అయోధ్యాకాండము - సర్గము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే సప్తచత్వారింశః సర్గః |౨-౪౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం పౌరాః తే రాఘవో వినా |

శోక ఉపహత నిశ్చేష్టా బభూవుర్ హత చేతసః |౨-౪౭-౧|

శోకజ అశ్రు పరిద్యూనా వీక్షమాణాః తతః తతః |

ఆలోకం అపి రామస్య న పశ్యంతి స్మ దుహ్ఖితాః |౨-౪౭-౨|

తే విషాదార్తవదనా రహితాస్తేన ధిమతా |

కృపణాః కరుణా వాచో వదంతి స్మ మనస్వినః |౨-౪౭-౩|

ధిగస్తు ఖలు నిద్రాం తాం యయాపహృతచేతసః |

నాద్య పశ్యామహే రామం పృథూరస్కం మహాభుజం |౨-౪౭-౪|

కథం నామ మహాబాహుః స తథాఽవితథక్రియః |

భక్తం జనం పరిత్యజ్య ప్రవాసం రాఘవో గతః |౨-౪౭-౫|

యో నః సదా పాలయతి పితా పుత్రానివౌరసాన్ |

కథం రఘూణాం స శ్రేష్ఠస్త్యక్త్వా నో విపినం గతః |౨-౪౭-౬|

ఇహైవ నిధనం యామో మహాప్రస్థానమేవ వా |

రామేణ రహితానాం హి కిమర్థం జీవితం హి నః |౨-౪౭-౭|

సంతి శుష్కాణి కాష్ఠాని ప్రభూతాని మహాంతి చ |

తైః ప్రజ్వాల్య చితాం సర్వే ప్రవిశామోఽథ పావకం |౨-౪౭-౮|

కిం వ్ఖ్స్యామో మహాబాహురనసూయః ప్రియంవద |

నీతః స రాఘవోఽస్మాభిర్తి వక్తుం కథం క్షమం |౨-౪౭-౯|

సా నూనం నగరీ దీనా దృష్ట్వాఽస్మాన్ రాఘవం వినా |

భవిష్యతి నిరానందా సస్త్రీబాలవయోధికా |౨-౪౭-౧౦|

నిర్యాతాస్తేన వీరేణ సహ నిత్యం జితాత్మనా |

విహినాస్తేన చ పునః కథం పశ్యామ తాం పురీం |౨-౪౭-౧౧|

ఇతీవ బహుధా వాచో బాహుముద్యమ్య తే జనాః |

విలపంతిస్మ దుఃఖర్తా వివత్సా ఇవ ధేనవః |౨-౪౭-౧౨|

తతః మార్గ అనుసారేణ గత్వా కించిత్ క్షణం పునః

మార్గ నాశాత్ విషాదేన మహతా సమభిప్లుతః |౨-౪౭-౧౩|

రథస్య మార్గ నాశేన న్యవర్తంత మనస్వినః |

కిం ఇదం కిం కరిష్యామః దైవేన ఉపహతాఇతి |౨-౪౭-౧౪|

తతః యథా ఆగతేన ఏవ మార్గేణ క్లాంత చేతసః |

అయోధ్యాం అగమన్ సర్వే పురీం వ్యథిత సజ్జనాం |౨-౪౭-౧౫|

ఆలోక్య నగరీం తాం చ క్షయవ్యాకులమానసాః |

ఆవర్తయంత తఽశ్రూణి నయనైః శోకపీడితైః |౨-౪౭-౧౬|

ఏషా రామేణ నగరీ రహితా నాతిశోభతే |

ఆపగా గరుడేనేవ హ్రదాదుద్ధృతపన్నగా |౨-౪౭-౧౭|

చంద్రహీనమివాకాశం తోయహీనమివార్ణవం |

అపశ్యన్నిహతానందం నగరం తే విచేతసః |౨-౪౭-౧౮|

తే తాని వేశ్మాని మహాధనాని |

దుఃఖేన దుఃఖోపహతా విశంతః |

నైవ ప్రజజ్ఞుః స్వజనం జనం వా |

నిరీక్షమాణాః ప్రవిణష్టహర్షాః |౨-౪౭-౧౯|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే సప్తచత్వారింశః సర్గః |౨-౪౭|