అయోధ్యాకాండము - సర్గము 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ఏకాశీతితమః సర్గః |౨-౮౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః నాందీ ముఖీం రాత్రిం భరతం సూత మాగధాః |

తుష్టువుర్ వాగ్ విశేషజ్ఞాః స్తవైః మంగల సమ్హితైః |౨-౮౧-౧|

సువర్ణ కోణ అభిహతః ప్రాణదద్ యామ దుందుభిః |

దధ్ముః శంఖామః చ శతశో వాద్యామః చ ఉచ్చ అవచ స్వరాన్ |౨-౮౧-౨|

స తూర్య ఘోషః సుమహాన్ దివం ఆపూరయన్న్ ఇవ |

భరతం శోక సంతప్తం భూయః శోకైః అరంధ్రయత్ |౨-౮౧-౩|

తతః ప్రబుద్ధో భరతః తం ఘోషం సమ్నివర్త్య చ |

న అహం రాజా ఇతి చ అపి ఉక్త్వా శత్రుఘ్నం ఇదం అబ్రవీత్ |౨-౮౧-౪|

పశ్య శత్రుఘ్న కైకేయ్యా లోకస్య అపకృతం మహత్ |

విసృజ్య మయి దుహ్ఖాని రాజా దశరథో గతః |౨-౮౧-౫|

తస్య ఏషా ధర్మ రాజస్య ధర్మ మూలా మహాత్మనః |

పరిభ్రమతి రాజ శ్రీర్ నౌర్ ఇవ అకర్ణికా జలే |౨-౮౧-౬|

యో హి నః సుమహాన్నాథః సోఽపి ప్రవ్రాజితో వనం |

అనయా ధర్మముత్సృజ్య మాత్రా మే రాఘవః స్వయం |౨-౮౧-౭|

ఇతి ఏవం భరతం ప్రేక్ష్య విలపంతం విచేతనం |

కృపణం రురుదుః సర్వాః సస్వరం యోషితః తదా |౨-౮౧-౮|

తథా తస్మిన్ విలపతి వసిష్ఠో రాజ ధర్మవిత్ |

సభాం ఇక్ష్వాకు నాథస్య ప్రవివేశ మహా యశాః |౨-౮౧-౯|

శాత కుంభమయీం రమ్యాం మణి రత్న సమాకులాం |

సుధర్మాం ఇవ ధర్మ ఆత్మా సగణః ప్రత్యపద్యత |౨-౮౧-౧౦|

స కాంచనమయం పీఠం పర అర్ధ్య ఆస్తరణ ఆవృతం |

అధ్యాస్త సర్వ వేదజ్ఞో దూతాన్ అనుశశాస చ |౨-౮౧-౧౧|

బ్రాహ్మణాన్ క్షత్రియాన్ యోధాన్ అమాత్యాన్ గణ బల్లభాన్ |

క్షిప్రం ఆనయత అవ్యగ్రాః కృత్యం ఆత్యయికం హి నః |౨-౮౧-౧౨|

సరాజభృత్యం శత్రుఘ్నం భరతం చ యశ్స్వినం |

యుధాజితం సుమంత్రం చ యే చ తత్ర హితా జనాః |౨-౮౧-౧౩|

తతః హలహలా శబ్దో మహాన్ సముదపద్యత |

రథైః అశ్వైః గజైః చ అపి జనానాం ఉపగచ్చతాం |౨-౮౧-౧౪|

తతః భరతం ఆయాంతం శత క్రతుం ఇవ అమరాః |

ప్రత్యనందన్ ప్రకృతయో యథా దశరథం తథా |౨-౮౧-౧౫|

హ్రదైవ తిమి నాగ సంవృతః |

స్తిమిత జలో మణి శంఖ శర్కరః |

దశరథ సుత శోభితా సభా |

సదశరథా ఇవ బభౌ యథా పురా |౨-౮౧-౧౬|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకాశీతితమః సర్గః |౨-౮౧|