అయోధ్యాకాండము - సర్గము 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే పంచనవతితమః సర్గః ||2-95

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అథ షైలాద్ వినిష్క్రమ్య మైథిలీం కొసల ఈష్వరహ్ |

అదర్షయత్ షుభ జలాం రమ్యాం మందాకినీం నదీం || 2-95-1

అబ్రవీచ్ చ వర ఆరొహాం చారు చంద్ర నిభ ఆననాం |

విదెహ రాజస్య సుతాం రామొ రాజీవ లొచనహ్ || 2-95-2

విచిత్ర పులినాం రమ్యాం హంస సారస సెవితాం |

కుసుమైర్ ఉపసంపన్నాం పష్య మందాకినీం నదీం || 2-95-3

నానా విధైహ్ తీర రుహైర్ వృ్ఇతాం పుష్ప ఫల ద్రుమైహ్ |

రాజంతీం రాజ రాజస్య నలినీం ఇవ సర్వతహ్ || 2-95-4

మృ్ఇగ యూథ నిపీతాని కలుష అంభాంసి సాంప్రతం |

తీర్థాని రమణీయాని రతిం సంజనయంతి మె || 2-95-5

జటా అజిన ధరాహ్ కాలె వల్కల ఉత్తర వాససహ్ |

ఋ్ఇషయహ్ తు అవగాహంతె నదీం మందాకినీం ప్రియె || 2-95-6

ఆదిత్యం ఉపతిష్ఠంతె నియమాద్ ఊర్ధ్వ బాహవహ్ |

ఎతె అపరె విషాల అక్షి మునయహ్ సమ్షిత వ్రతాహ్ || 2-95-7

మారుత ఉద్ధూత షిఖరైహ్ ప్రనృ్ఇత్త ఇవ పర్వతహ్ |

పాదపైహ్ పత్ర పుష్పాణి సృ్ఇజద్భిర్ అభితొ నదీం || 2-95-8

కచ్చిన్ మణి నికాష ఉదాం కచ్చిత్ పులిన షాలినీం |

కచ్చిత్ సిద్ధ జన ఆకీర్ణాం పష్య మందాకినీం నదీం || 2-95-9

నిర్ధూతాన్ వాయునా పష్య వితతాన్ పుష్ప సంచయాన్ |

పొప్లూయమానాన్ అపరాన్ పష్య త్వం జల మధ్యగాన్ || 2-95-10

తామ్హ్ చ అతివల్గు వచసొ రథ అంగ ఆహ్వయనా ద్విజాహ్ |

అధిరొహంతి కల్యాణి నిష్కూజంతహ్ షుభాహ్ గిరహ్ || 2-95-11

దర్షనం చిత్ర కూటస్య మందాకిన్యాహ్ చ షొభనె |

అధికం పుర వాసాచ్ చ మన్యె చ తవ దర్షనాత్ || 2-95-12

విధూత కలుషైహ్ సిద్ధైహ్ తపొ దమ షమ అన్వితైహ్ |

నిత్య విక్షొభిత జలాం విహాహస్వ మయా సహ || 2-95-13

సఖీవచ్ చ విగాహస్వ సీతె మందకినీం ఇమాం |

కమలాన్య్ అవమజ్జంతీ పుష్కరాణి చ భామిని || 2-95-14

త్వం పౌర జనవద్ వ్యాలాన్ అయొధ్యాం ఇవ పర్వతం |

మన్యస్వ వనితె నిత్యం సరయూవద్ ఇమాం నదీం || 2-95-15

లక్ష్మణహ్ చైవ ధర్మ ఆత్మా మన్ నిదెషె వ్యవస్థితహ్ |

త్వం చ అనుకూలా వైదెహి ప్రీతిం జనయథొ మమ || 2-95-16

ఉపస్పృ్ఇషమ్హ్ త్రి షవణం మధు మూల ఫల అషనహ్ |

న అయొధ్యాయై న రాజ్యాయ స్పృ్ఇహయె అద్య త్వయా సహ || 2-95-17

ఇమాం హి రమ్యాం గజ యూథ లొలితాం |

నిపీత తొయాం గజ సిమ్హ వానరైహ్ |

సుపుష్పితైహ్ పుష్ప ధరైర్ అలంకృ్ఇతాం |

న సొ అస్తి యహ్ స్యాన్ న గత క్రమహ్ సుఖీ || 2-95-18

ఇతి ఇవ రామొ బహు సంగతం వచహ్ |

ప్రియా సహాయహ్ సరితం ప్రతి బ్రువన్ |

చచార రమ్యం నయన అంజన ప్రభం |

స చిత్ర కూటం రఘు వమ్ష వర్ధనహ్ || 2-95-19

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే పంచనవతితమః సర్గః ||2-95