అయోధ్యాకాండము - సర్గము 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ద్వ్యశీతితమః సర్గః |౨-౮౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తాం ఆర్య గణ సంపూర్ణాం భరతః ప్రగ్రహాం సభాం |

దదర్శ బుద్ధి సంపన్నః పూర్ణ చంద్రాం నిశాం ఇవ |౨-౮౨-౧|

ఆసనాని యథా న్యాయం ఆర్యాణాం విశతాం తదా |

అదృశ్యత ఘన అపాయే పూర్ణ చంద్రా ఇవ శర్వరీ |౨-౮౨-౨|

సా విద్వజ్జనసంపూర్ణా సభా సురుచిరా తదా |

అదృశ్యత ఘనాపాయే పూర్ణచంద్రేవ శర్వరీ |౨-౮౨-౩|

రాజ్ఞః తు ప్రకృతీః సర్వాః సమగ్రాః ప్రేక్ష్య ధర్మవిత్ |

ఇదం పురోహితః వాక్యం భరతం మృదు చ అబ్రవీత్ |౨-౮౨-౪|

తాత రాజా దశరథః స్వర్ గతః ధర్మం ఆచరన్ |

ధన ధాన్యవతీం స్ఫీతాం ప్రదాయ పృథివీం తవ |౨-౮౨-౫|

రామః తథా సత్య ధృతిః సతాం ధర్మం అనుస్మరన్ |

న అజహాత్ పితుర్ ఆదేశం శశీ జ్యోత్స్నాం ఇవ ఉదితః |౨-౮౨-౬|

పిత్రా భ్రాత్రా చ తే దత్తం రాజ్యం నిహత కణ్టకం |

తత్ భుంక్ష్వ ముదిత అమాత్యః క్షిప్రం ఏవ అభిషేచయ |౨-౮౨-౭|

ఉదీచ్యాః చ ప్రతీచ్యాః చ దాక్షిణాత్యాః చ కేవలాః |

కోట్యా అపర అంతాః సాముద్రా రత్నాని అభిహరంతు తే |౨-౮౨-౮|

తత్ శ్రుత్వా భరతః వాక్యం శోకేన అభిపరిప్లుతః |

జగామ మనసా రామం ధర్మజ్ఞో ధర్మ కాంక్షయా |౨-౮౨-౯|

స బాష్ప కలయా వాచా కల హంస స్వరః యువా |

విలలాప సభా మధ్యే జగర్హే చ పురోహితం |౨-౮౨-౧౦|

చరిత బ్రహ్మచర్యస్య విద్యా స్నాతస్య ధీమతః |

ధర్మే ప్రయతమానస్య కో రాజ్యం మద్విధో హరేత్ |౨-౮౨-౧౧|

కథం దశరథాజ్ జాతః భవేద్ రాజ్య అపహారకః |

రాజ్యం చ అహం చ రామస్య ధర్మం వక్తుం ఇహ అర్హసి |౨-౮౨-౧౨|

జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః చ ధర్మ ఆత్మా దిలీప నహుష ఉపమః |

