అయోధ్యాకాండము - సర్గము 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే పఞ్చాశీతితమః సర్గః |౨-౮౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం ఉక్తః తు భరతః నిషాద అధిపతిం గుహం |

ప్రత్యువాచ మహా ప్రాజ్ఞో వాక్యం హేతు అర్థ సమ్హితం |౨-౮౫-౧|

ఊర్జితః ఖలు తే కామః కృతః మమ గురోహ్ సఖే |

యో మే త్వం ఈదృశీం సేనాం ఏకో అభ్యర్చితుం ఇచ్చసి |౨-౮౫-౨|

ఇతి ఉక్త్వా తు మహా తేజా గుహం వచనం ఉత్తమం |

అబ్రవీద్ భరతః శ్రీమాన్ నిషాద అధిపతిం పునః |౨-౮౫-౩|

కతరేణ గమిష్యామి భరద్వాజ ఆశ్రమం గుహ |

గహనో అయం భృశం దేశో గంగా అనూపో దురత్యయః |౨-౮౫-౪|

తస్య తత్ వచనం శ్రుత్వా రాజ పుత్రస్య ధీమతః |

అబ్రవీత్ ప్రాంజలిర్ వాక్యం గుహో గహన గోచరః |౨-౮౫-౫|

దాశాః తు అనుగమిష్యంతి ధన్వినః సుసమాహితాః |

అహం చ అనుగమిష్యామి రాజ పుత్ర మహా యశః |౨-౮౫-౬|

కచ్చిన్ న దుష్టః వ్రజసి రామస్య అక్లిష్ట కర్మణః |

ఇయం తే మహతీ సేనా శంకాం జనయతి ఇవ మే |౨-౮౫-౭|

తం ఏవం అభిభాషంతం ఆకాశైవ నిర్మలః |

భరతః శ్లక్ష్ణయా వాచా గుహం వచనం అబ్రవీత్ |౨-౮౫-౮|

మా భూత్ స కాలో యత్ కష్టం న మాం శంకితుం అర్హసి |

రాఘవః స హి మే భ్రాతా జ్యేష్ఠః పితృ సమః మమ |౨-౮౫-౯|

తం నివర్తయితుం యామి కాకుత్స్థం వన వాసినం |

బుద్ధిర్ అన్యా న తే కార్యా గుహ సత్యం బ్రవీమి తే |౨-౮౫-౧౦|

స తు సమ్హృష్ట వదనః శ్రుత్వా భరత భాషితం |

పునర్ ఏవ అబ్రవీద్ వాక్యం భరతం ప్రతి హర్షితః |౨-౮౫-౧౧|

ధన్యః త్వం న త్వయా తుల్యం పశ్యామి జగతీ తలే |

అయత్నాత్ ఆగతం రాజ్యం యః త్వం త్యక్తుం ఇహ ఇచ్చసి |౨-౮౫-౧౨|

శాశ్వతీ ఖలు తే కీర్తిర్ లోకాన్ అనుచరిష్యతి |

యః త్వం కృచ్చ్ర గతం రామం ప్రత్యానయితుం ఇచ్చసి |౨-౮౫-౧౩|

ఏవం సంభాషమాణస్య గుహస్య భరతం తదా |

బభౌ నష్ట ప్రభః సూర్యో రజనీ చ అభ్యవర్తత |౨-౮౫-౧౪|

సమ్నివేశ్య స తాం సేనాం గుహేన పరితోషితః |

శత్రుఘ్నేన సహ శ్రీమాన్ శయనం పునర్ ఆగమత్ |౨-౮౫-౧౫|

రామ చింతామయః శోకో భరతస్య మహాత్మనః |

ఉపస్థితః హి అనర్హస్య ధర్మ ప్రేక్షస్య తాదృశః |౨-౮౫-౧౬|

అంతర్ దాహేన దహనః సంతాపయతి రాఘవం |

వన దాహ అభిసంతప్తం గూఢో అగ్నిర్ ఇవ పాదపం |౨-౮౫-౧౭|

ప్రస్రుతః సర్వ గాత్రేభ్యః స్వేదః శోక అగ్ని సంభవః |

యథా సూర్య అంశు సంతప్తః హిమవాన్ ప్రస్రుతః హిమం |౨-౮౫-౧౮|

ధ్యాన నిర్దర శైలేన వినిహ్శ్వసిత ధాతునా |

దైన్య పాదప సంఘేన శోక ఆయాస అధిశృంగిణా |౨-౮౫-౧౯|

ప్రమోహ అనంత సత్త్వేన సంతాప ఓషధి వేణునా |

ఆక్రాంతః దుహ్ఖ శైలేన మహతా కైకయీ సుతః |౨-౮౫-౨౦|

వినిశ్శ్వసన్వై భృశదుర్మనాస్తతః |

ప్రమూఢసంజ్ఞః పరమాపదం గతః |

శమం న లేభే హృదయజ్వరార్దితో |

నరర్షభో యూథహతో యథర్షభః |౨-౮౫-౨౧|

గుహేన సార్ధం భరతః సమాగతః |

మహా అనుభావః సజనః సమాహితః |

సుదుర్మనాః తం భరతం తదా పునర్ |

గుహః సమాశ్వాసయద్ అగ్రజం ప్రతి |౨-౮౫-౨౨|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే పఞ్చాశీతితమః సర్గః |౨-౮౫|