అయోధ్యాకాండము - సర్గము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే షష్ఠః సర్గః |౨-౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

గతే పురోహితే రామః స్నాతో నియతమానసః |

సహ పత్న్యా విశాలాక్ష్యా నారాయణముపాగమత్ |౨-౬-౧|

ప్రగృహ్య శిరసా పాత్రం హవిషో విధివత్తదా |

మహతే దైవతాయాజ్యం జుహావ జ్వలితానలే |౨-౬-౨|

శేషం చ హవిషస్తస్య ప్రాశ్యాశాస్యాత్మనః ప్రియం |

ధ్యాయన్నారాయణం దేవం స్వాస్తీర్ణే కుశసంస్తరే |౨-౬-౩|

వాగ్యతః సహ వైదేహ్యా భూత్వా నియతమానసః |

శ్రీమత్యాయతనే విష్ణోః శిశ్యే నరవరాత్మజః |౨-౬-౪|

ఏకయామావశిష్టాయాం రాత్ర్యాం ప్రతివిబుధ్య సః |

అలఞ్కారవిధిం కృత్స్నం కారయామాస వేశ్మనః |౨-౬-౫|

తత్ర శృణ్వన్ సుఖా వాచః సూతమాగధవందినాం |

పూర్వాం సంధ్యాముపాసీనో జజాప యతమానసః |౨-౬-౬|

తుష్టావ ప్రణతశ్చైవ శిరసా మధుసూదనం |

విమలక్షౌమసంవీతో వాచయామాస చ ద్విజాన్ |౨-౬-౭|

తేషాం పుణ్యాహఘోషోఽధ గంభీరమధురస్తదా |

అయోధ్యాం పూరయామాస తూర్యఘోషానునాదితః |౨-౬-౮|

కృతోపవాసం తు తదా వైదేహ్యా సహ రాఘవం |

అయోధ్యానిలయః శ్రుత్వా సర్వః ప్రముదితో జనః |౨-౬-౯|

తతః పౌరజనః సర్వః శ్రుత్వా రామాభిషేచనం |

ప్రభాతాం రజనీం దృష్ట్వా చక్రే శోభయితుం పురీం |౨-౬-౧౦|

సితాభ్రశిఖరాభేషు దేవతాయతనేషు చ |

చతుష్పధేషు రధ్యాసు చైత్యేష్వట్టాల కేషు చ |౨-౬-౧౧|

నానాపణ్యసమృద్ధేషు వణిజామాపణేషు చ |

కుటుంబినాం సమృద్ధేషు శ్రీమత్సు భవనేషు చ |౨-౬-౧౨|

సభాసు చైవ సర్వాసు వృక్షేష్వాలక్షితేఏశు చ |

ధ్వజాః సముచ్ఛ్రితాశ్చిత్రాః పతాకాశ్చాభవంస్తదా |౨-౬-౧౩|

నటనర్తకసంఘానాం గాయకానాం చ గాయతాం |

మనఃకర్ణసుఖా వాచః శుశ్రువుశ్చ తతస్తతః |౨-౬-౧౪|

రామాభిషేకయుక్తాశ్చ కథాశ్చక్రుర్మిథో జనాః |

రామాభిషేకే సంప్రప్తే చత్వరేషు గృహేషు చ |౨-౬-౧౫|

బాలా అపి క్రీడమానా గృ హద్వారేషు సంఘశః |

రామాభిషవసంయుక్తాశ్చక్రురేవం మిథః కథాః |౨-౬-౧౬|

కృతపుష్పోపహారశ్చ ధూపగంధాధివాసితః |

రాజమార్గః కృతః శ్రీమాన్ పౌరై రామాభిషేచనే |౨-౬-౧౭|

ప్రకాశకరణార్ధం చ నిశాగమనశఞ్కయా |

దీపవృక్షాం స్తథాచక్రు రనుర్థ్యసు సర్వశః |౨-౬-౧౮|

అలఙ్కారం పురస్త్యవం కృత్వా తత్పురవాసినః |

ఆకాఙ్క్షమాణా రామస్య యౌవరాజ్యాభిషేచనం |౨-౬-౧౯|

సమేత్య సంఘశః సర్వే చత్వరేషు సభాసు చ |

కథయంతో మిథస్తత్ర ప్రశశంసుర్జనాధిపం |౨-౬-౨౦|

అహోఓ మహాత్మా రాజాయమిక్ష్వాకుకులనందనః |

జ్ఞాత్వా యో వృద్ధ మాత్మానం రామం రాజ్యేఽభిషేక్ష్యతి |౨-౬-౨౧|

సర్వేఽప్యనుగృహీతాః స్మ యన్నో రామో మహీపతిః |

చిరాయ భవితా గోప్తా దృష్టలోకపరావరః |౨-౬-౨౨|

ఆనుద్ధతమనా విద్వాన్ ధర్మాత్మా భ్రాతృవత్సలః |

యధా చ భ్రాతృషు స్నిగ్ధస్తథాస్మాస్వపి రాఘవః |౨-౬-౨౩|

చిరం జీవతు ధర్మాత్మా రాజా దశరథోఽనఘః |

యత్ప్రసాదేనాభిషిక్తం రామం ద్రక్ష్యామహే వయం |౨-౬-౨౪|

ఏవంవిధం కథయతాం పౌరాణాం శుశ్రువుస్తదా |

దిగ్భ్యోఽపి శ్రుతవృత్తాంతాః ప్రాప్తాజానపదా నరాః |౨-౬-౨౫|

తే తు దిగ్భ్యః పురీం ప్రాప్తా ద్రష్టుం రామాభిషేచనం |

రామస్య పూరయామాసుః పురీం జానపదా జనాః |౨-౬-౨౬|

జనౌఘై స్తైర్విసర్పద్భిః శుశ్రువే తత్ర నిస్వనః |

పర్వసూదీర్ణవేగస్య సాగరస్యేవ నిస్వనః |౨-౬-౨౭|

తతస్తదింద్రక్షయసన్నిభం పురం |

దిదృక్షుభిర్జానపదై రుపాగతైః |

సమంతతః సస్వనమాకులం బభౌ |

సముద్రయాదోభి రివార్ణవోదకం |౨-౬-౨౮|

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే షష్ఠః సర్గః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే షష్ఠః సర్గః |౨-౬|