అయోధ్యాకాండము - సర్గము 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ఏకోనాశీతితమః సర్గః |౨-౭౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః ప్రభాత సమయే దివసే అథ చతుర్దశే |

సమేత్య రాజ కర్తారః భరతం వాక్యం అబ్రువన్ |౨-౭౯-౧|

గతః దశరథః స్వర్గం యో నో గురుతరః గురుః |

రామం ప్రవ్రాజ్య వై జ్యేష్ఠం లక్ష్మణం చ మహా బలం |౨-౭౯-౨|

త్వం అద్య భవ నో రాజా రాజ పుత్ర మహా యశః |

సంగత్యా న అపరాధ్నోతి రాజ్యం ఏతత్ అనాయకం |౨-౭౯-౩|

ఆభిషేచనికం సర్వం ఇదం ఆదాయ రాఘవ |

ప్రతీక్షతే త్వాం స్వ జనః శ్రేణయః చ నృప ఆత్మజ |౨-౭౯-౪|

రాజ్యం గృహాణ భరత పితృ పైతామహం మహత్ |

అభిషేచయ చ ఆత్మానం పాహి చ అస్మాన్ నర ఋషభ |౨-౭౯-౫|

ఆభిషేచనికం భాణ్డం కృత్వా సర్వం ప్రదక్షిణం |

భరతః తం జనం సర్వం ప్రత్యువాచ ధృత వ్రతః |౨-౭౯-౬|

జ్యేష్ఠస్య రాజతా నిత్యం ఉచితా హి కులస్య నః |

న ఏవం భవంతః మాం వక్తుం అర్హంతి కుశలా జనాః |౨-౭౯-౭|

రామః పూర్వో హి నో భ్రాతా భవిష్యతి మహీ పతిః |

అహం తు అరణ్యే వత్స్యామి వర్షాణి నవ పంచ చ |౨-౭౯-౮|

యుజ్యతాం మహతీ సేనా చతుర్ అంగ మహా బలా |

ఆనయిష్యామ్య్ అహం జ్యేష్ఠం భ్రాతరం రాఘవం వనాత్ |౨-౭౯-౯|

ఆభిషేచనికం చైవ సర్వం ఏతత్ ఉపస్కృతం |

పురః కృత్య గమిష్యామి రామ హేతోర్ వనం ప్రతి |౨-౭౯-౧౦|

తత్ర ఏవ తం నర వ్యాఘ్రం అభిషిచ్య పురః కృతం |

ఆనేష్యామి తు వై రామం హవ్య వాహం ఇవ అధ్వరాత్ |౨-౭౯-౧౧|

న సకామా కరిష్యామి స్వం ఇమాం మాతృ గంధినీం |

వనే వత్స్యామ్య్ అహం దుర్గే రామః రాజా భవిష్యతి |౨-౭౯-౧౨|

క్రియతాం శిల్పిభిః పంథాః సమాని విషమాణి చ |

రక్షిణః చ అనుసమ్యాంతు పథి దుర్గ విచారకాః |౨-౭౯-౧౩|

ఏవం సంభాషమాణం తం రామ హేతోర్ నృప ఆత్మజం |

ప్రత్యువాచ జనః సర్వః శ్రీమద్ వాక్యం అనుత్తమం |౨-౭౯-౧౪|

ఏవం తే భాషమాణస్య పద్మా శ్రీర్ ఉపతిష్ఠతాం |

యః త్వం జ్యేష్ఠే నృప సుతే పృథివీం దాతుం ఇచ్చసి |౨-౭౯-౧౫|

అనుత్తమం తత్ వచనం నృప ఆత్మజ |

ప్రభాషితం సంశ్రవణే నిశమ్య చ |

ప్రహర్షజాః తం ప్రతి బాష్ప బిందవో |

నిపేతుర్ ఆర్య ఆనన నేత్ర సంభవాః |౨-౭౯-౧౬|

ఊచుస్ తే వచనం ఇదం నిశమ్య హృష్టాః |

సామాత్యాః సపరిషదో వియాత శోకాః |

పంథానం నర వర భక్తిమాన్ జనః చ |

వ్యాదిష్టః తవ వచనాచ్ చ శిల్పి వర్గః |౨-౭౯-౧౭|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకోనాశీతితమః సర్గః |౨-౭౯|