అయోధ్యాకాండము - సర్గము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే పఞ్చమః సర్గః |౨-౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సందిశ్య రామం నృపతిః శ్వోభావిన్యభిషేచనే |

పురోహితం సమాహూయ వసిష్ఠమిదమబ్రవీత్ |౨-౫-౧|

గచ్ఛోపవాసం కాకుత్థ్సం కారయాద్య తపోధన |

శ్రీయశోరాజ్యలాభాయ వధ్వా సహ యతవ్రతం |౨-౫-౨|

తథేతి చ స రాజానముక్త్వా వేదవిదాం వరః |

స్వయం వసిష్ఠో భగవాన్ యయౌ రామనివేశనం |౨-౫-౩|

ఉపవాసయితుం రామం మంత్రవన్మంత్రకోవిదః |

బ్రాహ్మం రథవరం యుక్తమాస్థాయ సుదృధవ్రతః |౨-౫-౪|

స రామభవనం ప్రప్య పాణ్డురాభ్రఘనప్రభం |

తిస్రః కక్ష్యా ర్థేనైవ వివేశ మునిసత్తమః |౨-౫-౫|

తమాగతమృషిం రామస్త్వరన్నివ ససంభ్రమః |

మానయిష్యన్ స మానార్హం నిశ్చక్రామ నివేశనాత్ |౨-౫-౬|

అభ్యేత్య త్వరమాణశ్చ రథాభ్యాశం మనీషిణః |

తతోఽవతారయామాస పరిగృహ్య రథాత్స్వయం |౨-౫-౭|

సచైనం ప్రశ్రితం దృష్ట్వా సం భాష్యాభిప్రసాద్య చ |

ప్రియార్హం హర్షయన్ రామమిత్యువాచ పురోహితః |౨-౫-౮|

ప్రసన్నస్తే పితా రామ యౌవరాజ్యమవాప్స్యసి |

ఉపవాసం భవానద్య కరోతు సహ సీతయా |౨-౫-౯|

ప్రాతస్త్వామభిషేక్తా హి యౌవరాజ్యే నరాధిపః | పితా దశరథః ప్రీత్యా యయాతిం నహుషో యథా |౨-౫-౧౦|

ఇత్యుక్త్వా స తదా రామ ముపవాసం యతవ్రతం |

మంత్రవత్ కారయామాస వైదేహ్యా సహితం మునిః |౨-౫-౧౧|

తతో యథావద్రామేణ స రాజ్ఞో గురురర్చితః |

అభ్యనుజ్ఞాప్య కాకుత్థ్సం యయౌ రామనివేశనాత్ |౨-౫-౧౨|

సుహృద్భిస్తత్ర రామోఽపి సహాసీనః ప్రియంవదైః |

సభాజితో వివేశాథ తాననుజ్ఞాప్య సర్వశః |౨-౫-౧౩|

హృష్టనారీనరయుతం రామవేశ్మ తదా బబౌ |

యథా మత్తద్విజగణం ప్రపుల్లనలినం సరః |౨-౫-౧౪|

స రాజభవనప్రఖ్యాత్తస్మాద్రామనివేశనాత్ |

నిర్గత్య దదృశే మార్గం వసిష్ఠో జనసంవృతం |౨-౫-౧౫|

బృందబృందైరయోధ్యాయాం రాజమార్గాః సమంతతః |

బభూవురభిసంబాధాః కుతూహలజనైర్వృతాః |౨-౫-౧౬|

జనబృందోర్మిసంఘర్షహర్షస్వనవతస్తదా |

బభూవ రాజమార్గస్య సాగరస్యేవ నిస్వనః |౨-౫-౧౭|

సిక్తసంమృష్టరథ్యా హి తదహర్వనమాలినీ |

ఆసీదయోధ్యా నగరీ సముచ్ఛ్రితగృహధ్వజా |౨-౫-౧౮|

తదా హ్యయోధ్యానిలయః సస్త్రీబాలాబలో జనః |

రామాభిషేకమాకాఞ్క్షన్నాకాణ్క్షదుదయం రవేః |౨-౫-౧౯|

ప్రజాలఙ్కారభూతం చ జనస్యానందవర్ధనం |

ఉత్సుకోఽభూజ్జనో ద్రష్టుం తమయోధ్యామహోత్సవం |౨-౫-౨౦|

ఏవం తం జనసంబాధం రాజమార్గం పురోహితః |

వ్యూహన్నివ జనౌఘం తం శనైరాజకులం యయౌ |౨-౫-౨౧|

సితాభ్రశిఖరప్రఖ్యం ప్రాసాదమధిరుహ్య సః |

సమీయాయ నరేంద్రేణ శక్రేణేవ బృహస్పతిః |౨-౫-౨౨|

తమాగతమభిప్రేక్ష్య హిత్వా రాజాసనం నృపః |

పప్రచ్ఛ స చ తస్మై తత్కృతమిత్యభ్యవేదయత్ |౨-౫-౨౩|

తేన చైవ తదా తుల్యం సహాసీనాః సభాసదః |

ఆసనేభ్యః సముత్తస్థుః పూజయంతః పురోహితం |౨-౫-౨౪|

గురుణా త్వభ్యనుజ్ఞాతో మనిజౌఘం విసృజ్య తం |

వివేశాంతఃపురం రాజా సింహో గిరిగుహామివ |౨-౫-౨౫|

తమగ్ర్యవేష్ప్రమదాజనాకులం |

మహేంద్రవేశ్మప్రతిమం నివేశనం |

విదీపయంశ్చారు వివేశ పార్థివః |

శశీవ తారాగణసంకులం నభః |౨-౫-౨౬|

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే పఞ్చమః సర్గః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే పఞ్చమః సర్గః |౨-౫|