అయోధ్యాకాండము - సర్గము 90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే నవతితమః సర్గః ||2-90

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ద్భరద్వాజ ఆష్రమం దృ్ఇష్ట్వా క్రొషాద్ ఎవ నర ఋ్ఇషభహ్ |

బలం సర్వం అవస్థాప్య జగామ సహ మంత్రిభిహ్ || 2-90-1

పద్భ్యాం ఎవ హి ధర్మజ్ఞొ న్యస్త షస్త్ర పరిగ్చ్ఛదహ్ |

వసానొ వాససీ క్షౌమె పురొధాయ పురొహితం || 2-90-2

తతహ్ సందర్షనె తస్య భరద్వాజస్య రాఘవహ్ |

మంత్రిణహ్ తాన్ అవస్థాప్య జగామ అను పురొహితం || 2-90-3

వసిష్ఠం అథ దృ్ఇష్ట్వా ఎవ భరద్వాజొ మహా తపాహ్ |

సంచచాల ఆసనాత్ తూర్ణం షిష్యాన్ అర్ఘ్యం ఇతి బ్రువన్ || 2-90-4

సమాగమ్య వసిష్ఠెన భరతెన అభివాదితహ్ |

అబుధ్యత మహా తెజాహ్ సుతం దషరథస్య తం || 2-90-5

తాభ్యాం అర్ఘ్యం చ పాద్యం చ దత్త్వా పష్చాత్ ఫలాని చ |

ఆనుపూర్వ్యాచ్ చ ధర్మజ్ఞహ్ పప్రగ్చ్ఛ కుషలం కులె || 2-90-6

అయొధ్యాయాం బలె కొషె మిత్రెషు అపి చ మంత్రిషు |

జానన్ దషరథం వృ్ఇత్తం న రాజానం ఉదాహరత్ || 2-90-7

వసిష్ఠొ భరతహ్ చ ఎనం పప్రగ్చ్ఛతుర్ అనామయం |

షరీరె అగ్నిషు వృ్ఇక్షెషు షిష్యెషు మృ్ఇగ పక్షిషు || 2-90-8

తథా ఇతి చ ప్రతిజ్ఞాయ భరద్వాజొ మహా తపాహ్ |

భరతం ప్రత్యువాచ ఇదం రాఘవ స్నెహ బంధనాత్ || 2-90-9

కిం ఇహ ఆగమనె కార్యం తవ రాజ్యం ప్రషాసతహ్ |

ఎతద్ ఆచక్ష్వ మె సర్వం న హి మె షుధ్యతె మనహ్ || 2-90-10

సుషువె యమ మిత్రఘ్నం కౌసల్య ఆనంద వర్ధనం |

భ్రాత్రా సహ సభార్యొ యహ్ చిరం ప్రవ్రాజితొ వనం || 2-90-11

నియుక్తహ్ స్త్రీ నియుక్తెన పిత్రా యొ అసౌ మహా యషాహ్ |

వన వాసీ భవ ఇతి ఇహ సమాహ్ కిల చతుర్దష || 2-90-12

కచ్చిన్ న తస్య అపాపస్య పాపం కర్తుం ఇహ ఇగ్చ్ఛసి |

అకణ్టకం భొక్తు మనా రాజ్యం తస్య అనుజస్య చ || 2-90-13

ఎవం ఉక్తొ భరద్వాజం భరతహ్ ప్రత్యువాచ హ |

పర్యష్రు నయనొ దుహ్ఖాద్ వాచా సంసజ్జమానయా || 2-90-14

హతొ అస్మి యది మాం ఎవం భగవాన్ అపి మన్యతె |

మత్తొ న దొషం ఆషంకెర్ న ఎవం మాం అనుషాధి హి || 2-90-15

న చ ఎతద్ ఇష్టం మాతా మె యద్ అవొచన్ మద్ అంతరె |

నాహం ఎతెన తుష్టహ్ చ న తద్ వచనం ఆదదె || 2-90-16

అహం తు తం నర వ్యాఘ్రం ఉపయాతహ్ ప్రసాదకహ్ |

ప్రతినెతుం అయొధ్యాం చ పాదౌ తస్య అభివందితుం || 2-90-17

త్వం మాం ఎవం గతం మత్వా ప్రసాదం కర్తుం అర్హసి |

షంస మె భగవన్ రామహ్ క్వ సంప్రతి మహీ పతిహ్ || 2-90-18

వషిశ్ఠాదిభి ఋ్ఇత్విగ్భి ర్యాచితొ భగవాంస్తతహ్ |

ఉవాచ తం భరద్వాజహ్ ప్రసాదాద్ భరతం వచహ్ || 2-90-19

త్వయ్య్ ఎతత్ పురుష వ్యాఘ్రం యుక్తం రాఘవ వమ్షజె |

గురు వృ్ఇత్తిర్ దమహ్ చైవ సాధూనాం చ అనుయాయితా || 2-90-20

జానె చ ఎతన్ మనహ్స్థం తె దృ్ఇఢీ కరణం అస్తు ఇతి |

అపృ్ఇగ్చ్ఛం త్వాం తవ అత్యర్థం కీర్తిం సమభివర్ధయన్ || 2-90-21

జానె చ రామం ధర్మజ్ఝ్ణం ససీతం సహలక్శ్మణం |

అసౌ వసతి తె భ్రాతా చిత్ర కూటె మహా గిరౌ || 2-90-22

ష్వహ్ తు గంతా అసి తం దెషం వస అద్య సహ మంత్రిభిహ్ |

ఎతం మె కురు సుప్రాజ్ఞ కామం కామ అర్థ కొవిద || 2-90-23

తతహ్ తథా ఇత్య్ ఎవం ఉదార దర్షనహ్ |

ప్రతీత రూపొ భరతొ అబ్రవీద్ వచహ్ |

చకార బుద్ధిం చ తదా మహా ఆష్రమె |

నిషా నివాసాయ నర అధిప ఆత్మజహ్ || 2-90-24

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే నవతితమః సర్గః ||2-90