లబ్ధుం అర్హతి కాకుత్స్థో రాజ్యం దశరథో యథా |౨-౮౨-౧౩|

అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం కుర్యాం పాపం అహం యది |

ఇక్ష్వాకూణాం అహం లోకే భవేయం కుల పాంసనః |౨-౮౨-౧౪|

యద్ద్ హి మాత్రా కృతం పాపం న అహం తత్ అభిరోచయే |

ఇహస్థో వన దుర్గస్థం నమస్యామి కృత అంజలిః |౨-౮౨-౧౫|

రామం ఏవ అనుగచ్చామి స రాజా ద్విపదాం వరః |

త్రయాణాం అపి లోకానాం రాఘవో రాజ్యం అర్హతి |౨-౮౨-౧౬|

తత్ వాక్యం ధర్మ సమ్యుక్తం శ్రుత్వా సర్వే సభాసదః |

హర్షాన్ ముముచుర్ అశ్రూణి రామే నిహిత చేతసః |౨-౮౨-౧౭|

యది తు ఆర్యం న శక్ష్యామి వినివర్తయితుం వనాత్ |

వనే తత్ర ఏవ వత్స్యామి యథా ఆర్యో లక్ష్మణః తథా |౨-౮౨-౧౮|

సర్వ ఉపాయం తు వర్తిష్యే వినివర్తయితుం బలాత్ |

సమక్షం ఆర్య మిశ్రాణాం సాధూనాం గుణ వర్తినాం |౨-౮౨-౧౯|

విష్టికర్మాంతికాః సర్వే మార్గశోధనరక్షకాః |

ప్రస్థాపితా మయా పూర్వం యాత్రాపి మమ రోచతే |౨-౮౨-౨౦|

ఏవం ఉక్త్వా తు ధర్మ ఆత్మా భరతః భ్రాతృ వత్సలః |

సమీపస్థం ఉవాచ ఇదం సుమంత్రం మంత్ర కోవిదం |౨-౮౨-౨౧|

తూర్ణం ఉత్థాయ గచ్చ త్వం సుమంత్ర మమ శాసనాత్ |

యాత్రాం ఆజ్ఞాపయ క్షిప్రం బలం చైవ సమానయ |౨-౮౨-౨౨|

ఏవం ఉక్తః సుమంత్రః తు భరతేన మహాత్మనా |

హృష్టః సో అదిశత్ సర్వం యథా సందిష్టం ఇష్టవత్ |౨-౮౨-౨౩|

తాః ప్రహృష్టాః ప్రకృతయో బల అధ్యక్షా బలస్య చ |

శ్రుత్వా యాత్రాం సమాజ్ఞప్తాం రాఘవస్య నివర్తనే |౨-౮౨-౨౪|

తతః యోధ అంగనాః సర్వా భర్తృఋన్ సర్వాన్ గృహే గృహే |

యాత్రా గమనం ఆజ్ఞాయ త్వరయంతి స్మ హర్షితాః |౨-౮౨-౨౫|

తే హయైః గో రథైః శీఘ్రైః స్యందనైః చ మనో జవైః |

సహ యోధైః బల అధ్యక్షా బలం సర్వం అచోదయన్ |౨-౮౨-౨౬|

సజ్జం తు తత్ బలం దృష్ట్వా భరతః గురు సమ్నిధౌ |

రథం మే త్వరయస్వ ఇతి సుమంత్రం పార్శ్వతః అబ్రవీత్ |౨-౮౨-౨౭|

భరతస్య తు తస్య ఆజ్ఞాం ప్రతిగృహ్య ప్రహర్షితః |

రథం గృహీత్వా ప్రయయౌ యుక్తం పరమ వాజిభిః |౨-౮౨-౨౮|

స రాఘవః సత్య ధృతిః ప్రతాపవాన్ |

బ్రువన్ సుయుక్తం దృఢ సత్య విక్రమః |

గురుం మహా అరణ్య గతం యశస్వినం |

ప్రసాదయిష్యన్ భరతః అబ్రవీత్ తదా |౨-౮౨-౨౯|

తూణ సముత్థాయ సుమంత్ర గచ్చ |

బలస్య యోగాయ బల ప్రధానాన్ |

ఆనేతుం ఇచ్చామి హి తం వనస్థం |

ప్రసాద్య రామం జగతః హితాయ |౨-౮౨-౩౦|

స సూత పుత్రః భరతేన సమ్యగ్ |

ఆజ్ఞాపితః సంపరిపూర్ణ కామః |

శశాస సర్వాన్ ప్రకృతి ప్రధానాన్ |

బలస్య ముఖ్యామః చ సుహృజ్ జనం చ |౨-౮౨-౩౧|

తతః సముత్థాయ కులే కులే తే |

రాజన్య వైశ్యా వృషలాః చ విప్రాః |

అయూయుజన్న్ ఉష్ట్ర రథాన్ ఖరామః చ|

నాగాన్ హయామః చైవ కుల ప్రసూతాన్ |౨-౮౨-౩౨|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ద్వ్యశీతితమః సర్గః |౨-౮౨|