అయోధ్యాకాండము - సర్గము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే పఞ్చపఞ్చాశః సర్గః |౨-౫౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఉషిత్వా రజనీం తత్ర రాజపుత్రావరిందమౌ |

మహర్షిమభివాద్యాథ జగ్మతుస్తం గిరిం ప్రతి |౨-౫౫-౧|

తేషాం చైవ స్వస్త్యయనం మహర్షిః స చకార హ |

ప్రస్థితాంశ్చైవ తాన్ ప్రేక్ష్యపితా పుత్రానివాన్వగాత్ |౨-౫౫-౨|

తతః ప్రచక్రమే వక్తుం వచనం స మహామునిః |

భర్ద్వాజో మహాతేజా రామం సత్యపరాక్రమం |౨-౫౫-౩|

గఙ్గాయమునయోః సంధిమాసాద్య మనుజర్షభౌ |

కాళిందీమనుగచ్ఛేతాం నదీం పశ్చాన్ముఖాశ్రితాం |౨-౫౫-౪|

అథాసాద్య తు కాళినంధీం శీఘ్రస్రోతసమాపగాం |

తస్యాస్తీర్థం ప్రచరితం పురాణం ప్రేక్ష్య రాఘవౌ |౨-౫౫-౫|

తత్ర యూయం ప్లవం కృత్వా తరతాంశుమతీం నదీం |

తతో న్యగ్రోధమాసాద్య మహాంతం హరితచ్ఛదం |౨-౫౫-౬|

వివృద్ధం బహుభిర్వఋక్షైహ్ శ్యామం సిద్ధోపసేవితం |

తస్మై సీతాఞ్జలిం కృత్వా ప్రయుఞ్జీతాశిషః శివాః |౨-౫౫-౭|

సమాసాద్య తు తం వృక్షం వసేద్వాతిక్రమేత వా |

క్రోశమాత్రం తతో గత్వా నీలం ద్రక్ష్యథ కాననం |౨-౫౫-౮|

పలాశబదరీమిశ్రం రమ్యం వంశైశ్చ యామునైః |

స పంథాశ్చిత్రకూటస్య గతః సుబహుశో మయా |౨-౫౫-౯|

రమ్యే మార్దవయుక్తశ్చ వనదావైర్విపర్జితః |

ఇతి పంథానమావేద్య మహర్షః స న్యవర్తత |౨-౫౫-౧౦|

అభివాద్య తథేత్యుక్త్వా రామేణ వినివర్తితః |

ఉపావృత్తే మునౌ తస్మిన్ రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్ |౨-౫౫-౧౧|

కృతపుణ్యాః స్మ సౌమిత్రే మునిర్యన్నోఽనుకంపతే |

ఇతి తౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ మంత్రయిత్వా మనస్వినౌ |౨-౫౫-౧౨|

