అయోధ్యాకాండము - సర్గము 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే చతుర్నవతితమః సర్గః ||2-94

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

దీర్ఘ కాల ఉషితహ్ తస్మిన్ గిరౌ గిరి వన ప్రియహ్ |

విదెహ్యాహ్ ప్రియమాకాంక్షన్ స్వం చ చిత్తం విలొభయన్ || 2-94-1

అథ దాషరథిహ్ చిత్రం చిత్ర కూటం అదర్షయత్ |

భార్యాం అమర సంకాషహ్ షచీం ఇవ పురం దరహ్ || 2-94-2

న రాజ్యాద్ భ్రమ్షనం భద్రె న సుహృ్ఇద్భిర్ వినా భవహ్ |

మనొ మె బాధతె దృ్ఇష్ట్వా రమణీయం ఇమం గిరిం || 2-94-3

పష్య ఇమం అచలం భద్రె నానా ద్విజ గణ ఆయుతం |

షిఖరైహ్ ఖం ఇవ ఉద్విద్ధైర్ ధాతుమద్భిర్ విభూషితం || 2-94-4

కెచిద్ రజత సంకాషాహ్ కెచిత్ క్షతజ సమ్నిభాహ్ |

పీత మాజ్జిస్థ వర్నాహ్ చ కెచిన్ మని వర ప్రభాహ్ || 2-94-5

పుష్య అర్క కెతుక ఆభాహ్ చ కెచిజ్ జ్యొతీ రస ప్రభాహ్ |

విరాజంతె అచల ఇంద్రస్య దెషా ధాతు విభూషితాహ్ || 2-94-6

ననా మృ్ఇగ గణ ద్వీపి తరక్షు ఋ్ఇక్ష గణైర్ వృ్ఇతహ్ |

అదుష్టైర్ భాత్య్ అయం షైలొ బహు పక్షి సమాకులహ్ || 2-94-7

ఆమ్ర జంబు అసనైర్ లొధ్రైహ్ ప్రియాలైహ్ పనసైర్ ధవైహ్ |

అంకొలైర్ భవ్య తినిషైర్ బ్లివ తిందుక వెణుభిహ్ || 2-94-8

కాష్మర్య్ అరిష్ట వరణైర్ మధూకైహ్ తిలకైహ్ తథా |

బదర్య్ ఆమలకైర్ నీపైర్ వెత్ర ధన్వన బీజకైహ్ || 2-94-9

పుష్పవద్భిహ్ ఫల ఉపెతైహ్ చాయావద్భిర్ మనొ రమైహ్ |

ఎవం ఆదిభిర్ ఆకీర్ణహ్ ష్రియం పుష్యత్య్ అయం గిరిహ్ || 2-94-10

షైల ప్రస్థెషు రమ్యెషు పష్య ఇమాన్ కామ హర్షణాన్ |

కిన్నరాన్ ద్వంద్వషొ భద్రె రమమాణాన్ మనస్వినహ్ || 2-94-11

షాఖా అవసక్తాన్ ఖడ్గామ్హ్ చ ప్రవరాణ్య్ అంబరాణి చ |

జల ప్రపాతైర్ ఉద్భెదైర్ నిష్యందైహ్ చ క్వచిత్ క్వచిత్ |

స్రవద్భిర్ భాత్య్ అయం షైలహ్ స్రవన్ మద ఇవ ద్విపహ్ || 2-94-13

గుహా సమీరణొ గంధాన్ నానా పుష్ప భవాన్ వహన్ |

ఘ్రాణ తర్పణం అభ్యెత్య కం నరం న ప్రహర్షయెత్ || 2-94-14

యది ఇహ షరదొ అనెకాహ్ త్వయా సార్ధం అనిందితె |

లక్ష్మణెన చ వత్స్యామి న మాం షొకహ్ ప్రధక్ష్యతి || 2-94-15

బహు పుష్ప ఫలె రమ్యె నానా ద్విజ గణ ఆయుతె |

విచిత్ర షిఖరె హ్య్ అస్మిన్ రతవాన్ అస్మి భామిని || 2-94-16

అనెన వన వాసెన మయా ప్రాప్తం ఫల ద్వయం |

పితుహ్ చ అనృ్ఇణతా ధర్మె భరతస్య ప్రియం తథా || 2-94-17

వైదెహి రమసె కచ్చిచ్ చిత్ర కూటె మయా సహ |

పష్యంతీ వివిధాన్ భావాన్ మనొ వాక్ కాయ సమ్యతాన్ || 2-94-18

ఇదం ఎవ అమృ్ఇతం ప్రాహూ రాజ్ఞాం రాజ ఋ్ఇషయహ్ పరె |

వన వాసం భవ అర్థాయ ప్రెత్య మె ప్రపితామహాహ్ || 2-94-19

షిలాహ్ షైలస్య షొభంతె విషాలాహ్ షతషొ అభితహ్ |

బహులా బహులైర్ వర్ణైర్ నీల పీత సిత అరుణైహ్ || 2-94-20

నిషి భాంత్య్ అచల ఇంద్రస్య హుత అషన షిఖా ఇవ |

ఒషధ్యహ్ స్వప్రభా లక్ష్మ్యా భ్రాజమానాహ్ సహస్రషహ్ || 2-94-21

కెచిత్ క్షయ నిభా దెషాహ్ కెచిద్ ఉద్యాన సమ్నిభాహ్ |

కెచిద్ ఎక షిలా భాంతి పర్వతస్య అస్య భామిని || 2-94-22

భిత్త్వా ఇవ వసుధాం భాతి చిత్ర కూటహ్ సముత్థితహ్ |

చిత్ర కూటస్య కూటొ అసౌ దృ్ఇష్యతె సర్వతహ్ షుభహ్ || 2-94-23

కుష్ఠ పుమ్నాగ తగర భూర్జ పత్ర ఉత్తరచ్ చదాన్ |

కామినాం స్వాస్తరాన్ పష్య కుషెషయ దల ఆయుతాన్ || 2-94-24

మృ్ఇదితాహ్ చ అపవిద్ధాహ్ చ దృ్ఇష్యంతె కమల స్రజహ్ |

కామిభిర్ వనితె పష్య ఫలాని వివిధాని చ || 2-94-25

వస్వౌక సారాం నలినీం అత్యెతి ఇవ ఉత్తరాన్ కురూన్ |

పర్వతహ్ చిత్ర కూటొ అసౌ బహు మూల ఫల ఉదకహ్ || 2-94-26

ఇమం తు కాలం వనితె విజహ్నివామ్హ్ |

త్వయా చ సీతె సహ లక్ష్మణెన చ |

రతిం ప్రపత్స్యె కుల ధర్మ వర్ధినీం |

సతాం పథి స్వైర్ నియమైహ్ పరైహ్ స్థితహ్ || 2-94-27

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే చతుర్నవతితమః సర్గః ||2-94