అయోధ్యాకాండము - సర్గము 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే చతురశీతితమః సర్గః |౨-౮౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః నివిష్టాం ధ్వజినీం గంగాం అన్వాశ్రితాం నదీం |

నిషాద రాజో దృష్ట్వా ఏవ జ్ఞాతీన్ సంత్వరితః అబ్రవీత్ |౨-౮౪-౧|

మహతీ ఇయం అతః సేనా సాగర ఆభా ప్రదృశ్యతే |

న అస్య అంతం అవగచ్చామి మనసా అపి విచింతయన్ |౨-౮౪-౨|

యథా తు ఖలు దుర్భద్ధిర్భరతః స్వయమాగతః |

స ఏష హి మహా కాయః కోవిదార ధ్వజో రథే |౨-౮౪-౩|

బంధయిష్యతి వా దాశాన్ అథ వా అస్మాన్ వధిష్యతి |

అథ దాశరథిం రామం పిత్రా రాజ్యాత్ వివాసితం |౨-౮౪-౪|

సంపన్నాం శ్రియమన్విచ్చంస్తస్య రాజ్ఞః సుదుర్లభాం |

భరతః కైకేయీ పుత్రః హంతుం సమధిగచ్చతి |౨-౮౪-౫|

భర్తా చైవ సఖా చైవ రామః దాశరథిర్ మమ |

తస్య అర్థ కామాః సమ్నద్ధా గంగా అనూపే అత్ర తిష్ఠత |౨-౮౪-౬|

తిష్ఠంతు సర్వ దాశాః చ గంగాం అన్వాశ్రితా నదీం |

బల యుక్తా నదీ రక్షా మాంస మూల ఫల అశనాః |౨-౮౪-౭|

నావాం శతానాం పంచానాం కైవర్తానాం శతం శతం |

సమ్నద్ధానాం తథా యూనాం తిష్ఠంతు అత్యభ్యచోదయత్ |౨-౮౪-౮|

యదా తుష్టః తు భరతః రామస్య ఇహ భవిష్యతి |

సా ఇయం స్వస్తిమయీ సేనా గంగాం అద్య తరిష్యతి |౨-౮౪-౯|

ఇతి ఉక్త్వా ఉపాయనం గృహ్య మత్స్య మాంస మధూని చ |

అభిచక్రామ భరతం నిషాద అధిపతిర్ గుహః |౨-౮౪-౧౦|

తం ఆయాంతం తు సంప్రేక్ష్య సూత పుత్రః ప్రతాపవాన్ |

భరతాయ ఆచచక్షే అథ వినయజ్ఞో వినీతవత్ |౨-౮౪-౧౧|

ఏష జ్ఞాతి సహస్రేణ స్థపతిః పరివారితః |

కుశలో దణ్డక అరణ్యే వృద్ధో భ్రాతుః చ తే సఖా |౨-౮౪-౧౨|

తస్మాత్ పశ్యతు కాకుత్స్థ త్వాం నిషాద అధిపో గుహః |

అసంశయం విజానీతే యత్ర తౌ రామ లక్ష్మణౌ |౨-౮౪-౧౩|

ఏతత్ తు వచనం శ్రుత్వా సుమంత్రాత్ భరతః శుభం |

ఉవాచ వచనం శీఘ్రం గుహః పశ్యతు మాం ఇతి |౨-౮౪-౧౪|

లబ్ధ్వా అభ్యనుజ్ఞాం సమ్హృష్టః జ్ఞాతిభిః పరివారితః |

ఆగమ్య భరతం ప్రహ్వో గుహో వచనం అబ్రవీఇత్ |౨-౮౪-౧౫|

నిష్కుటః చైవ దేశో అయం వంచితాః చ అపి తే వయం |

నివేదయామః తే సర్వే స్వకే దాశ కులే వస |౨-౮౪-౧౬|

అస్తి మూలం ఫలం చైవ నిషాదైః సముపాహృతం |

ఆర్ద్రం చ మాంసం శుష్కం చ వన్యం చ ఉచ్చ అవచం మహత్ |౨-౮౪-౧౭|

ఆశంసే స్వాశితా సేనా వత్స్యతి ఇమాం విభావరీం |

అర్చితః వివిధైః కామైః శ్వః ససైన్యో గమిష్యసి |౨-౮౪-౧౮|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే చతురశీతితమః సర్గః |౨-౮౪|