అయోధ్యాకాండము - సర్గము 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే త్రినవతితమః సర్గః ||2-93

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తయా మహత్యా యాయిన్యా ధ్వజిన్యా వన వాసినహ్ |

అర్దితా యూథపా మత్తాహ్ సయూథాహ్ సంప్రదుద్రువుహ్ || 2-93-1

ఋ్ఇక్షాహ్ పృ్ఇషత సంఘాహ్ చ రురవహ్ చ సమంతతహ్ |

దృ్ఇష్యంతె వన రాజీషు గిరిషు అపి నదీషు చ || 2-93-2

స సంప్రతస్థె ధర్మ ఆత్మా ప్రీతొ దషరథ ఆత్మజహ్ |

వృ్ఇతొ మహత్యా నాదిన్యా సెనయా చతుర్ అంగయా || 2-93-3

సాగర ఒఘ నిభా సెనా భరతస్య మహాత్మనహ్ |

మహీం సంచాదయాం ఆస ప్రావృ్ఇషి ద్యాం ఇవ అంబుదహ్ || 2-93-4

తురంగ ఒఘైర్ అవతతా వారణైహ్ చ మహా జవైహ్ |

అనాలక్ష్యా చిరం కాలం తస్మిన్ కాలె బభూవ భూహ్ || 2-93-5

స యాత్వా దూరం అధ్వానం సుపరిష్రాంత వాహనహ్ |

ఉవాచ భరతహ్ ష్రీమాన్ వసిష్ఠం మంత్రిణాం వరం || 2-93-6

యాదృ్ఇషం లక్ష్యతె రూపం యథా చైవ ష్రుతం మయా |

వ్యక్తం ప్రాప్తాహ్ స్మ తం దెషం భరద్వాజొ యం అబ్రవీత్ || 2-93-7

అయం గిరిహ్ చిత్ర కూటహ్ తథా మందాకినీ నదీ |

ఎతత్ ప్రకాషతె దూరాన్ నీల మెఘ నిభం వనం || 2-93-8

గిరెహ్ సానూని రమ్యాణి చిత్ర కూటస్య సంప్రతి |

వారణైర్ అవమృ్ఇద్యంతె మామకైహ్ పర్వత ఉపమైహ్ || 2-93-9

ముంచంతి కుసుమాన్య్ ఎతె నగాహ్ పర్వత సానుషు |

నీలా ఇవ ఆతప అపాయె తొయం తొయ ధరా ఘనాహ్ || 2-93-10

కిన్నర ఆచరిత ఉద్దెషం పష్య షత్రుఘ్న పర్వతం |

హయైహ్ సమంతాద్ ఆకీర్ణం మకరైర్ ఇవ సాగరం || 2-93-11

ఎతె మృ్ఇగ గణా భాంతి షీఘ్ర వెగాహ్ ప్రచొదితాహ్ |

వాయు ప్రవిద్ధాహ్ షరది మెఘ రాజ్య ఇవ అంబరె || 2-93-12

కుర్వంతి కుసుమ ఆపీడాన్ షిరహ్సు సురభీన్ అమీ |

మెఘ ప్రకాషైహ్ ఫలకైర్ దాక్షిణాత్యా యథా నరాహ్ || 2-93-13

నిష్కూజం ఇవ భూత్వా ఇదం వనం ఘొర ప్రదర్షనం |

అయొధ్యా ఇవ జన ఆకీర్ణా సంప్రతి ప్రతిభాతి మా || 2-93-14

ఖురైర్ ఉదీరితొ రెణుర్ దివం ప్రగ్చ్ఛాద్య తిష్ఠతి |

తం వహత్య్ అనిలహ్ షీఘ్రం కుర్వన్న్ ఇవ మమ ప్రియం || 2-93-15

స్యందనామ్హ్ తురగ ఉపెతాన్ సూత ముఖ్యైర్ అధిష్ఠితాన్ |

ఎతాన్ సంపతతహ్ షీఘ్రం పష్య షత్రుఘ్న కాననె || 2-93-16

ఎతాన్ విత్రాసితాన్ పష్య బర్హిణహ్ ప్రియ దర్షనాన్ |

ఎతం ఆవిషతహ్ షైలం అధివాసం పతత్రిణాం || 2-93-17

అతిమాత్రం అయం దెషొ మనొజ్ఞహ్ ప్రతిభాతి మా |

తాపసానాం నివాసొ అయం వ్యక్తం స్వర్గ పథొ యథా || 2-93-18

మృ్ఇగా మృ్ఇగీభిహ్ సహితా బహవహ్ పృ్ఇషతా వనె |

మనొజ్ఞ రూపా లక్ష్యంతె కుసుమైర్ ఇవ చిత్రితహ్ || 2-93-19

సాధు సైన్యాహ్ ప్రతిష్ఠంతాం విచిన్వంతు చ కాననం |

యథా తౌ పురుష వ్యాఘ్రౌ దృ్ఇష్యెతె రామ లక్ష్మణౌ || 2-93-20

భరతస్య వచహ్ ష్రుత్వా పురుషాహ్ షస్త్ర పాణయహ్ |

వివిషుహ్ తద్ వనం షూరా ధూమం చ దదృ్ఇషుహ్ తతహ్ || 2-93-21

తె సమాలొక్య ధూమ అగ్రం ఊచుర్ భరతం ఆగతాహ్ |

న అమనుష్యె భవత్య్ అగ్నిర్ వ్యక్తం అత్ర ఎవ రాఘవౌ || 2-93-22

అథ న అత్ర నర వ్యాఘ్రౌ రాజ పుత్రౌ పరం తపౌ |

అన్యె రామ ఉపమాహ్ సంతి వ్యక్తం అత్ర తపస్వినహ్ || 2-93-23

తత్ ష్రుత్వా భరతహ్ తెషాం వచనం సాధు సమ్మతం |

సైన్యాన్ ఉవాచ సర్వామ్హ్ తాన్ అమిత్ర బల మర్దనహ్ || 2-93-24

యత్ తా భవంతహ్ తిష్ఠంతు న ఇతొ గంతవ్యం అగ్రతహ్ |

అహం ఎవ గమిష్యామి సుమంత్రొ గురుర్ ఎవ చ || 2-93-25

ఎవం ఉక్తాహ్ తతహ్ సర్వె తత్ర తస్థుహ్ సమంతతహ్ |

భరతొ యత్ర ధూమ అగ్రం తత్ర దృ్ఇష్టిం సమాదధత్ || 2-93-26

వ్యవస్థితా యా భరతెన సా చమూర్ |

నిరీక్షమాణా అపి చ ధూమం అగ్రతహ్ |

బభూవ హృ్ఇష్టా నచిరెణ జానతీ |

ప్రియస్య రామస్య సమాగమం తదా || 2-93-27

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే త్రినవతితమః సర్గః ||2-93