అయోధ్యాకాండము - సర్గము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ఏకోనపఞ్చాశః సర్గః |౨-౪౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

రామః అపి రాత్రి శేషేణ తేన ఏవ మహద్ అంతరం |

జగామ పురుష వ్యాఘ్రః పితుర్ ఆజ్ఞాం అనుస్మరన్ |౨-౪౯-౧|

తథైవ గచ్చతః తస్య వ్యపాయాత్ రజనీ శివా |

ఉపాస్య స శివాం సంధ్యాం విషయ అంతం వ్యగాహత |౨-౪౯-౨|

గ్రామాన్ వికృష్ట సీమాన్ తాన్ పుష్పితాని వనాని చ |

పశ్యన్న్ అతియయౌ శీఘ్రం శరైః ఇవ హయ ఉత్తమైః |౨-౪౯-౩|

శృణ్వన్ వాచో మనుష్యాణాం గ్రామ సంవాస వాసినాం |

రాజానం ధిగ్ దశరథం కామస్య వశం ఆగతం |౨-౪౯-౪|

హా నృశంస అద్య కైకేయీ పాపా పాప అనుబంధినీ |

తీక్ష్ణా సంభిన్న మర్యాదా తీక్ష్ణే కర్మణి వర్తతే |౨-౪౯-౫|

యా పుత్రం ఈదృశం రాజ్ఞః ప్రవాసయతి ధార్మికం |

వన వాసే మహా ప్రాజ్ఞం సానుక్రోశం అతంద్రితం |౨-౪౯-౬|

కథం నామ మహాభాగా సీతా జనకనందినీ |

సదా సుఖేష్వభిరతా దుఃఖాన్యనుభవిష్యతి |౨-౪౯-౭|

అహో దశరథో రాజా నిస్నేహః స్వసుత ప్రియం |

ప్రజానామనఘం రామం పరిత్యక్తుమిహేచ్ఛతి |౨-౪౯-౮|

ఏతా వాచో మనుష్యాణాం గ్రామ సంవాస వాసినాం |

శృణ్వన్న్ అతి యయౌ వీరః కోసలాన్ కోసల ఈశ్వరః |౨-౪౯-౯|

తతః వేద శ్రుతిం నామ శివ వారి వహాం నదీం |

ఉత్తీర్య అభిముఖః ప్రాయాత్ అగస్త్య అధ్యుషితాం దిశం |౨-౪౯-౧౦|

గత్వా తు సుచిరం కాలం తతః శీత జలాం నదీం |

గోమతీం గోయుత అనూపాం అతరత్ సాగరం గమాం |౨-౪౯-౧౧|

గోమతీం చ అపి అతిక్రమ్య రాఘవః శీఘ్రగైః హయైః |

మయూర హంస అభిరుతాం తతార స్యందికాం నదీం |౨-౪౯-౧౨|

స మహీం మనునా రాజ్ఞా దత్తాం ఇక్ష్వాకవే పురా |

స్ఫీతాం రాష్ట్ర ఆవృతాం రామః వైదేహీం అన్వదర్శయత్ |౨-౪౯-౧౩|

సూతైతి ఏవ చ ఆభాష్య సారథిం తం అభీక్ష్ణశః |

హంస మత్త స్వరః శ్రీమాన్ ఉవాచ పురుష ఋషభః |౨-౪౯-౧౪|

కదా అహం పునర్ ఆగమ్య సరయ్వాః పుష్పితే వనే |

మృగయాం పర్యాటష్యామి మాత్రా పిత్రా చ సంగతః |౨-౪౯-౧౫|

న అత్యర్థం అభికాంక్షామి మృగయాం సరయూ వనే |

రతిర్ హి ఏషా అతులా లోకే రాజ ఋషి గణ సమ్మతా |౨-౪౯-౧౬|

రాజర్షీణాం హి లోకేఽస్మిన్ రత్యర్థం మృగయా వనే |

కాలే కృతాం తాం మనుజైర్ధన్వినామభికాఙ్క్షితాం |౨-౪౯-౧౭|

స తం అధ్వానం ఐక్ష్వాకః సూతం మధురయా గిరా

తం తం అర్థం అభిప్రేత్య యయౌవాక్యం ఉదీరయన్ |౨-౪౯-౧౮|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకోనపఞ్చాశః సర్గః |౨-౪౯|