అయోధ్యాకాండము - సర్గము 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే షడశీతితమః సర్గః |౨-౮౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఆచచక్షే అథ సద్భావం లక్ష్మణస్య మహాత్మనః |

భరతాయ అప్రమేయాయ గుహో గహన గోచరః |౨-౮౬-౧|

తం జాగ్రతం గుణైర్ యుక్తం వర చాప ఇషు ధారిణం |

భ్రాతృ గుప్త్య్ అర్థం అత్యంతం అహం లక్ష్మణం అబ్రవం |౨-౮౬-౨|

ఇయం తాత సుఖా శయ్యా త్వద్ అర్థం ఉపకల్పితా |

ప్రత్యాశ్వసిహి శేష్వ అస్యాం సుఖం రాఘవ నందన |౨-౮౬-౩|

ఉచితో అయం జనః సర్వే దుహ్ఖానాం త్వం సుఖ ఉచితః |

ధర్మ ఆత్మమః తస్య గుప్త్య్ అర్థం జాగరిష్యామహే వయం |౨-౮౬-౪|

న హి రామాత్ ప్రియతరో మమ అస్తి భువి కశ్చన |

మా ఉత్సుకో భూర్ బ్రవీమ్య్ ఏతద్ అప్య్ అసత్యం తవ అగ్రతః |౨-౮౬-౫|

అస్య ప్రసాదాద్ ఆశంసే లోకే అస్మిన్ సుమహద్ యశః |

ధర్మ అవాప్తిం చ విపులాం అర్థ అవాప్తిం చ కేవలాం |౨-౮౬-౬|

సో అహం ప్రియ సఖం రామం శయానం సహ సీతయా |

రక్షిష్యామి ధనుష్ పాణిః సర్వైః స్వైర్ జ్ఞాతిభిః సహ |౨-౮౬-౭|

న హి మే అవిదితం కించిద్ వనే అస్మిమః చరతః సదా |

చతుర్ అంగం హ్య్ అపి బలం ప్రసహేమ వయం యుధి |౨-౮౬-౮|

ఏవం అస్మాభిర్ ఉక్తేన లక్ష్మణేన మహాత్మనా |

అనునీతా వయం సర్వే ధర్మం ఏవ అనుపశ్యతా |౨-౮౬-౯|

కథం దాశరథౌ భూమౌ శయానే సహ సీతయా |

శక్యా నిద్రా మయా లబ్ధుం జీవితం వా సుఖాని వా |౨-౮౬-౧౦|

యో న దేవ అసురైః సర్వైః శక్యః ప్రసహితుం యుధి |

తం పశ్య గుహ సంవిష్టం తృణేషు సహ సీతయా |౨-౮౬-౧౧|

మహతా తపసా లబ్ధో వివిధైః చ పరిశ్రమైః |

ఏకో దశరథస్య ఏష పుత్రః సదృశ లక్షణః |౨-౮౬-౧౨|

అస్మిన్ ప్రవ్రాజితే రాజా న చిరం వర్తయిష్యతి |

విధవా మేదినీ నూనం క్షిప్రం ఏవ భవిష్యతి |౨-౮౬-౧౩|

వినద్య సుమహా నాదం శ్రమేణ ఉపరతాః స్త్రియః |

నిర్ఘోష ఉపరతం నూనం అద్య రాజ నివేశనం |౨-౮౬-౧౪|

కౌసల్యా చైవ రాజా చ తథా ఏవ జననీ మమ |

న ఆశంసే యది తే సర్వే జీవేయుః శర్వరీం ఇమాం |౨-౮౬-౧౫|

జీవేద్ అపి హి మే మాతా శత్రుఘ్నస్య అన్వవేక్షయా |

దుహ్ఖితా యా తు కౌసల్యా వీరసూర్ వినశిష్యతి |౨-౮౬-౧౬|

అతిక్రాంతం అతిక్రాంతం అనవాప్య మనో రథం |

రాజ్యే రామం అనిక్షిప్య పితా మే వినశిష్యతి |౨-౮౬-౧౭|

సిద్ధ అర్థాః పితరం వృత్తం తస్మిన్ కాలే హ్య్ ఉపస్థితే |

ప్రేత కార్యేషు సర్వేషు సంస్కరిష్యంతి భూమిపం |౨-౮౬-౧౮|

రమ్య చత్వర సంస్థానాం సువిభక్త మహా పథాం |

హర్మ్య ప్రాసాద సంపన్నాం సర్వ రత్న విభూషితాం |౨-౮౬-౧౯|

గజ అశ్వ రథ సంబాధాం తూర్య నాద వినాదితాం |

సర్వ కల్యాణ సంపూర్ణాం హృష్ట పుష్ట జన ఆకులాం |౨-౮౬-౨౦|

ఆరామ ఉద్యాన సంపూర్ణాం సమాజ ఉత్సవ శాలినీం |

సుఖితా విచరిష్యంతి రాజ ధానీం పితుర్ మమ |౨-౮౬-౨౧|

అపి సత్య ప్రతిజ్ఞేన సార్ధం కుశలినా వయం |

నివృత్తే సమయే హ్య్ అస్మిన్ సుఖితాః ప్రవిశేమహి |౨-౮౬-౨౨|

పరిదేవయమానస్య తస్య ఏవం సుమహాత్మనః |

తిష్ఠతో రాజ పుత్రస్య శర్వరీ సా అత్యవర్తత |౨-౮౬-౨౩|

ప్రభాతే విమలే సూర్యే కారయిత్వా జటా ఉభౌ |

అస్మిన్ భాగీరథీ తీరే సుఖం సంతారితౌ మయా |౨-౮౬-౨౪|

జటా ధరౌ తౌ ద్రుమ చీర వాససౌ |

మహా బలౌ కుంజర యూథప ఉపమౌ |

వర ఇషు చాప అసి ధరౌ పరం తపౌ |

వ్యవేక్షమాణౌ సహ సీతయా గతౌ |౨-౮౬-౨౫|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే షడశీతితమః సర్గః |౨-౮౬|