సీతామేవాగ్రతః కృత్వా కాళిందీం జగ్మతుర్నదీం |

అథా సాద్య తు కాళిందీం శీఘ్రస్రోతోవహాం నదీం |౨-౫౫-౧౩|

తౌ కాష్ఠసంఘాతమథో చక్రతుస్తు మహాప్లవం |౨-౫౫-౧౪|

శుష్కైర్వంశైః సమాస్తీర్ణముళీరైశ్చ సమావృతం |

తతో వేతసశాఖాశ్చ జంబూశాఖాశ్చ వీర్యవాన్ |౨-౫౫-౧౫|

చకార లక్ష్మణశ్ఛిత్వా సీతాయాః సుఖమాసనం |

తత్ర శ్రియమివాచింత్యాం రామో దాశరథిః ప్రియాం |౨-౫౫-౧౬|

ఈష్త్సంకహ్హనాబాన్ తానగ్తారిఓఅతత్ ప్లవం |

పార్శ్వే చ తత్ర వైదేహ్యా వసనే చూష్ణాని చ |౨-౫౫-౧౭|

ప్లవే కఠినకాజం చ రామశ్చక్రే సహాయుధైః |

ఆరోప్య ప్రథమం సీతాం సంఘాటం ప్రతిగృహ్య తౌ |౨-౫౫-౧౮|

తతః ప్రతేరతుర్య త్తౌ వీరౌ దశరథాత్మజౌ |

కాళిందీమధ్యమాయాతా సీతా త్వేనామవందత |౨-౫౫-౧౯|

స్వస్తి దేవి తరామి త్వాం పార్యేన్మే పతిర్వతం |

యక్ష్యే త్వాం గోనహస్రేణ సురాఘటశతేన చ |౨-౫౫-౨౦|

స్వస్తి ప్రత్యాగతే రామే పురీమిక్ష్వాకుపాలితాం |

కాళిందీమథ సీతా తు యాచమానా కృతాఞ్జలిః |౨-౫౫-౨౧|

తీరమేవాభిసంప్రాప్తా దక్షిణం వరవర్ణినీ |

తతః ప్లవేనాంశుమతీం శీఘ్రగామూర్మిమాలినీం |౨-౫౫-౨౨|

తీరజైర్బహుభిర్వృక్షైః సంతేరుర్యమునాం నదీం |

తే తీర్ణాః ప్లవముత్సృజ్య ప్రస్థాయ యమునావనాత్ |౨-౫౫-౨౩|

శ్యామం న్యగ్రోధమాసేదుః శీతలం హరితచ్ఛదం |

న్య్గ్రోధం తముపాగమ్య వైదేహి వాక్యమబ్రవీత్ |౨-౫౫-౨౪|

నమస్తేఽంతు మహావృక్ష పారయేన్మే పతిర్వతం |

కౌసల్యాం చైవ పశ్యేయం సుమిత్రాం చ యశస్వినీం |౨-౫౫-౨౫|

ఇతి సీతాఞ్జలిం కృత్వా పర్యగచ్ఛద్వనస్పతిం |

అవలోక్య తతః సీతామాయాచంతీమనిందితాం |౨-౫౫-౨౬|

దయితాం చ విధేయం చ రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్ |

సీతామాదాయ గచ్ఛ త్వమగ్రతో భరతానుజ |౨-౫౫-౨౭|

పృష్ఠతోఽహం గమిష్యామి సాయుధో ద్విపదాం వర |

యద్యత్ఫలం ప్రార్థయతే పుష్పం వా జనకాత్మజా |౨-౫౫-౨౮|

తత్తత్ప్రదద్యా వైదేహ్యా యత్రాస్య రమతే మనః |

గచ్చతోస్తు తయోర్మధ్యే బభూవ జనకాత్మజా |౨-౫౫-౨౯|

మాతఙ్గయోర్మద్యగతా శుభా నాగవధూరివ |

ఏకైకం పాదపం గుల్మం లతాం వా పుష్పశాలినీం |౨-౫౫-౩౦|

అదృష్టపూర్వాం పశ్యంతీ రామం పప్రచ్ఛ సాఽబలా |

రమణీయాన్ బహువిధాన్ పాదపాన్ కుసుమోత్కటాన్ |౨-౫౫-౩౧|

సీతావచనసమ్రబ్ద అనయామాస లక్స్మణః |

విచిత్రవాలుకజలాం హససారసనాదితాం |౨-౫౫-౩౨|

రేమే జనకరాజస్య తదా ప్రేక్ష్య సుతా నదీం |

క్రోశమాత్రం తతో గత్వా భ్రాతరౌ రామలక్ష్మనౌ |౨-౫౫-౩౩|

బహూన్మేధ్యాన్ మృగాన్ హత్వా చేరతుర్యమునావనే |

విహృత్య తే బర్హిణపూగనాదితే |

శుభే వనే వానరవారణాయుతే |

సమం నదీవప్రముపేత్య సమ్మతం |

నివాసమాజగ్ము రదీనదర్శనాః |౨-౫౫-౩౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే పఞ్చపఞ్చాశః సర్గః |౨-౫౫|