అయోధ్యాకాండము - సర్గము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే త్రిచత్వారింశః సర్గః |౨-౪౩|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః సమీక్ష్య శయనే సన్నం శోకేన పార్థివం |

కౌసల్యా పుత్ర శోక ఆర్తా తం ఉవాచ మహీ పతిం |౨-౪౩-౧|

రాఘవో నర శార్దూల విషం ఉప్త్వా ద్విజిహ్వవత్ |

విచరిష్యతి కైకేయీ నిర్ముక్తా ఇవ హి పన్నగీ |౨-౪౩-౨|

వివాస్య రామం సుభగా లబ్ధ కామా సమాహితా |

త్రాసయిష్యతి మాం భూయో దుష్ట అహిర్ ఇవ వేశ్మని |౨-౪౩-౩|

అథ స్మ నగరే రామః చరన్ భైక్షం గృహే వసేత్ |

కామ కారః వరం దాతుం అపి దాసం మమ ఆత్మజం |౨-౪౩-౪|

పాతయిత్వా తు కైకేయ్యా రామం స్థానాత్ యథా ఇష్టతః |

ప్రదిష్టః రక్షసాం భాగః పర్వణి ఇవ ఆహిత అగ్నినా |౨-౪౩-౫|

గజ రాజ గతిర్ వీరః మహా బాహుర్ ధనుర్ ధరః |

వనం ఆవిశతే నూనం సభార్యః సహ లక్ష్మణః |౨-౪౩-౬|

వనే తు అదృష్ట దుహ్ఖానాం కైకేయ్యా అనుమతే త్వయా |

త్యక్తానాం వన వాసాయ కా న్వ్ అవస్థా భవిష్యతి |౨-౪౩-౭|

తే రత్న హీనాః తరుణాః ఫల కాలే వివాసితాః |

కథం వత్స్యంతి కృపణాః ఫల మూలైః కృత అశనాః |౨-౪౩-౮|

అపి ఇదానీం స కాలః స్యాన్ మమ శోక క్షయః శివః |

సభార్యం యత్ సహ భ్రాత్రా పశ్యేయం ఇహ రాఘవం |౨-౪౩-౯|

శ్రుత్వా ఏవ ఉపస్థితౌ వీరౌ కదా అయోధ్యా భవిష్యతి |

యశస్వినీ హృష్ట జనా సూచ్చ్రిత ధ్వజ మాలినీ |౨-౪౩-౧౦|

కదా ప్రేక్ష్య నర వ్యాఘ్రావ్ అరణ్యాత్ పునర్ ఆగతౌ |

నందిష్యతి పురీ హృష్టా సముద్రైవ పర్వణి |౨-౪౩-౧౧|

కదా అయోధ్యాం మహా బాహుః పురీం వీరః ప్రవేక్ష్యతి |

పురః కృత్య రథే సీతాం వృషభో గో వధూం ఇవ |౨-౪౩-౧౨|

కదా ప్రాణి సహస్రాణి రాజ మార్గే మమ ఆత్మజౌ |

లాజైః అవకరిష్యంతి ప్రవిశంతావ్ అరిం దమౌ |౨-౪౩-౧౩|

ప్రవిశనౌ కదాఽపియోధ్యాం ద్రక్ష్యామి శుభకుణ్డతా |

ఉదగ్రాయుధనిస్త్రీంశౌ సశృఙ్గావివ పర్వతౌ |౨-౪౩-౧౪|

కదా సుమనసః కన్యా ద్విజాతీనాం ఫలాని చ |

ప్రదిశంత్యః పురీం హృష్టాః కరిష్యంతి ప్రదక్షిణం |౨-౪౩-౧౫|

కదా పరిణతః బుద్ధ్యా వయసా చ అమర ప్రభః |

అభ్యుపైష్యతి ధర్మజ్ఞః త్రివర్షైవ మాం లలన్ |౨-౪౩-౧౬|

నిహ్సంశయం మయా మన్యే పురా వీర కదర్యయా |

పాతు కామేషు వత్సేషు మాతృఋణాం శాతితాః స్తనాః |౨-౪౩-౧౭|

సా అహం గౌర్ ఇవ సిమ్హేన వివత్సా వత్సలా కృతా |

కైకేయ్యా పురుష వ్యాఘ్ర బాల వత్సా ఇవ గౌర్ బలాత్ |౨-౪౩-౧౮|

న హి తావద్ గుణైః జుష్టం సర్వ శాస్త్ర విశారదం |

ఏక పుత్రా వినా పుత్రం అహం జీవితుం ఉత్సహే |౨-౪౩-౧౯|

న హి మే జీవితే కించిత్ సామర్థం ఇహ కల్ప్యతే |

అపశ్యంత్యాః ప్రియం పుత్రం మహా బాహుం మహా బలం |౨-౪౩-౨౦|

అయం హి మాం దీపయతే సముత్థితః |

తనూజ శోక ప్రభవో హుత అశనః |

మహీం ఇమాం రశ్మిభిర్ ఉత్తమ ప్రభో |

యథా నిదాఘే భగవాన్ దివా కరః |౨-౪౩-౨౧|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే త్రిచత్వారింశః సర్గః |౨-౪౩|