అయోధ్యాకాండము - సర్గము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ఏకోనసప్తతితమః సర్గః |౨-౬౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

యాం ఏవ రాత్రిం తే దూతాః ప్రవిశంతి స్మ తాం పురీం |

భరతేన అపి తాం రాత్రిం స్వప్నో దృష్టః అయం అప్రియః |౨-౬౯-౧|

వ్యుష్టాం ఏవ తు తాం రాత్రిం దృష్ట్వా తం స్వప్నం అప్రియం |

పుత్రః రాజ అధిరాజస్య సుభృశం పర్యతప్యత |౨-౬౯-౨|

తప్యమానం సమాజ్ఞాయ వయస్యాః ప్రియ వాదినః |

ఆయాసం హి వినేష్యంతః సభాయాం చక్రిరే కథాః |౨-౬౯-౩|

వాదయంతి తథా శాంతిం లాసయంతి అపి చ అపరే |

నాటకాని అపరే ప్రాహుర్ హాస్యాని వివిధాని చ |౨-౬౯-౪|

స తైః మహాత్మా భరతః సఖిభిః ప్రియ వాదిభిః |

గోష్ఠీ హాస్యాని కుర్వద్భిర్ న ప్రాహృష్యత రాఘవః |౨-౬౯-౫|

తం అబ్రవీత్ ప్రియ సఖో భరతం సఖిభిర్ వృతం |

సుహృద్భిః పర్యుపాసీనః కిం సఖే న అనుమోదసే |౨-౬౯-౬|

ఏవం బ్రువాణం సుహృదం భరతః ప్రత్యువాచ హ |

శృణు త్వం యన్ నిమిత్తమ్మే దైన్యం ఏతత్ ఉపాగతం |౨-౬౯-౭|

స్వప్నే పితరం అద్రాక్షం మలినం ముక్త మూర్ధజం |

పతంతం అద్రి శిఖరాత్ కలుషే గోమయే హ్రదే |౨-౬౯-౮|

ప్లవమానః చ మే దృష్టః స తస్మిన్ గోమయ హ్రదే |

పిబన్న్ అంజలినా తైలం హసన్న్ ఇవ ముహుర్ ముహుః |౨-౬౯-౯|

తతః తిలోదనం భుక్త్వా పునః పునర్ అధః శిరాః |

తైలేన అభ్యక్త సర్వ అంగః తైలం ఏవ అవగాహత |౨-౬౯-౧౦|

స్వప్నే అపి సాగరం శుష్కం చంద్రం చ పతితం భువి |

సహసా చ అపి సంశంతం జ్వలితం జాత వేదసం |౨-౬౯-౧౧|

ఔపవాహ్యస్య నాగస్య విషాణం శకలీకృతం |

సహసా చాపి సంశాంతం జ్వలితం జాతవేదసం |౨-౬౯-౧౨|

అవదీర్ణాం చ పృథివీం శుష్కామః చ వివిధాన్ ద్రుమాన్ |

అహం పశ్యామి విధ్వస్తాన్ సధూమామః చైవ పార్వతాన్ |౨-౬౯-౧౩|

పీఠే కార్ష్ణాయసే చ ఏనం నిషణ్ణం కృష్ణ వాససం |

ప్రహసంతి స్మ రాజానం ప్రమదాః కృష్ణ పింగలాః |౨-౬౯-౧౪|

త్వరమాణః చ ధర్మ ఆత్మా రక్త మాల్య అనులేపనః |

రథేన ఖర యుక్తేన ప్రయాతః దక్షిణా ముఖః |౨-౬౯-౧౫|

ప్రహసంతీవ రాజానం ప్రమదా రక్తవాసినీ |

ప్రకర్షంతీ మయా దృష్టా రాక్షసీ వికృతాసనా |౨-౬౯-౧౬|

ఏవం ఏతన్ మయా దృష్టం ఇమాం రాత్రిం భయ ఆవహాం |

అహం రామః అథ వా రాజా లక్ష్మణో వా మరిష్యతి |౨-౬౯-౧౭|

నరః యానేన యః స్వప్నే ఖర యుక్తేన యాతి హి |

అచిరాత్ తస్య ధూమ అగ్రం చితాయాం సంప్రదృశ్యతే |౨-౬౯-౧౮|

ఏతన్ నిమిత్తం దీనో అహం తన్ న వః ప్రతిపూజయే |

శుష్యతి ఇవ చ మే కణ్ఠో న స్వస్థం ఇవ మే మనః |౨-౬౯-౧౯|

న పశ్యామి భయస్థానం భయం చైవోపధారయే |

భ్రష్టశ్చ స్వరయోగో మే చాయా చోపహతా మమ |౨-౬౯-౨౦|

జుగుప్సన్న్ ఇవ చ ఆత్మానం న చ పశ్యామి కారణం |

ఇమాం హి దుహ్స్వప్న గతిం నిశామ్య తాం |

అనేక రూపాం అవితర్కితాం పురా |

భయం మహత్ తద్ద్ హృదయాన్ న యాతి మే |

విచింత్య రాజానం అచింత్య దర్శనం |౨-౬౯-౨౧|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకోనసప్తతితమః సర్గః |౨-౬౯|