96-13

అగ్నిం సమ్షమయతు ఆర్యహ్ సీతా చ భజతాం గుహాం |

సజ్యం కురుష్వ చాపం చ షరామ్హ్ చ కవచం తథా || 2-96-14

తం రామహ్ పురుష వ్యాఘ్రొ లక్ష్మణం ప్రత్యువాచ హ |

అంగ అవెక్షస్వ సౌమిత్రె కస్య ఎతాం మన్యసె చమూం || 2-96-15

ఎవం ఉక్క్తహ్ తు రామెణ లక్ష్మాణొ వాక్యం అబ్రవీత్ |

దిధక్షన్న్ ఇవ తాం సెనాం రుషితహ్ పావకొ యథా || 2-96-16

సంపన్నం రాజ్యం ఇగ్చ్ఛమ్హ్ తు వ్యక్తం ప్రాప్య అభిషెచనం |

ఆవాం హంతుం సమభ్యెతి కైకెయ్యా భరతహ్ సుతహ్ || 2-96-17

ఎష వై సుమహాన్ ష్రీమాన్ విటపీ సంప్రకాషతె |

విరాజత్య్ ఉద్గత స్కంధహ్ కొవిదార ధ్వజొ రథె || 2-96-18

భజంత్య్ ఎతె యథా కామం అష్వాన్ ఆరుహ్య షీఘ్రగాన్ |

ఎతె భ్రాజంతి సమ్హృ్ఇష్టా జగాన్ ఆరుహ్య సాదినహ్ || 2-96-19

గృ్ఇహీత ధనుషౌ చ ఆవాం గిరిం వీర ష్రయావహె |

అథవెహైవ తిశ్ఠావహ్ సన్నద్ధావుద్యతాయుధౌ 2-96-20

అపి నౌ వషం ఆగగ్చ్ఛెత్ కొవిదార ధ్వజొ రణె |

అపి ద్రక్ష్యామి భరతం యత్ కృ్ఇతె వ్యసనం మహత్ || 2-96-21

త్వయా రాఘవ సంప్రాప్తం సీతయా చ మయా తథా |

యన్ నిమిత్తం భవాన్ రాజ్యాచ్ చ్యుతొ రాఘవ షాష్వతీం |

సంప్రాప్తొ అయం అరిర్ వీర భరతొ వధ్య ఎవ మె || 2-96-22

భరతస్య వధె దొషం న అహం పష్యామి రాఘవ |

పూర్వ అపకారిణం హత్వా న హ్యధర్మెణ యుజ్యతె || 2-96-23

పూర్వాపకారీ భరతస్య్తక్తధర్మష్చ రాఘవ |

ఎతస్మిన్న్ నిహతె కృ్ఇత్స్నాం అనుషాధి వసుంధరాం || 2-96-24

అద్య పుత్రం హతం సంఖ్యె కైకెయీ రాజ్య కాముకా |

మయా పష్యెత్ సుదుహ్ఖ ఆర్తా హస్తి భగ్నం ఇవ ద్రుమం || 2-96-25

కైకెయీం చ వధిష్యామి సానుబంధాం సబాంధవాం |

కలుషెణ అద్య మహతా మెదినీ పరిముచ్యతాం || 2-96-26

అద్య ఇమం సమ్యతం క్రొధం అసత్కారం చ మానద |

మొక్ష్యామి షత్రు సైన్యెషు కక్షెషు ఇవ హుత అషనం || 2-96-27

అద్య ఎతచ్ చిత్ర కూటస్య కాననం నిషితైహ్ షరైహ్ |

చిందన్ షత్రు షరీరాణి కరిష్యె షొణిత ఉక్షితం || 2-96-28

షరైర్ నిర్భిన్న హృ్ఇదయాన్ కుంజరామ్హ్ తురగామ్హ్ తథా |

ష్వాపదాహ్ పరికర్షంతు నరాహ్ చ నిహతాన్ మయా || 2-96-29

షరాణాం ధనుషహ్ చ అహం అనృ్ఇణొ అస్మి మహా వనె |

ససైన్యం భరతం హత్వా భవిష్యామి న సమ్షయహ్ || 2-96-30