అయోధ్యాకాండము - సర్గము 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే అష్టాశీతితమః సర్గః |౨-౮౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తత్ శ్రుత్వా నిపుణం సర్వం భరతః సహ మంత్రిభిః |

ఇంగుదీ మూలం ఆగమ్య రామ శయ్యాం అవేక్ష్య తాం |౨-౮౮-~౧|

అబ్రవీద్ జననీః సర్వా ఇహ తేన మహాత్మనా |

శర్వరీ శయితా భూమాఉ ఇదం అస్య విమర్దితం |౨-౮౮-~౨|

మహా భాగ కులీనేన మహా భాగేన ధీమతా |

జాతో దశరథేన ఊర్వ్యాం న రామః స్వప్తుం అర్హతి |౨-౮౮-~౩|

అజిన ఉత్తర సంస్తీర్ణే వర ఆస్తరణ సంచయే |

శయిత్వా పురుష వ్యాఘ్రః కథం శేతే మహీ తలే |౨-౮౮-~౪|

ప్రాసాద అగ్ర విమానేషు వలభీషు చ సర్వదా |

హైమ రాజత భౌమేషు వర ఆస్త్రరణ శాలిషు |౨-౮౮-~౫|

పుష్ప సంచయ చిత్రేషు చందన అగరు గంధిషు |

పాణ్డుర అభ్ర ప్రకాశేషు శుక సంఘ రుతేషు చ |౨-౮౮-~౬|

ప్రాసాదవరవర్యేషు శీతవత్సు సుగంధిషు |

ఉషిత్వా మేరుకల్పేషు కృతకాంచనభిత్తిషు |౨-౮౮-~౭|

గీత వాదిత్ర నిర్ఘోషైర్ వర ఆభరణ నిహ్స్వనైః |

మృదంగ వర శబ్దైః చ సతతం ప్రతిబోధితః |౨-౮౮-~౮|

బందిభిర్ వందితః కాలే బహుభిః సూత మాగధైః |

గాథాభిర్ అనురూపాభిః స్తుతిభిః చ పరంతపః |౨-౮౮-~౯|

అశ్రద్ధేయం ఇదం లోకే న సత్యం ప్రతిభాతి మా |

ముహ్యతే ఖలు మే భావః స్వప్నో అయం ఇతి మే మతిః |౨-౮౮-~౧౦|

న నూనం దైవతం కించిత్ కాలేన బలవత్తరం |

యత్ర దాశరథీ రామో భూమాఉ ఏవం శయీత సః |౨-౮౮-~౧౧|

విదేహ రాజస్య సుతా సీతా చ ప్రియ దర్శనా |

దయితా శయితా భూమౌ స్నుషా దశరథస్య చ |౨-౮౮-~౧౨|

ఇయం శయ్యా మమ భ్రాతుర్ ఇదం హి పరివర్తితం |

స్థణ్డిలే కఠినే సర్వం గాత్రైర్ విమృదితం తృణం |౨-౮౮-~౧౩|

మన్యే సాభరణా సుప్తా సీతా అస్మిన్ శయనే తదా |

తత్ర తత్ర హి దృశ్యంతే సక్తాః కనక బిందవః |౨-౮౮-~౧౪|

ఉత్తరీయం ఇహ ఆసక్తం సువ్యక్తం సీతయా తదా |

తథా హ్య్ ఏతే ప్రకాశంతే సక్తాః కౌశేయ తంతవః |౨-౮౮-~౧౫|

మన్యే భర్తుః సుఖా శయ్యా యేన బాలా తపస్వినీ |

సుకుమారీ సతీ దుహ్ఖం న విజానాతి మైథిలీ |౨-౮౮-~౧౬|

హా హంతాస్మి నృశంసోఽహం యత్సభార్యః కృతేమమ |

ఈదృశీం రాఘవః శయ్యామధిశేతే హ్యానాథవత్ |౨-౮౮-~౧౭|

సార్వభౌమ కులే జాతః సర్వ లోక సుఖ ఆవహః |

సర్వ లోక ప్రియః త్యక్త్వా రాజ్యం ప్రియం అనుత్తమం |౨-౮౮-~౧౮|

కథం ఇందీవర శ్యామో రక్త అక్షః ప్రియ దర్శనః |

సుఖ భాగీ చ దుహ్ఖ అర్హః శయితో భువి రాఘవః |౨-౮౮-~౧౯|

ధన్యః ఖలు మహాభాగో లక్ష్మణః శుభలక్షమణః |

భ్రాతరం విషమే కాలే యో రామమనువర్తతే |౨-౮౮-~౨౦|

సిద్ధ అర్థా ఖలు వైదేహీ పతిం యా అనుగతా వనం |

వయం సంశయితాః సర్వే హీనాః తేన మహాత్మనా |౨-౮౮-~౨౧|

అకర్ణ ధారా పృథివీ శూన్యా ఇవ ప్రతిభాతి మా |

గతే దశరథే స్వర్గే రామే చ అరణ్యం ఆశ్రితే |౨-౮౮-~౨౨|

న చ ప్రార్థయతే కశ్చిన్ మనసా అపి వసుంధరాం |

వనే అపి వసతః తస్య బాహు వీర్య అభిరక్షితాం |౨-౮౮-~౨౩|

శూన్య సంవరణా రక్షాం అయంత్రిత హయ ద్విపాం |

అపావృత పుర ద్వారాం రాజ ధానీం అరక్షితాం |౨-౮౮-~౨౪|

అప్రహృష్ట బలాం న్యూనాం విషమస్థాం అనావృతాం |

శత్రవో న అభిమన్యంతే భక్ష్యాన్ విష కృతాన్ ఇవ |౨-౮౮-~౨౫|

అద్య ప్రభృతి భూమౌ తు శయిష్యే అహం తృణేషు వా |

ఫల మూల అశనో నిత్యం జటా చీరాణి ధారయన్ |౨-౮౮-~౨౬|

తస్య అర్థం ఉత్తరం కాలం నివత్స్యామి సుఖం వనే |

తం ప్రతిశ్రవం ఆముచ్య న అస్య మిథ్యా భవిష్యతి |౨-౮౮-~౨౭|

వసంతం భ్రాతుర్ అర్థాయ శత్రుఘ్నో మా అనువత్స్యతి |

లక్ష్మణేన సహ తు ఆర్యో అయోధ్యాం పాలయిష్యతి |౨-౮౮-~౨౮|

అభిషేక్ష్యంతి కాకుత్స్థం అయోధ్యాయాం ద్విజాతయః |

అపి మే దేవతాః కుర్యుర్ ఇమం సత్యం మనో రథం |

ప్రసాద్యమానః శిరసా మయా స్వయం |

బహు ప్రకారం యది న ప్రపత్స్యతే |౨-౮౮-~౨౯|

తతోన్రువత్సయామి చిరాయ రాఘవం |

వనేచరం నహ్రుతి మామ్రుపేక్షిత్రుం |౨-౮౮-౩౦|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే అష్టాశీతితమః సర్గః |౨-౮౮|